J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/07/20/2020203207/justel

Titel
20 JULI 2020. - Decreet betreffende het contactonderzoek in het kader van de bestrijding van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan

Bron :
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Publicatie : 10-08-2020 nummer :   2020203207 bladzijde : 59420       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-07-20/14
Inwerkingtreding : 07-05-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2004033084       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-22

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. - In artikel 1.1, eerste lid, van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 2013, worden de woorden "de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG, hierna: Algemene Verordening Gegevensbescherming,".

  Art. 2. - In artikel 10.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het enige lid, dat de bepalingen onder 1° tot 7° omvat, wordt paragraaf 1;
  2° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt :
  "1° besmette personen die de infectie kunnen overdragen en personen bij wie een verhoogd risico bestaat dat ze besmet zijn, fysieke contacten met anderen verbieden of, naargelang van het geval, hen een tijdelijke isolatie in een ziekenhuisdienst of op een andere geschikte plaats opleggen, zolang zij een bijzonder gevaar voor de volksgezondheid vormen;"
  3° in de bepaling onder 4° wordt het woord "personen" vervangen door de woorden "besmette personen of personen bij wie een verhoogd risico bestaat dat ze besmet zijn en";
  4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende :
  " § 2 - Met behoud van de toepassing van § 1 treft de arts-gezondheidsinspecteur, indien mogelijk in samenwerking met de burgemeester van de gemeente waar de maatregel moet worden uitgevoerd, de volgende preventieve maatregelen of laat hij ze door de burgemeester treffen :
  1° de personen die uit een risicogebied in het buitenland naar hun hoofdverblijfplaats in het Duitse taalgebied terugkeren een tijdelijke isolatie in een ziekenhuisdienst of op een andere geschikte plaats opleggen;
  2° de personen vermeld in 1° onderwerpen aan een medisch onderzoek.
  Voor de toepassing van het eerste lid :
  1° wordt onder "risicogebied in het buitenland" verstaan: de gebieden die de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken bij de gebieden met een zeer hoog besmettingsrisico indeelt;
  2° zijn de betrokken personen ertoe verplicht zich na hun terugkeer onmiddellijk bij hun behandelende arts te melden en hem mee te delen dat ze uit een risicogebied teruggekeerd zijn;
  3° kan de arts-gezondheidsinspecteur de behandelende artsen dienovereenkomstige onderrichtingen geven.
  De isolatie bepaald in het eerste lid, 1°, geldt voor veertien dagen vanaf de terugkeer, tenzij uit het overeenkomstig het eerste lid, 2°, uitgevoerde onderzoek of uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de betrokken persoon geen gevaar voor de volksgezondheid vormt.
  In afwijking van het eerste lid kunnen personen met woonplaats in het Duitse taalgebied om essentiële redenen vrijgesteld worden van de tijdelijke isolatie en van het onderzoek. De Regering bepaalt de nadere regels daaromtrent en legt de lijst van de essentiële redenen vast."

  Art. 3. - Artikel 10.4, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2017, wordt vervangen als volgt :
  "Indien nodig kan de arts-gezondheidsinspecteur zich laten vervangen door een gevolmachtigde arts, door een onder zijn verantwoordelijkheid handelende beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of door een onder zijn verantwoordelijkheid handelend ambtenaar of personeelslid van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap die daartoe telkens door de Regering worden aangewezen."

  Art. 4. - In artikel 10.5, § 1, vierde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2017, worden de woorden "de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "de Algemene Verordening Gegevensbescherming".

  Art. 5. - In artikel 10.6, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2017, worden de woorden "in artikel 10.3" vervangen door de woorden "in artikel 10.3, met inbegrip van de maatregelen voor personen die uit een risicogebied in het buitenland naar hun hoofdverblijfplaats in het Duitse taalgebied terugkeren,".

  Art. 6. - In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019, wordt een hoofdstuk IIquater ingevoegd, dat de artikelen 10.7 tot 10.21 omvat, luidende :
  "Hoofdstuk IIquater - Contactonderzoek en doorbreking van besmettingsketens in het kader van de bestrijding van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan

  Art. 7. - In hoofdstuk IIquater van hetzelfde decreet wordt een artikel 10.7 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.7 - Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
  1° koninklijk besluit: het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano;
  2° Sciensano-gegevensbank: de centrale gegevensbank I bij Sciensano, opgericht bij artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit;
  3° besmette of vermoedelijk besmette personen: de personen vermeld in artikel 10.11, 2°, a), en 3°;
  4° contactpersonen: de personen vermeld in artikel 10.11, 4°;
  5° collectiviteit: plaats waar mensen samenkomen, in het bijzonder scholen en opleidingsinstellingen, werkplekken, het residentieel en semi-residentieel aanbod vermeld in het decreet van 13 december 2018 betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte, alsook betreffende palliatieve zorg, instellingen voor mensen met een beperking, instellingen voor kinderopvang, revalidatiecentra, psychiatrische centra en ziekenhuizen;
  6° cluster: een concentratie van personen besmet of vermoedelijk besmet met het coronavirus (COVID-19) in collectiviteiten.
  De Regering kan bepalen welke instellingen gelijkgesteld moeten worden met een collectiviteit in de zin van het eerste lid, 5°."

  Art. 8. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.8 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.8 - Dit hoofdstuk heeft uitsluitend tot doel besmettingsketens te doorbreken in het kader van de bestrijding van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan."

  Art. 9. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.9 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.9 - Om dat doel te bereiken, richt de Regering een contactcentrum op om besmettelijke ziekten in de zin van hoofdstuk IIter te voorkomen. Het contactcentrum wordt belast met de uitvoering van de taken vermeld in artikel 10.10, 1°, 2°, 3° en 5°.
  Het contactcentrum voert zijn taak uit onder de verantwoordelijkheid van de arts-gezondheidsinspecteur vermeld in artikel 10.2, § 3, en handelt met het oog op de in artikel 10.4, § 2, vermelde uitwisseling van persoons- en gezondheidsgegevens met de binnenlandse gezondheidsautoriteiten om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.
  Als het contactcentrum in het kader van de uitvoering van zijn taken een beroep doet op één of meer externe dienstverrichters, wordt met elk van hen overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een verwerkersovereenkomst gesloten."

  Art. 10. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.10 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.10 - De verwerking van persoonsgegevens die in dit hoofdstuk wordt beschreven, geschiedt uitsluitend voor de volgende doeleinden :
  1° het contactcentrum in staat stellen om contact op te nemen met de besmette of vermoedelijk besmette personen via elke mogelijke manier van communicatie, waaronder telefonisch, per e-mail of, als dat niet mogelijk is, via huisbezoek en hen om inlichtingen te vragen over de contactpersonen, zoals contactgegevens, besmettingsrisico en datum waarop het contact heeft plaatsgevonden;
  2° het contactcentrum in staat stellen om contact op te nemen met de besmette of vermoedelijk besmette personen, alsook met de contactpersonen en dit via elke mogelijke manier van communicatie, waaronder telefonisch, per e-mail of, als dat niet mogelijk is, via een huisbezoek om hen onder meer aanwijzingen te geven over de verplichtingen voor personen die uit een risicogebied in het buitenland terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in het Duitse taalgebied, of naargelang van het geval, hen aanbevelingen te doen inzake hygiëne en preventie, hen quarantaine voor te stellen of hen aan te bevelen om getest te worden op het coronavirus (COVID-19), alsook de verdere opvolging hiervan;
  3° het contactcentrum in staat stellen om contact op te nemen met de collectiviteiten vermeld in artikel 10.11, 6°, en dit via elke mogelijke manier van communicatie, waaronder telefonisch, per e-mail of, als dat niet mogelijk is, via een huisbezoek om de personen vermeld in artikel 10.11, 5° en 6°, in te lichten over de besmetting of vermoedelijke besmetting van de besmette of vermoedelijk besmette personen, zodat de collectiviteit passende preventiemaatregelen of vroegtijdige detectiemaatregelen kan nemen;
  4° met betrekking tot de personen vermeld in artikel 10.11, 1° tot 4°, de arts-gezondheidsinspecteur in staat stellen om zijn taken te vervullen overeenkomstig hoofdstuk IIter;
  5° de gegevens opgesomd in artikel 6, § § 5 tot 7, van het koninklijk besluit voor wetenschappelijke doeleinden ter beschikking stellen van de Sciensano-gegevensbank."

  Art. 11. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.11 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.11 - In het kader van dit hoofdstuk worden de persoonsgegevens van de volgende personen verwerkt :
  1° de personen aan wie de arts een voorschrift heeft gegeven om zich op het coronavirus (COVID-19) te laten testen;
  2° de volgende personen die een test op het coronavirus (COVID-19) hebben ondergaan :
  a) personen bij wie die test een besmetting met het coronavirus (COVID-19) heeft aangetoond;
  b) personen bij wie die test geen besmetting met het coronavirus (COVID-19) heeft aangetoond;
  3° de personen bij wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat ze met het coronavirus (COVID-19) besmet zijn, zonder dat een test werd uitgevoerd om die besmetting aan te tonen en zonder dat uit een test is gebleken dat ze niet besmet waren;
  4° de personen die tijdens een periode van veertien dagen voor en na de eerste symptomen van een besmetting met het coronavirus (COVID-19) in aanraking zijn gekomen met de personen vermeld in 2°, a), of 3°, waarbij een bepaalde appreciatiemarge op basis van wetenschappelijke inzichten in aanmerking kan worden genomen;
  5° de behandelende artsen van de personen vermeld in de bepalingen onder 1°, 2° en 3°;
  6° de referentiearts of, bij gebrek aan een referentiearts, de administratief verantwoordelijke van de collectiviteiten waarmee de personen vermeld in 1°, 2° of 3° tijdens een periode van veertien dagen voor en veertien dagen na de eerste symptomen van een besmetting met het coronavirus (COVID-19) in aanraking zijn gekomen, waarbij een bepaalde appreciatiemarge op basis van wetenschappelijke inzichten in aanmerking kan worden genomen."

  Art. 12. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.12 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.12 - Met betrekking tot de personen vermeld in artikel 10.11, 1° tot 4°, kan de arts-gezondheidsinspecteur de gegevens opgesomd in artikel 6, § § 2 tot 6, van het koninklijk besluit, overeenkomstig de daarin bepaalde nadere regels, rechtstreeks uit de Sciensano-gegevensbank verwerken en in voorkomend geval in het register vermeld in artikel 10.5, § 1, bewaren.
  Personen die uit een risicogebied in het buitenland terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in het Duitse taalgebied worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met de personen vermeld in artikel 10.11, 4°. De arts-gezondheidsinspecteur verwerkt gegevens over die personen - met inbegrip van de informatie dat die personen uit een risicogebied komen - ofwel uit de Sciensano-gegevensbank, ofwel op grond van artikel 10.4, § 2. De Regering kan daarvoor nog andere nadere regels bepalen.
  Wat personen betreft die tot een cluster behoren, stelt de arts-gezondheidsinspecteur de ter uitvoering van zijn taak ontvangen gegevens vermeld in artikel 6, § 7, van het koninklijk besluit ter beschikking van de Sciensano-gegevensbank.
  De verwerking van de gegevens vermeld in het eerste en het tweede lid geschiedt voor de doeleinden vermeld in artikel 10.10, 4°. De terbeschikkingstelling vermeld in het derde lid van de gegevens vermeld in datzelfde lid geschiedt voor de doeleinden vermeld in artikel 10.10, 1°, 3°, 4° en 5°.

  Art. 13. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.13 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.13 - Wat de besmette en vermoedelijk besmette personen betreft, alsook wat de contactpersonen betreft, stelt het contactcentrum de ter uitvoering van zijn taak ontvangen persoonsgegevens vermeld in artikel 6, § § 5 en 6, van het koninklijk besluit ter beschikking van de Sciensano-gegevensbank.
  De terbeschikkingstelling van die gegevens geschiedt voor de doeleinden vermeld in artikel 10.10, 1°, 2°, 3° en 5°."

  Art. 14. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.14 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.14 - Om via elke mogelijke manier van communicatie, waaronder telefonisch, per e-mail of, als dat niet mogelijk is, via een huisbezoek contact op te nemen met de besmette of vermoedelijk besmette personen, gebruikt het contactcentrum de gegevensbank III vermeld in artikel 2, § 3, 1°, van het koninklijk besluit en dienovereenkomstig de gegevens opgesomd in artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit, alsook de gegevens die in het kader van artikel 10.4, § 2, door een buitenlandse of internationale gezondheidsautoriteit aan hem werden overgezonden.
  In het kader van de contactopname bedoeld in het eerste lid kan het contactcentrum, naargelang van het geval, de overeenkomstig artikel 10.13 verwerkte gegevens over de besmette of vermoedelijk besmette personen, over de contactpersonen en over de collectiviteiten in de Sciensano-gegevensbank registreren.
  De verwerking van de gegevens vermeld in het eerste en het tweede lid geschiedt voor de doeleinden vermeld in artikel 10.10, 1°, 2° en 5°. Ze geschiedt door het consulteren van de gegevensbank III vermeld in artikel 2, § 3, 1°, van het koninklijk besluit of, naargelang van het geval, door het consulteren van de gegevens die in het kader van artikel 10.4, § 2, door een buitenlandse of internationale gezondheidsautoriteit aan hem werden overgezonden, alsook door de besmette of vermoedelijk besmette personen zelf te bevragen.
  In het kader van de contactopname vermeld in het eerste lid wijst het contactcentrum de betrokken persoon erop dat :
  1° de bevraging vrijwillig is en het contactcentrum niemand ertoe kan verplichten om de vragen te beantwoorden;
  2° het beantwoorden of niet-beantwoorden van de vragen niet tot voordelen of nadelen mag leiden;
  3° de aanbevelingen die overeenkomstig het derde lid gedaan worden, niet bindend zijn;
  4° in het geval vermeld in artikel 10.3, § 2, de opgelegde maatregelen verplichtend zijn voor de personen die uit een risicogebied in het buitenland terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in het Duitse taalgebied en de niet-naleving ervan strafrechtelijk vervolgd kan worden."

  Art. 15. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.15 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.15 - Als uit de contactopname bedoeld in artikel 10.14 blijkt dat de besmette of vermoedelijk besmette personen in aanraking zijn gekomen met de contactpersonen, gebruikt het contactcentrum de gegevensbank III vermeld in artikel 2, § 3, 1°, van het koninklijk besluit en dienovereenkomstig de gegevens opgesomd in artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit om via elke mogelijke manier van communicatie, waaronder telefonisch, per e-mail of, als dat niet mogelijk is, via een huisbezoek contact op te nemen met de contactpersonen.
  In het kader van de contactopname bedoeld in het eerste lid kan het contactcentrum, naargelang van het geval, de overeenkomstig artikel 10.13 verwerkte gegevens over de besmette of vermoedelijk besmette personen en over de contactpersonen in de Sciensano-gegevensbank registreren.
  De verwerking van de gegevens vermeld in het eerste en het tweede lid geschiedt voor de doeleinden vermeld in artikel 10.10, 2° en 5°. Ze geschiedt door het consulteren van de gegevensbank IIII vermeld in artikel 2, § 3, 1°, van het koninklijk besluit en door de contactpersonen zelf te bevragen.
  In het kader van de contactopname vermeld in het eerste lid wijst het contactcentrum de betrokken persoon erop dat :
  1° de bevraging vrijwillig is en het contactcentrum niemand ertoe kan verplichten om de vragen te beantwoorden;
  2° het beantwoorden of niet-beantwoorden van de vragen niet tot voordelen of nadelen mag leiden;
  3° de aanbevelingen die overeenkomstig het derde lid gedaan worden, niet bindend zijn."

  Art. 16. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.16 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.16 - Als uit de contactopname bedoeld in artikel 10.14 blijkt dat de besmette of vermoedelijk besmette personen in aanraking zijn gekomen met de collectiviteiten vermeld in artikel 10.11, 6°, gebruikt het contactcentrum de gegevensbank III en IV vermeld in artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit en dienovereenkomstig de gegevens opgesomd in artikel 7, § 4, van het koninklijk besluit om via elke mogelijke manier van communicatie, waaronder telefonisch, per e-mail of, als dat niet mogelijk is, via een huisbezoek contact op te nemen met de collectiviteiten.
  In het kader van de contactopname bedoeld in het eerste lid kan het contactcentrum, naargelang van het geval, de overeenkomstig artikel 10.13 verwerkte gegevens over de collectiviteiten in de Sciensano-gegevensbank registreren.
  De verwerking van de gegevens vermeld in het eerste lid geschiedt voor de doeleinden vermeld in artikel 10.10, 3° en 5°."

  Art. 17. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.17 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.17 - Met behoud van de toepassing van artikel 10.18, § 1, is de Regering verantwoordelijk voor :
  1° de gegevensbanken III en IV vermeld in artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit met betrekking tot de gegevens die door het contactcentrum verzameld en gebruikt worden;
  2° de verwerking van de persoonsgegevens die overeenkomstig de artikelen 10.12 tot 10.16 worden verwerkt.
  De Regering geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  De verwerking van persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens."

  Art. 18. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.18 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.18 - § 1 - De verwerking van gezondheidsgegevens van de betrokken personen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de arts-gezondheidsinspecteur of van een onder zijn verantwoordelijkheid handelende beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg.
  Het verwerken van gegevens over de gezondheid geschiedt met inachtneming van het medisch geheim en met inachtneming van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
  § 2 - Onverminderd andersluidende wettelijke of decretale bepalingen zijn het contactcentrum en de personen die bij de uitvoering van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbepalingen ervan betrokken zijn, ertoe verplicht de gegevens die hun in de uitoefening van hun opdracht worden toevertrouwd, vertrouwelijk te behandelen. Bovendien zijn ze verplicht tot geheimhouding.
  Met behoud van de toepassing van de terbeschikkingstellingen vermeld in artikel 10.12, derde lid, en vermeld in artikel 10.13 mogen geen gegevens aan derden worden doorgegeven."

  Art. 19. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.19 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.19 - De persoonsgegevens uit de gegevensbank III bedoeld in artikel 2, § 3, 1°, van het koninklijk besluit worden dagelijks gewist.
  De gegevens uit de gegevensbank IV bedoeld in artikel 2, § 3, 2°, van het koninklijk besluit worden tien jaar nadat ze werden verzameld ofwel geüpdatet, ofwel gewist.
  Onverminderd het eerste en het tweede lid en onverminderd artikel 10.5, § 2, worden de persoonsgegevens vermeld in dit hoofdstuk gewist vijf dagen na publicatie van het koninklijk besluit dat het einde van de coronavirus COVID-19 epidemie afkondigt."

  Art. 20. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.20 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.20 - In afwijking van artikel 10.2, § 3, wordt een besmetting of vermoedelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19) gemeld door dit in de Sciensano-gegevensbank te registreren."

  Art. 21. - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 10.21 ingevoegd, luidende :
  "Art. 10.21 - De Regering kan :
  1° met behoud van de toepassing van artikel 10.9 en artikel 10.14 tot 10.16 nog andere voorwaarden en nadere regels voor de uitvoering van de opdrachten van het contactcentrum bepalen;
  2° met inachtneming van de doeleinden vermeld in artikel 10.10 nog andere voorwaarden en nadere regels voor de verwerking van persoonsgegevens bepalen;
  3° met betrekking tot de gegevensbanken III en IV vermeld in artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit passende technische en organisatorische maatregelen in de zin van artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat aangepast is aan het risico."

  Art. 22. - Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 7 mei 2020, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt de dag waarop het wordt aangenomen.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Eupen, 20 juli 2020.
O. PAASCH
De Minister-President,
Minister van Lokale Besturen en Financiën
A. ANTONIADIS
De Viceminister-President,
Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden,
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
I. WEYKMANS
De Minister van Cultuur en Sport,
Werkgelegenheid en Media
H. MOLLERS
De Minister van Onderwijs
en Wetenschappelijk Onderzoek

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2019 - 2020 Parlementaire stukken: 86 (2019 - 2020) Nr. 1 Ontwerp van decreet 86 (2019 - 2020) Nr. 2 Verslag 86 (2019-2020) Nr. 3 Voorstel tot wijziging van de door de commissie aangenomen tekst 86 (2019- 2020) Nr. 4 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Integraal verslag: 20 juli 2020 - Nr. 13 Bespreking en aanneming

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie