J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
23 MEI 2018. - Reglement van het beheersomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-06-2018 en tekstbijwerking tot 13-01-2020)

Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 07-06-2018 nummer :   2018202778 bladzijde : 47870       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2018-05-23/09
Inwerkingtreding : 01-06-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3, 3/1, 3/2, 4
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Met het oog op het voorkomen van sommige beroepsziekten wordt een vaccinatieprogramma door Fedris ten laste genomen, binnen de beperkingen, onder de voorwaarden en op de wijze zoals in de bijlage bepaald.

  Art. 2. De voordelen van het vaccinatieprogramma zijn voorbehouden aan de personen die onder het toepassingsgebied vallen van:
  1° de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;
  2° het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

  Art. 3. De kosten van het vaccinatieprogramma worden, binnen de door de bijlage bepaalde voorwaarden en beperkingen, terugbetaald aan de persoon die ze gedragen heeft.

  Art. 3/1. [1 Ten einde aan alle betrokkenen de mogelijkheid te bieden om zich te organiseren conform de bepalingen van de bijlage bij dit reglement, is een overgangsfase voorzien tot 31 december 2019.
   In die periode mogen aanvragen tot terugbetaling van vaccinaties tegen hepatitis A, B en A + B, individueel of collectief (gehecht aan een verzamelstaat), worden ingediend op papier via een specifiek daartoe bestemd formulier.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij VARIA 2018-11-08/06, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  

  Art. 3/2. [1 Interne diensten voor preventie en bescherming op het werk die op jaarbasis niet meer dan 100 aanvragen tot terugbetaling van vaccinaties tegen hepatitis A, B en A + B bij Fedris indienen, mogen deze aanvragen collectief (gehecht aan een verzamelstaat) indienen op papier via een specifiek daartoe bestemd formulier.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij VARIA 2019-11-27/06, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2020>
  

  Art. 4. Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2018.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage bij het reglement tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris
  HOOFDSTUK I. - Vaccinaties waarvoor een terugbetaling wordt verleend
  Sectie 1. - Vaccinatie tegen hepatitis A A. Personen die in aanmerking komen
  Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis A:
  1° Personen die tot een van de volgende beroepscategorieën behoren:
  - rioolarbeiders;
  - personen belast met het ledigen van septische putten;
  - onderhoudstechnici van sanitaire installaties;
  - rattenverdelgers;
  - personeel tewerkgesteld in de afvalwaterbehandeling en de hierbij betrokken laboratoria;
  - personeel van waterzuiveringsinstallaties dat in contact komt met afvalwater;
  - personeel van kinderdagverblijven;
  - personeel van thuisopvang van kinderen jonger dan 6 jaar (onthaalmoeders);
  - personeel van kleuteronderwijs;
  - personeel van buitenschoolse opvang van kinderen jonger dan 6 jaar;
  - personeel van andere instellingen die overwegend kinderen jonger dan 6 jaar opvangen;
  2° Personen bedoeld onder de code 1.404.02 uit de beroepsziektelijst (leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat) voor zover zij werkzaam zijn in gebieden waar hepatitis A in hoge mate endemisch is. Voor de opsomming van de gebieden in kwestie wordt verwezen naar de informatie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Stichting van openbaar nut;
  3° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis A virus;
  4° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden.
  B. Controle van de vaccinatiestatus
  Alvorens tot vaccinatie over te gaan, wordt de vaccinatiestatus van de betrokkene vastgesteld aan de hand van de beschikbare informatie (vaccinatiekaart, vaccinatiedatabanken, gegevens verstrekt door Fedris).
  Indien de betrokkene een volledige vaccinatie tegen hepatitis A volgens de geldende richtlijnen (al dan niet in combinatie met andere vaccins) heeft ontvangen, wordt geen vaccinatie meer door Fedris terugbetaald.
  C. Vaccinatieschema
  Er wordt tweemaal één dosis van het vaccin toegediend, met een interval van 6 maanden.
  D. Terugbetaalbare prestaties en bedragen van terugbetaling
  De volgende vaccins komen voor terugbetaling in aanmerking:
  * Avaxim (Sanofi Belgium), 1 x 160 E / 0,5 ml
  * Havrix (GSK), 1 x 1440 Elisa E / 1 ml
  * Havrix (Impexeco), 1 x 1440 Elisa E / 1 ml
  * Vaqta (MSD), 1 x 50 E / 1 ml
  Deze vaccins worden op basis van de werkelijk betaalde prijs terugbetaald. Dit bedrag wordt beperkt tot de maximumprijs zoals bepaald overeenkomstig de reglementering betreffende de farmaceutische specialiteiten en andere geneesmiddelen.
  Sectie 2. - Vaccinatie tegen hepatitis B A. Personen die in aanmerking komen
  Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen hepatitis B en de vereiste serologische bepalingen:
  1° De volgende personen, voor zover zij geregeld en niet enkel occasioneel in contact komen met menselijk bloed of menselijk biologisch materiaal dat hepatitis B virus kan bevatten:
  - personeel van ziekenhuisdiensten en van medische en paramedische praktijken;
  - personeel van laboratoria waar bloed of biologische producten geanalyseerd worden die met het virus besmet kunnen zijn (klinische biologie, anatomopathologie, oncologie, enz.);
  - personeel van tandartspraktijken;
  - het personeel van diensten waar langdurig zieken behandeld worden;
  - het verzorgend personeel van instituten voor mentaal gehandicapten;
  - personeel van kinderkribben;
  - ziekenverple(e)g(st)ers en kinderverzorg(st)ers van het dagonderwijs;
  - gezinshelp(st)ers;
  - ambulanciers;
  - brandweerlieden;
  - personeel van begrafenisondernemingen;
  - personeel belast met de verkoop en het herstellen van toestellen voor medisch gebruik;
  - onderwijzers van het bijzonder onderwijs voor gehandicapten;
  - het opvoedend personeel van medisch-pedagogische instituten (M.P.I.);
  - werknemers van wasserijen die linnen wassen voor verzorgingsinstellingen;
  - personeel belast met de begeleiding van en het toezicht op mentaal gehandicapten die in beschutte werkplaatsen werken;
  2° Personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door hepatitis B virus;
  3° Leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in een van de bovenvermelde omstandigheden.
  B. Controle van de vaccinatiestatus
  Alvorens tot vaccinatie over te gaan, wordt de vaccinatiestatus van de betrokkene vastgesteld aan de hand van de beschikbare informatie (vaccinatiekaart, vaccinatiedatabanken, gegevens verstrekt door Fedris).
  Met 'gevaccineerd tegen hepatitis B' wordt bedoeld: betrokkene heeft een volledige primovaccinatie tegen hepatitis B ontvangen, volgens de geldende richtlijnen (al dan niet in combinatie met andere vaccins).
  Worden geacht gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B:
  - personen die in het jaar 1990 of later geboren zijn en die vanaf de leeftijd van 11 jaar in België hebben gewoond;
  - personen die in het jaar 2000 of later in België geboren zijn en er tijdens hun twee eerste levensjaren verbleven hebben;
  - iedereen die na 1995 in België een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend in een van de hoedanigheden, vermeld onder punt A.1. van deze sectie.
  Bij personen die gevaccineerd werden tegen hepatitis B of die geacht worden gevaccineerd te zijn, wordt altijd gestart met een controle van anti-HBs.
  Personen bij wie een serologisch onderzoek in het verleden ooit een anti-HBs gehalte van ten minste 10 mIU/ml heeft aangetoond, na een volledige vaccinatie tegen hepatitis B, worden geacht definitief beschermd te zijn. Voor hen worden geen serologische onderzoeken of vaccins meer terugbetaald door Fedris.
  Elk vaccinatieschema moet worden beëindigd door een serologische controle van anti-HBs. De resultaten hiervan moeten worden bewaard in het medisch dossier van betrokkene.
  Voor personen die hepatitis B hebben gehad of die drager zijn van het virus, worden geen serologische onderzoeken of vaccins terugbetaald.
  C. Vaccinatieschema
  1. Betrokkene werd niet gevaccineerd tegen hepatitis B, wordt niet geacht gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B, en heeft de ziekte nooit vertoond:
  Er wordt gestart met een primovaccinatie volgens het bijgevoegde schema A.
  2. Betrokkene werd gevaccineerd: er wordt gestart met een serologische bepaling van anti-HBs.
  2.1. Anti-HBs ≥ 10 mIU/ml: de betrokkene wordt geacht beschermd te zijn en de procedure wordt stopgezet.
  2.2. Anti-HBs < 10 mIU/ml: er wordt 1 dosis van het vaccin toegediend, gevolgd door een serologische bepaling van anti-HBs na 1 maand. Verder wordt gehandeld volgens het bijgevoegde schema B.
  3. Betrokkene werd vermoedelijk gevaccineerd of wordt geacht gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B: er wordt gestart met een serologische bepaling van anti-HBs.
  3.1. Anti-HBs ≥ 10 mIU/ml: de betrokkene wordt geacht beschermd te zijn en de procedure wordt stopgezet.
  3.2. Anti-HBs < 10 mIU/ml: er wordt 1 dosis van het vaccin toegediend, gevolgd door een serologische bepaling van anti-HBs na 1 maand. Blijft de titer dan kleiner dan 10 mIU/ml dan wordt een (nieuwe) primovaccinatie gestart of wordt overgegaan tot verder diagnostisch onderzoek, al dan niet gevolgd door bijkomende vaccinaties (schema C).
  4. Betrokkene onderging een onvolledige vaccinatie:
  De vaccinatie wordt vervolledigd volgens het geschikte schema.
  De vaccinerende arts behoud de vrijheid het schema toe te passen dat hij passend vindt, gezien de elementen waarover hij beschikt.
  D. Terugbetaalbare prestaties en bedragen van terugbetaling
  De bepalingen van anti-HBs, HbsAg en anti-HBc worden terugbetaald op basis van de werkelijk betaalde prijs, echter begrensd tot de kostprijs vastgelegd overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  Deze bepalingen dienen te worden uitgevoerd door een laboratorium voor klinische biologie dat daarvoor erkend is op grond van de reglementering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  De volgende vaccins komen voor terugbetaling in aanmerking:
  * Engerix-B (GSK), 1 x 20 µg / 1 ml
  * HBvaxpro (MSD), 1 x 10 µg / 1 ml
  Deze vaccins worden op basis van de werkelijk betaalde prijs terugbetaald. Dit bedrag wordt beperkt tot de maximumprijs zoals bepaald overeenkomstig de reglementering betreffende de farmaceutische specialiteiten en andere geneesmiddelen.
  Sectie 3. - Vaccinatie met het bivalente vaccin tegen hepatitis A en B A. Personen die in aanmerking komen
  Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het bivalente vaccin tegen hepatitis A en B, personen die op hetzelfde ogenblik in aanmerking komen voor de terugbetaling van de vaccinatie tegen hepatitis A (sectie 1) en voor de terugbetaling van een primovaccinatie tegen hepatitis B (sectie 2).
  Het vaccin wordt enkel terugbetaald indien de betrokkene onmiddellijk in aanmerking komt voor een primovaccinatie tegen hepatitis B, zonder voorafgaande serologische controle van de vaccinatiestatus: betrokkene werd niet gevaccineerd tegen hepatitis B, wordt niet geacht gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B, en heeft de ziekte nooit vertoond.
  B. Controle van de vaccinatiestatus
  De vaccinatiestatus van de betrokkene wordt vastgesteld zoals aangegeven voor hepatitis A (sectie 1) en hepatitis B (sectie 2).
  Elk vaccinatieschema moet worden beëindigd door een serologische controle van anti-HBs. De resultaten hiervan moeten worden bewaard in het medisch dossier van betrokkene.
  C. Vaccinatieschema
  Er wordt drie maal één dosis van het vaccin toegediend, volgens het schema 0-1-6 maanden.
  Indien na uitvoering van de basisvaccinatie de anti-HBs-titer kleiner is dan 10 mIU/ml, wordt het vaccinatieschema aangevuld zoals beschreven in het schema voor de vaccinatie tegen hepatitis B.
  D. Terugbetaalbare prestaties en bedragen van terugbetaling
  Twinrix (GSK), hepatitis A-virus 720 Elisa E / 1 ml, hepatitis B-virus 20 µg / 1 ml
  Dit vaccin wordt op basis van de werkelijk betaalde prijs terugbetaald. Dit bedrag wordt beperkt tot de maximumprijs zoals bepaald overeenkomstig de reglementering betreffende de farmaceutische specialiteiten en andere geneesmiddelen.
  De post-vaccinatie bepaling van anti-HBs wordt terugbetaald volgens de regels, vermeld in sectie 2.
  Sectie 4. - Vaccinatie tegen gele koorts A. Personen die in aanmerking komen
  Komen in aanmerking voor de terugbetaling van het vaccin tegen gele koorts, personen die beroepshalve reizen naar gebieden waar gele koorts endemisch is of naar gebieden waar een verplichting geldt om te worden gevaccineerd tegen gele koorts.
  Voor de opsomming van de gebieden in kwestie wordt verwezen naar de informatie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Stichting van openbaar nut.
  B. Controle van de vaccinatiestatus
  Alvorens tot vaccinatie over te gaan, wordt de vaccinatiestatus van de betrokkene vastgesteld aan de hand van de beschikbare informatie.
  Het vaccin wordt door Fedris enkel terugbetaald indien blijkt dat de betrokkene gedurende de voorbije 10 jaar niet werd gevaccineerd.
  C. Vaccinatieschema
  Er wordt één dosis van het vaccin toegediend. Deze inenting mag enkel gebeuren door artsen verbonden aan centra die door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend zijn.
  D. Terugbetaalbare prestaties en bedragen van terugbetaling
  Stamaril: poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie.
  Het vaccin wordt op basis van de werkelijk betaalde prijs terugbetaald. Dit bedrag wordt beperkt tot de maximumprijs zoals bepaald overeenkomstig de reglementering betreffende de farmaceutische specialiteiten en andere geneesmiddelen.
  HOOFDSTUK II. - Procedure
  Sectie 1. - Aanvragen tot terugbetaling door de EDBPW of de werkgever Deze sectie is van toepassing op de aanvragen tot terugbetaling van de volgende vaccinatieschema's:
  - het vaccinatieschema tegen hepatitis A, bedoeld in Hoofdstuk 1, Sectie 1 van dit reglement;
  - het vaccinatieschema tegen hepatitis B, bedoeld in Hoofdstuk 1, Sectie 2 van dit reglement;
  - het vaccinatieschema met het bivalente vaccin tegen hepatitis A en B, bedoeld in Hoofdstuk 1, Sectie 3 van dit reglement;
  De terugbetaling van deze vaccinatieschema's door Fedris vindt plaats op basis van een aanvraag die na de voltooiing van het vaccinatieschema wordt ingediend door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of door de werkgever, door middel van een elektronisch formulier goedgekeurd door het Beheerscomité van Fedris op basis van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid.
  De aanvraag wordt ingediend binnen 6 maanden na de voltooiing van het vaccinatieschema en bevat de volgende gegevens betreffende de personen voor wie terugbetaling wordt gevraagd:
  - naam, voornaam, geslacht en geboortedatum;
  - het inschrijvingsnummer bij de sociale zekerheid;
  - het beroep op het ogenblik van de aanvraag (classificatie volgens de ISCO);
  - de identiteit van de werkgever, zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen, het nummer van de vestigingseenheid, en de code van de economische activiteit van de onderneming overeenkomstig de NACE-classificatie 2008;
  - het sociaal statuut van de betrokkene;
  - de beschrijving van de effectief uitgevoerde verstrekkingen, hun aard, de toegediende producten, hun aantal en de effectief betaalde prijs, beperkt tot de maximumprijs bepaald in dit reglement;
  - de bevestiging dat de verstrekkingen werden uitgevoerd in overeenstemming met dit reglement en onder toezicht van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de werkgever;
  - het rekeningnummer (en de titularis ervan) waarop de betalingen kunnen worden uitgevoerd.
  Fedris kan nog andere dan de hierboven vermelde gegevens opvragen, indien dat nodig is voor de behandeling van de aanvragen.
  Indien een van de gevraagde gegevens ontbreekt, kan de terugbetaling van de kosten geweigerd worden met betrekking tot de persoon wiens gegevens ontbreken.
  Fedris heeft het recht om een controle uit te voeren van de aanvragen. De aanvrager is ertoe gehouden op verzoek de nodige bewijzen te bezorgen.
  Indien uit de controle blijkt dat er niet is voldaan aan de voorwaarden van dit reglement, weigert Fedris de terugbetaling voor de persoon die niet aan de voorwaarden voldoet.
  Indien uit de controles blijkt dat er herhaaldelijk sprake is van onregelmatigheden, behoudt Fedris zich het recht voor alle noodzakelijke maatregelen te nemen om onverschuldigde betalingen te vermijden.
  De terugbetaling wordt uitgevoerd binnen een periode van 2 maanden na de ontvangst van de aanvraag die voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
  Sectie 2. - Aanvraag tot terugbetaling door de betrokkene Deze sectie is van toepassing op de aanvragen tot terugbetaling van de volgende vaccinatieschema's:
  - de vaccinatie tegen gele koorts, bedoeld in Hoofdstuk 1, Sectie 4 van dit reglement.
  De terugbetaling van deze vaccinatieschema's door Fedris vindt plaats op basis van een aanvraag die na de voltooiing van het vaccinatieschema wordt ingediend door de betrokkene, door middel van een papieren formulier dat Fedris gratis ter beschikking stelt of door middel van een elektronisch formulier goedgekeurd door het Beheerscomité van Fedris op basis van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid.
  De aanvraag wordt ingediend binnen 6 maanden na de voltooiing van het vaccinatieschema en dient de volgende gegevens te bevatten:
  Gegevens te verstrekken door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (bedrijfsarts) op wiens vraag het vaccinatieschema werd uitgevoerd:
  - de bevestiging dat het vaccinatieschema op zijn/haar voorstel werd uitgevoerd of dient te worden uitgevoerd;
  - het beroep van de betrokkene op het ogenblik van de aanvraag (classificatie volgens de ISCO);
  - de identiteit van de werkgever, zijn inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen, het nummer van de vestigingseenheid, en de code van de economische activiteit van de onderneming overeenkomstig de NACE-classificatie 2008;
  - een beschrijving van het beroepsrisico op grond waarvan de vaccinatie werd of wordt voorgesteld.
  Gegevens te verstrekken door de aanvrager:
  - naam, voornaam, geslacht en geboortedatum;
  - zijn/haar inschrijvingsnummer bij de sociale zekerheid;
  - het bewijs van de gedane uitgaven;
  - het rekeningnummer (en de titularis ervan) waarop de betalingen kunnen worden uitgevoerd.
  Gegevens te verstrekken door de arts die het vaccinatieschema heeft uitgevoerd:
  - naam en RIZIV-nummer van de arts;
  - de beschrijving van de effectief uitgevoerde verstrekkingen: de datum, de aard, de toegediende producten en het aantal.
  Ieder van hen ondertekent voor de door hem of haar verstrekte inlichtingen.
  Fedris kan nog andere dan de hierboven vermelde gegevens opvragen, indien dat nodig is voor de behandeling van de aanvragen.
  Indien één van de gevraagde gegevens ontbreekt, kan de terugbetaling van de kosten geweigerd worden.
  Fedris beslist na advies van zijn arts over de terugbetaling van de prestaties.
  Fedris heeft het recht om een controle uit te voeren van de aanvraag. De aanvrager is ertoe gehouden op verzoek de nodige bewijzen te bezorgen.
  Indien uit de controle blijkt dat er niet is voldaan aan de voorwaarden van dit reglement, weigert Fedris de terugbetaling van de kosten.
  De terugbetaling wordt uitgevoerd binnen een periode van 2 maanden na de ontvangst van de aanvraag die voldoet aan de bepalingen van dit reglement.
  Slotbepaling
  Fedris kan, op voorstel van zijn arts, de in dit reglement bedoelde vaccinatieschema's terugbetalen, ook indien niet aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan. In dat geval moet de noodzaak van de vaccinatie afdoende worden aangetoond.

  Art. N2. Bijlage 2.
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 07-06-2018, p. 47875 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   De Voorzitter van het beheerscomité voor de beroepsziekten,{BR}
P. DESMAREZ{BR}

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het beheerscomité voor de beroepsziekten van Fedris,
   Gelet op artikel 62 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, vervangen bij de wet van 13 juli 2006;
   Na hierover te hebben beraadslaagd op de vergaderingen van 11 oktober 2017 en van 14 maart 2018,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • VARIA VAN 27-11-2019 GEPUBL. OP 13-01-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 3/2)
 • originele versie
 • VARIA VAN 08-11-2018 GEPUBL. OP 21-11-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 3/1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie