J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/10/11/2018014375/justel

Titel
11 OKTOBER 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun om te voldoen aan de normen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 24-10-2018 nummer :   2018014375 bladzijde : 81246       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-10-11/10
Inwerkingtreding : 01-12-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2018012009       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-3
HOOFDSTUK 2. - Investeringen die in aanmerking komen voor steun
Art. 4-8
HOOFDSTUK 3. - Vorm en intensiteit van de steun
Art. 9
HOOFDSTUK 4. - Procedure voor de behandeling van de steunaanvraagdossiers en de vereffening van de steun
Afdeling 1. - Behandeling van de steunaanvraagdossiers
Art. 10-13
Afdeling 2. - Vereffening van de steun
Art. 14-15
HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen
Art. 16-17
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° verordening : de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013;
  2° minister : de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die bevoegd is voor Economie;
  3° BEW : Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
  De in dit besluit bedoelde bedragen zijn exclusief btw en exclusief belastingen van eender welke aard.

  Art. 2. De minister verleent steun aan de micro- en kleine ondernemingen die een investering verwezenlijken om een in het gewest ingeschreven voertuig te vervangen teneinde te voldoen aan de toegangsregels van de lage-emissiezone vastgesteld door de artikel 3.2.16 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, en bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone, onder de in de verordening bedoelde voorwaarden.

  Art. 3. De sectoren die uitgesloten zijn van de steun om te voldoen aan de normen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone zijn opgenomen in bijlage.

  HOOFDSTUK 2. - Investeringen die in aanmerking komen voor steun

  Art. 4. Enkel de materiële investeringen die een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming, die gerealiseerd worden met het oog op een daadwerkelijke exploitatie in het gewest en die gebeuren overeenkomstig de heersende wetgeving en verordeningen inzake leefmilieu, komen in aanmerking.
  Enkel de investeringen die worden ingeschreven onder vaste activa in de jaarrekeningen voor de rechtspersonen of in de tabel van de afschrijvingen voor de natuurlijke personen, komen in aanmerking voor steun.
  Het bedrag per factuur is gelijk aan of hoger dan 500 euro.

  Art. 5. Met uitzondering van de voertuigen bedoeld in artikel 5, § 1, 4°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende de instelling van lage-emissiezones, hebben de investeringen betrekking op de voertuigen van de categorie N1 als bedoeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
  De voertuigen op diesel komen niet in aanmerking voor steun.
  De voertuigen voldoen aan de Europese emissienormen die op het moment van de toekenningsbeslissing van toepassing zijn op nieuwe voertuigen die in de handel worden gebracht, ook al zijn ze niet nieuw.

  Art. 6. De voertuigen die het voorwerp zijn van een financieringshuur komen in aanmerking, voor zover ze hernomen zijn in materiële vaste activa.
  De voertuigen worden in het gewest ingeschreven, behalve in het geval van een financieringshuur.

  Art. 7. De volgende investeringen komen niet aanmerking voor steun :
  1° de uitgaven met een overbodig karakter;
  2° de investeringen die verband houden met de uitvoer naar derde landen, als bedoeld in artikel 1, (1), d), van de verordening;
  3° de investeringen bestemd voor de verhuur, tenzij de te huurstelling van de investering ondergeschikt is aan een dienst geleverd door de begunstigde;
  4° de verwerving, door een rechtspersoon, van goederen die toebehoren aan een aandeelhouder of aan een andere onderneming die van dezelfde groep deel uitmaakt;
  5° de tweedehandsvoertuigen, met uitzondering van de voertuigen verworven bij een handelaar waarvan de activiteit betrekking heeft op de verkoop van dergelijke voertuigen.

  Art. 8. De steun bedoeld in artikel 2 betreft de vervanging van de volgende voertuigen :
  1° tot 31 december 2018 : een voertuig op diesel van de Euronorm II of 2 of een voertuig op benzine of aardgas van de Euronorm I of 1 of zonder Euronorm;
  2° van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 : een voertuig op diesel van de Euronorm III of 3;
  3° van 1 januari 2020 tot 31 december 2021 : een voertuig op diesel van de Euronorm IV of 4;
  4° van 1 januari 2022 tot 31 december 2024 : een voertuig op diesel van de Euronorm V of 5, 5a of 5b of een voertuig op benzine of aardgas van de Euronorm II of 2.
  Het vervangen voertuig behoort tot dezelfde categorie N1 als bedoeld in artikel 5, eerste lid.

  HOOFDSTUK 3. - Vorm en intensiteit van de steun

  Art. 9. De steun voor investeringen om te voldoen aan de normen in het kader van lage-emissiezone bestaat uit een premie van 20% van de in aanmerking komende uitgaven.
  De steun bedraagt maximaal 3.000 euro per voertuig.
  Het aantal gesubsidieerde voertuigen is beperkt tot drie per begunstigde.

  HOOFDSTUK 4. - Procedure voor de behandeling van de steunaanvraagdossiers en de vereffening van de steun

  Afdeling 1. - Behandeling van de steunaanvraagdossiers

  Art. 10. De begunstigde dient een voorafgaande aanvraag om toelating in bij BEW door middel van een typeformulier. BEW stelt het typeformulier op en stelt het ter beschikking op zijn website. Het typeformulier somt de bijlagen die de begunstigde voegt bij de voorafgaande aanvraag om toelating op.
  Op straffe van niet-ontvankelijkheid ontvangt BEW de voorafgaande aanvraag om toelating tijdens de desbetreffende periode als voorzien in artikel 8.
  BEW ontvangt de voorafgaande aanvraag om toelating voor de uitvoering van het investeringsprogramma, dit wil zeggen voor de eerste verbintenis die juridische verplichtingen creëert om de activa te verwerven, met uitzondering van de voorafgaande haalbaarheidsstudies.
  De begunstigde geeft alle andere onder de verordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun aan die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.

  Art. 11. Indien de voorafgaande aanvraag om toelating volledig is, richt BEW binnen de maand van de ontvangst ervan, een ontvangstbewijs aan de begunstigde, waarop de referenties van het dossier en de naam van de behandelende ambtenaar vermeld staan.
  De begunstigde mag beginnen met de uitvoering van het investeringsprogramma vanaf de ontvangst van het ontvangstbewijs.
  Indien de voorafgaande aanvraag om toelating niet volledig of niet aanvaardbaar is, betekent BEW binnen de maand van de ontvangst ervan een weigeringsbeslissing aan de begunstigde.

  Art. 12. BEW ontvangt het steunaanvraagdossier aangaande het volledig verwezenlijkt en betaald investeringsprogramma binnen de zes maanden van de datum van het ontvangstbewijs bedoeld in artikel 11, eerste lid. De begunstigde voegt er alle nodige gegevens bij voor de berekening van het bedrag van de steun.
  Indien BEW het dossier nog niet ontvangen heeft, richt het een brief tot de begunstigde binnen de termijn bedoeld in het eerste lid ten een maand voor het verstrijken ervan.
  Indien BEW het steunaanvraagdossier niet ontvangt binnen de termijn bedoeld in het eerste lid, geeft het geen gevolg aan het dossier.

  Art. 13. BEW richt binnen de maand van de ontvangst van steunaanvraag, een ontvangstbewijs aan de begunstigde.
  § 2. Indien het steunaanvraagdossier volledig is, wordt de toekenningsbeslissing betekend aan de begunstigde binnen de vier maanden van de datum van het ontvangstbewijs bedoeld in paragraaf 1.
  § 3. Indien het steunaanvraagdossier niet volledig is, somt het in paragraaf 1 bedoelde ontvangstbewijs de ontbrekende elementen op.
  De begunstigde beschikt over een maand vanaf de datum van het ontvangstbewijs om zijn dossier aan te vullen.
  Indien de begunstigde zijn dossier volledig aanvult, wordt de toekenningsbeslissing betekend aan de begunstigde binnen de vier maanden van de ontvangst van alle ontbrekende elementen.
  Indien de begunstigde het dossier niet volledig aanvult binnen de termijn bedoeld in het tweede lid, wordt de toekenningsbeslissing rekening houdend met de beschikbare elementen betekend aan de begunstigde binnen de vier maanden van het verstrijken van de termijn.
  § 4. BEW deelt de begunstigde mee dat de steun wordt verleend overeenkomstig de verordening.
  De minister kan de beslissingstermijn verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn.

  Afdeling 2. - Vereffening van de steun

  Art. 14. De begunstigde kan de vereffeningsaanvraag slechts indienen wanneer het investeringsprogramma volledig gerealiseerd en betaald is.

  Art. 15. De premie wordt in een enkele schijf vereffend.

  HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

  Art. 16. Treden in werking op 1 december 2018 :
  1° artikel 9 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen;
  2° dit besluit.
  Dit besluit is van toepassing op alle dossiers die vanaf de dag van de inwerkingtreding worden ingediend.

  Art. 17. De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. Sectoren die uitgesloten zijn van steun om te voldoen aan de normen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone
  
  

  
NACE BEL 2008 CodeBeschrijving
A, uitgezonderd :Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd :
01.610Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.620Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
BWinning van delfstoffen
In C :In industrie :
19.100Vervaardiging van cokesovenproducten
20.600Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
24.100Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
301Scheepsbouw
33.150Reparatie en onderhoud van schepen
DProductie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
In E :In distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering :
36Winning, behandeling en distributie van water
In F :In bouwnijverheid :
411, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijnOntwikkeling van bouwprojecten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
In G :In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen :
461Handelsbemiddeling
47.730Apotheken
In H :In vervoer en opslag :
49.100Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
49.200Goederenvervoer per spoor
49.3Overig personenvervoer te land
49.410Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
50Vervoer over water
51.100Personenvervoer door de lucht
51.200Goederenvervoer door de lucht
K, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijnFinanciële activiteiten en verzekeringen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
L, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijnExploitatie van en handel in onroerend goed, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
In M :In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten :
69.101, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijnActiviteiten van advocaten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
69.102Activiteiten van notarissen
69.103Activiteiten van deurwaarders
69.109, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijnOverige rechtskundige dienstverlening, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
70.100, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijnActiviteiten van hoofdkantoren, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
70.210, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijnAdviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
71.201, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijnTechnische controle van motorvoertuigen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
75.000, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijnVeterinaire diensten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
OOpenbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
POnderwijs
Q, uitgezonderd :Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd :
88.104Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.109Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
8891Kinderopvang
88.992Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.995Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten
In S :In overige diensten :
94Verenigingen
THuishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
UExtraterritoriale organisaties en lichamen


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 11 oktober 2018.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;
   Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, de artikelen 9, 30 en 49;
   Gelet op de gendertest, opgesteld op 8 februari 2018 overeenkomstig artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op de evaluatie door de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie uitgevoerd op 27 juni 2018 tot een conclusie komend van afwezigheid van weerslag op de situatie van personen met een handicap overeenkomstig artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 april 2018;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 mei 2018;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 juni 2018;
   Gelet op het advies 63.971/1 van de Raad van State, gegeven op 18 september 2018, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, de artikelen 3.2.16 en 3.2.27;
   Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone;
   Op het voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie