J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/16/2020030678/justel

Titel
16 APRIL 2020. - Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
(NOTA : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij ORD 2020-12-04/04, art. 2)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 21-04-2020 en tekstbijwerking tot 23-06-2020) Zie wijziging(en)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 21-04-2020 nummer :   2020030678 bladzijde : 27389       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-16/06
Inwerkingtreding : 16-04-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.[1 De opschorting van de in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bedoelde vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een rechtsgevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de akten die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de vervaltermijnen, de beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een rechtsgevolg heeft die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen, wordt met een maand verlengd, namelijk tot 15 mei 2020]1.
  De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.
  De akten en beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de in het eerste lid vermelde periode afloopt of waarvan de verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld moet worden tijdens de in dat lid vermelde periode, worden geacht verlengd te worden met een duur die gelijk is aan de opschortingsduur.
  ----------
  (1)<BESL 2020-06-15/07, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 16-04-2020>

  Art. 2. De verlenging van al de termijnen bedoeld in artikel 1 geldt niet voor de selectieprocedures voor het personeel van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 16 april 2020.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 16 april 2020.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid,
E. VAN DEN BRANDT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie,
A. MARON
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel,
S. GATZ
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen,
B. CLERFAYT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op artikel 39 van de Grondwet;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en inzonderheid op artikel 6;
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
   Gelet op de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
   Gelet op het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, artikel 1;
   Overwegende dat het coronavirus COVID-19 op 11 maart 2020 door de WHO bestempeld werd als een pandemie;
   Overwegende dat de huidige en toekomstige maatregelen om de verspreiding van het virus onder de bevolking in te dijken, in het bijzonder de zogenaamde "sociale afstandsmaatregelen" waartoe de Nationale Veiligheidsraad op 12 en 17 maart besloten heeft, van die aard zijn dat zij elke soort activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertragen, de goede werking van de verschillende overheidsdiensten aantasten en sommige diensten zelfs stilleggen;
   Overwegende dat artikel 1 van het volmachtbesluit 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd bepaalt dat de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft vanaf 16 maart 2020 worden opgeschort voor een duur van één maand die tweemaal met eenzelfde duur verlengd kan worden door een besluit waarin de regering de noodzaak om dit te doen in het licht van de evolutie van de gezondheidssituatie verantwoordt;
   Overwegende dat de voormelde termijnen dus verstrijken op 16 april 2020;
   Overwegende dat de gezondheidssituatie die de opschorting van de termijnen verantwoordde, nog steeds dezelfde is en het nog onzeker is hoe die zal evolueren;
   Dat het dus aangewezen is om de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, met één maand te verlengen,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 04-12-2020 GEPUBL. OP 11-12-2020
  (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 15-06-2020 GEPUBL. OP 23-06-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie