J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/03/30/2018201894/justel

Titel
30 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-04-2018 en tekstbijwerking tot 03-10-2019)

Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 17-04-2018 nummer :   2018201894 bladzijde : 33902       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-03-30/19
Inwerkingtreding : 01-01-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1/1, 2-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.[1 [2 Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wordt, voor het jaar 2018 definitief vastgesteld op 2.326.056 duizend euro.]2
   Dit bedrag houdt rekening met de vermindering van het bedrag van 336.561 duizend euro, bedoeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 februari 2019.]1
  ----------
  (1)<KB 2019-02-05/05, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (2)<KB 2019-09-29/01, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 1/1. [1 Een bedrag van 216.953 duizend euro, dat overeenkomt met het verschil tussen het bedrag vastgesteld in artikel 1 van dit koninklijk besluit en het bedrag van de evenwichtsdotatie dat tijdens het boekjaar 2018 werd vereffend ten gunste van het RSZ-Globaal Beheer, wordt bijgeteld bij het bedrag van de evenwichtsdotatie gestort aan het RSZ-Globaal Beheer in 2019.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2019-09-29/01, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 2.Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels wordt, voor het jaar 2018, [1 definitief]1 vastgesteld op 0 euro.
  ----------
  (1)<KB 2019-09-29/01, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018 [1 , met uitzondering van artikel 1/1, dat in werking treedt op 1 januari 2019]1.
  ----------
  (1)<KB 2019-09-29/01, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 4. De minister bevoegd voor sociale zaken en de minister bevoegd voor zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 30 maart 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
De Minister van Zelfstandigen,
D. DUCARME

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 22, § 2, laatst gewijzigd bij de wet van 11 december 2016;
   Gelet op de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, artikelen 23, § 2 en 24, §§ 2 en 7;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 3, laatst gewijzigd bij de wet van 18 april 2017;
   Gelet op het advies van de inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 26 oktober 2017;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 28 februari 2018;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de sociale zekerheid gegeven op 2 maart 2018;
   Overwegende dat het nodig is het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te bewaren en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen;
   Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft.
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-09-2019 GEPUBL. OP 03-10-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 1/1; 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-02-2019 GEPUBL. OP 15-02-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie