J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/02/05/2019010859/justel

Titel
5 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 19-02-2019 nummer :   2019010859 bladzijde : 17239       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-02-05/08
Inwerkingtreding : 01-03-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2018011720       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

  Art. 2. De minister bevoegd voor de Verzekeringen is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen : Minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
  (NOTA : voor de bijlage, zie 2019-02-05/09)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 5 februari 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, artikel 3, § 1, tweede lid en artikel 7, § 3, vervangen bij de wet van 8 juni 2008;
   Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, artikel 40, § 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen;
   Gelet op het eensluidend advies van de Nationale Bank van België, gegeven op 27 februari 2018;
   Gelet op het eensluidend advies van de FSMA, gegeven op 1 maart 2018;
   Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen die op 20 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie