J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/09/09/2018031907/justel

Titel
9 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 2 december 2011 betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 21-09-2018 nummer :   2018031907 bladzijde : 73217       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-09-09/01
Inwerkingtreding : 01-10-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-15

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 december 2011 betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de bepaling onder 3° /1 wordt ingevoegd, luidende:
  "3° /1 " nationale kritieke infrastructuur " of " NCI " : binnen de deelsector van het luchtvervoer, een kritieke infrastructuur op het Belgisch grondgebied waarvan de verstoring van de werking of de vernietiging een aanzienlijke weerslag in het land zou hebben ;"
  b) in de Franse tekst van 4° wordt het woord " ICE " vervangen door het woord "ECI";
  c) de bepaling onder 4° wordt aangevuld met de woorden "waaronder Belgiė";
  d) in 5° worden de woorden "een luchthaven" vervangen door de woorden "een kritieke infrastructuur";
  e) de bepaling 5° /1 wordt ingevoegd, luidende als volgt:
  "5° /1 " exploitant " : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijke is voor de investeringen in of voor de dagelijkse werking van een kritieke infrastructuur ;";
  f) het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 8° en 9° luidende als volgt:
  "8° " gemeenschappelijke eisen " : de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/373 van de Commissie tot vaststelling van de gemeenschappelijke eisen voor verleners van luchtverkeersbeheers-/luchtvaartnavigatiediensten en andere netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer en het toezicht daarop;
  9° "Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services" of "BSA-ANS": dienst opgericht bij koninklijk besluit van 14 februari 2006 tot toprichting van een nationale toezichthoudende instantie (NSA) van de luchtvaartnavigatiediensten.";
  g) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:
  "Voor de toepassing van de artikelen 6, 8, 10, 11, 12, 13 en 15 verstaat men onder ECI een ECI gesitueerd op het Belgische grondgebied.".

  Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:
  " De sectorale overheid voert een initiėle identificatie van de potentiėle NCI's en ECI's in de deelsector van het luchtvervoer die beantwoorden aan de definities vermeld in artikel 2, 3°, 3° /1 en 4°.
  Ze gaat over tot deze identificatie na raadpleging van de gewesten voor de potentiėle kritieke infrastructuren die onder hun bevoegdheden vallen en, indien ze dit nuttig acht, met de vertegenwoordigers van de deelsector en van de exploitanten van potentiėle kritieke infrastructuren. ";
  2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

  Art. 3. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  " Art. 4. § 1. De Directeur-generaal bepaalt na goedkeuring door de minister de sectorale criteria waaraan de NCI's en ECI's moeten beantwoorden rekening houdend met de bijzondere karakteristieken van de deelsector en, in voorkomend geval, na raadpleging van de betrokken gewesten.
  § 2. De intersectorale criteria waaraan de NCI's en ECI's moeten beantwoorden, zijn :
  1° het aantal potentiėle slachtoffers, meer bepaald het aantal doden en gewonden, of
  2° de potentiėle economische weerslag, met name de omvang van de economische verliezen en van de kwaliteitsvermindering van producten of diensten, met inbegrip van de weerslag op het milieu, of
  3° de potentiėle weerslag op de bevolking, met name de weerslag op het vertrouwen van de bevolking, het fysieke lijden en de verstoring van het dagelijkse leven, met inbegrip van het uitvallen van essentiėle diensten.
  § 3. De sectorale overheid bepaalt geval per geval de drempelwaarden die van toepassing zijn op de intersectorale criteria waaraan de NCI's dienen te beantwoorden.
  § 4. De sectorale overheid bepaalt geval per geval de drempelwaarden die van toepassing zijn op de intersectorale criteria waaraan de ECI's dienen te beantwoorden.
  § 5. De voor de intersectorale criteria geldende drempelwaarden worden gebaseerd op de ernst van de gevolgen van de stopzetting of vernietiging van een bepaalde infrastructuur.
  § 6. De potentiėle NCI's en ECI's die terzelfder tijd voldoen aan de sectorale en intersectorale criteria worden door de sectorale overheid vastgesteld in overeenstemming met de procedure die voorzien is in de bijlage. ".

  Art. 4. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  " Art. 5. § 1. De sectorale overheid maakt de lijst van de potentiėle NCI's en ECI's die ze heeft geļdentificeerd over aan de ADCC, voor niet-dwingend advies, en, in voorkomend geval, aan de betrokken gewesten.
  Zij gaat vervolgens over tot de aanduiding van NCI's.
  § 2. De ADCC is, in samenwerking met de sectorale overheid en, in voorkomend geval, na raadpleging van de betrokken gewesten, belast met het voeren van bilaterale of multilaterale besprekingen met de betrokken lidstaten van de Europese Unie, zowel inzake de potentiėle ECI's geļdentificeerd op Belgisch grondgebied als degene geļdentificeerd op het grondgebied van andere lidstaten van de Europese Unie, ofwel door de sectorale overheid of door andere lidstaten.
  Wanneer een akkoord is bereikt betreffende een ECI op Belgisch grondgebied, gaat de sectorale overheid over tot de aanduiding van deze infrastructuur.

  Art. 5. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de woorden ", per drager met ontvangstbewijs," worden opgeheven;
  2° het woord "ECI" wordt vervangen door de woorden "NCI of ECI".

  Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid wordt het woord "ECI" vervangen door de woorden "NCI of ECI";
  2° in het tweede lid worden de woorden "sectorale overheid" vervangen door het woord "ADCC".
  3° in de Franse tekst van het tweede lid wordt het woord "ICE" vervangen door het woord "ECI".

  Art. 7. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de woorden "één jaar" vervangen door de woorden "negen maanden" ;
  2° in paragraaf 1 worden de woorden "in de zin van artikel 8, 1° van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging" ingevoegd tussen het woord "dreigingsanalyse" en het woord "voor";
  3° in de Franse tekst van paragraaf 1 worden de woorden "l'autorité sectorielle" vervangen door de woorden "la DGCC" ;
  4° paragraaf 2 wordt aangevuld met de volgende leden, luidende:
  "Deze dreigingsanalyse wordt meegedeeld aan de exploitant om hem toe te laten de lessen van deze analyse te integreren in het beveiligingsplan van de exploitant bedoeld in artikel 11, §§ 1 en 2.
  Deze analyse wordt minimaal één keer hernieuwd elke vijf jaar." ;
  5° het woord "ECI" wordt vervangen door de woorden "NCI of ECI".

  Art. 8. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 van de Nederlandse tekst wordt het woord "tenminste" ingevoegd tussen het woord "deelsector" en het woord "een" ;
  2° in paragraaf 1 van de Franse tekst worden de woorden "ICE désignées" vervangen door de woorden "ECI désignée";
  3° in paragraaf 1, de woorden "sectorale overheid" worden vervangen door het woord "ADCC";
  4° paragraaf 3 wordt opgeheven.

  Art. 9. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1 wordt het woord "ECI" vervangen door de woorden "NCI of ECI";
  2° in paragraaf 2 worden de woorden ", de burgemeester, de politiediensten" ingevoegd tussen het woord "ADCC" en het woord "en";
  3° in de paragrafen 2 en 3 wordt het woord "beveiligingsverbindingsfunctionaris" vervangen door het woord "beveiligingscontactpunt".

  Art. 10. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  " Art. 11 § 1. In de mate waarin een exploitant van een NCI niet aan de bepalingen van de verordening alsook aan de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen of aan de gemeenschappelijke eisen is onderworpen, zorgt hij voor de uitwerking en de toepassing binnen de termijnen bedoeld in artikel 13, § 4 van de wet, een beveiligingsplan van de exploitant zoals bedoeld in artikel 13 van de wet en overeenkomstig de modaliteiten vervat in datzelfde artikel 13.
  § 2. De exploitant van een ECI werkt een beveiligingsplan van de exploitant uit zoals voorzien in artikel 13 van de wet.
  § 3. Het luchthavenbeveiligingsprogramma van een verantwoordelijke wordt geacht in overeenstemming te zijn met het in eerste en tweede paragraaf bedoelde beveiligingsplan van de exploitant.".

  Art. 11. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden " de ECI" vervangen door de woorden " een NCI of ECI".

  Art. 12. In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt het woord "ECI" vervangen door de woorden `NCI en ECI".

  Art. 13. In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 wordt het woord "ECI" vervangen door de woorden "NCI of ECI";
  2° in paragraaf 1 worden de woorden "of de gemeenschappelijke eisen" ingevoegd tussen het woord "uitvoeringsmaatregelen" en het woord "is";
  3° paragraaf 2, eerste lid wordt het woord "ECI" vervangen door de woorden "NCI of ECI";
  4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:
  " § 3. Wanneer een NCI of ECI aan de gemeenschappelijke eisen is onderworpen, dan is de BSA-ANS belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten.".

  Art. 14. In de bijlage van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in de titel wordt het woord "ECI" vervangen door de woorden "NCI en ECI";
  2° de eerste zin, die aanvangt met de woorden "De identificatie" en eindigt met de woorden "stappen omvat.", wordt vervangen als volgt:
  "De identificatie van NCI's en ECI's is onderworpen aan de inventariseringsprocedure die de onderstaande stappen omvat :";
  3° in punt I:
  a) worden de woorden "artikel 2, 3° en 4° " vervangen door de woorden " artikel 2, 3°, 3° /1 en 4° ";
  b) wordt het woord "ECI's" vervangen door de woorden "kritieke infrastructuren";
  4° in punt II wordt het woord "ECI's" vervangen door de woorden "kritieke infrastructuren";
  5° punt III wordt vervangen als volgt:
  "III. De sectorale overheid past het grensoverschrijdende element van de definitie van ECI bedoeld in artikel 2, 4° toe. De potentiėle kritieke infrastructuren die aan deze definitie beantwoorden worden beschouwd als potentiėle ECI's. De potentiėle kritieke infrastructuren die niet aan deze definitie beantwoorden worden beschouwd als potentiėle NCI's. Beide categorieėn van potentiėle kritieke infrastructuren zijn onderworpen aan de volgende stap van de procedure.";
  6° punt IV wordt vervangen als volgt:
  "IV. De sectorale overheid past de intersectorale criteria bedoeld in artikel 4, §§ 2 tot 5, toe op beide categorieėn van resterende potentiėle kritieke infrastructuren.
  De intersectorale criteria houden rekening met de ernst van de impact en het bestaan van vervangende oplossingen, alsook met de duur van het stilleggen/van het heropstarten van de activiteit.
  De identificatie van potentiėle NCI's of ECI's die alle stappen van de procedure doorstaan, wordt enkel meegedeeld aan de lidstaten die mogelijk in aanzienlijke mate met de genoemde infrastructuren te maken krijgen. ".

  Art. 15. De minister bevoegd voor de luchtvaart is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 9 september 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
Fr. BELLOT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, artikel 5, § 1 gewijzigd door de programmawet van 2 januari 2001;
   Gelet op de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, artikel 4, § 3;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2011 betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, van 3 oktober 2017;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 maart 2018;
   Gelet op de regelgevingsimpactanalyse bedoeld in artikel 5 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;
   Gelet op het advies 63.338/4 van de Raad van State, gegeven op 16 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging;
   Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie