J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/05/04/2018012106/justel

Titel
4 MEI 2018. - Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-06-2018 en tekstbijwerking tot 15-06-2018)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 01-06-2018 nummer :   2018012106 bladzijde : 45717       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-05-04/17
Inwerkingtreding : 11-06-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Samenvoegingsbepalingen
Art. 2-3
HOOFDSTUK 3. - Verkiezingen
Art. 4
HOOFDSTUK 4. - Bepalingen betreffende de toepassing van artikel 102 tot en met 115 van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006
Art. 5-6
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingsbepalingen
Art. 7-8
HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding
Art. 9

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  HOOFDSTUK 2. - Samenvoegingsbepalingen

  Art. 2.[1 §1.]1De gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem worden op 1 januari 2019 samengevoegd tot een nieuwe gemeente, genaamd Lievegem.
  [1 § 2. In afwijking van paragraaf 1 en in afwijking van artikel 5, 2°, van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 worden de samenvoeging en alle rechtsgevolgen die daar overeenkomstig het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 of andere decreet- of regelgeving aan zijn verbonden, uitgesteld als er een bezwaar wordt ingediend tegen de verkiezing, georganiseerd op 14 oktober 2018, en er op 31 december 2018 nog geen definitieve uitspraak is.
   Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder definitieve uitspraak verstaan: een in kracht van gewijsde gegaan arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of, in geval van beroep, van de Raad van State]1
  [1 § 3. Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing geldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.
   Als het bezwaar ertoe leidt dat de verkiezing ongeldig wordt verklaard, wordt de samenvoegingsdatum vastgesteld op de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.
   Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de uitslag van een verkiezing definitief geacht zodra er geen beroepsmogelijkheden meer tegen openstaan.]1
  ----------
  (1)<DVR 2018-05-25/14, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 25-06-2018>

  Art. 3. De grens van de nieuwe gemeente Lievegem wordt gevormd door de buitengrenzen van de samengevoegde gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem, zoals bijgehouden door de Administratie Opmetingen en Waarderingen binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën. De binnengrens tussen de samengevoegde gemeenten vervalt.

  HOOFDSTUK 3. - Verkiezingen

  Art. 4. In afwijking van artikel 218, § 3, eerste lid, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 worden de kiezers uit de samengevoegde gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem bijeengeroepen op 14 oktober 2018.

  HOOFDSTUK 4. - Bepalingen betreffende de toepassing van artikel 102 tot en met 115 van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006

  Art. 5. In het kader van de samenvoeging, vermeld in artikel 2 van dit decreet, kan de overdracht van risicogronden, vermeld in artikel 2, 13° en 18°, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, gebeuren zonder dat voorafgaand aan de verplichtingen, vermeld in artikel 102 tot en met 115 van het voormelde decreet, moet worden voldaan.
  De verplichtingen, vermeld in het eerste lid, worden door de nieuwe gemeente Lievegem na de samenvoeging nagekomen conform de volgende termijnen:
  1° het oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd en het verslag ervan bij de OVAM ingediend voor het volgende tijdstip:
  a) als het gaat om een risicogrond waarop een of meer risico-inrichtingen worden of werden geëxploiteerd waarvan minstens één met kenletter `B': vóór 31 december 2021;
  b) als het gaat om een risicogrond waarop een risico-inrichting met kenletter `A', meerdere risico-inrichtingen met allemaal kenletter `A', of meerdere risico-inrichtingen waarvan minstens één met kenletter `A' worden of werden geëxploiteerd, en geen enkele met kenletter `B': vóór 31 december 2023;
  c) de overige risicogronden: vóór 31 januari 2027;
  2° als conform artikel 104, § 1, of artikel 109, § 1, van voormeld decreet een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is, bepaalt de OVAM de termijn waarbinnen het beschrijvend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd en het verslag ervan aan de OVAM moet worden bezorgd;
  3° als conform artikel 104, § 2, of artikel 109, § 2, van voormeld decreet bodemsanering noodzakelijk is, bepaalt de OVAM de termijn waarbinnen de bodemsanering moet worden uitgevoerd.
  Binnen een jaar na de samenvoeging, vermeld in artikel 2 van dit decreet, maakt de nieuwe gemeente Lievegem een inventaris op van al haar risicogronden die vallen onder de respectievelijke verplichtingen, vermeld in het tweede lid, en bezorgt ze de inventaris aan de OVAM.

  Art. 6. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op de overdracht van risicogronden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de samengevoegde gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem naar het nieuwe openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de nieuwe gemeente Lievegem.

  HOOFDSTUK 5. - Wijzigingsbepalingen

  Art. 7. In de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, toegevoegd bij het decreet van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de rij
  "
  
  

  
LOVENDEGEM 137 553,31 0,1050 %

"
  wordt opgeheven;
  2° de rij
  "
  
  

  
WAARSCHOOT 130 348,70 0,0995 %

"
  wordt opgeheven;
  3° de rij
  "
  
  

  
ZOMERGEM 131 263,52 0,1002 %

"
  wordt opgeheven;
  4° tussen de rij
  "
  
  

  
LIERDE 113 568,68 0,0867 %

"
  en de rij
  "
  
  

  
LILLE 173 520,02 0,1324 %

"
  wordt een rij ingevoegd, die luidt als volgt:
  "
  
  

  
LIEVEGEM 399 165,53 0,3047 %

".

  Art. 8. In de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, vervangen bij het decreet van 30 juni 2017, worden in de rubriek Provincie Oost-Vlaanderen de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de rij
  "
  
  

  
Lovendegem

"
  wordt opgeheven;
  2° de rij
  "
  
  

  
Waarschoot

"
  wordt opgeheven;
  3° de rij
  "
  
  

  
Zomergem

"
  wordt opgeheven;
  4° tussen de rij
  "
  
  

  
Kaprijke

"
  en de rij
  "
  
  

  
Lochristi

"
  wordt een rij ingevoegd, die luidt als volgt:
  "
  
  

  
Lievegem

".

  HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding

  Art. 9. Artikel 7 en 8 treden in werking op 1 januari 2019.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 4 mei 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
   Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-05-2018 GEPUBL. OP 15-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2017-2018 Stukken. - Ontwerp van decreet : 1525 - Nr. 1 Verslag : 1525 - Nr. 2 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1525 - Nr. 3 Handelingen. - Bespreking en aanneming: Vergadering van 25 april 2018.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie