J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/12/03/2018011520/justel

Titel
3 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart bedoeld in artikel 24, paragraaf 3, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector elektronische communicatie

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 06-04-2018 nummer :   2018011520 bladzijde : 32335       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-12-03/15
Inwerkingtreding : 16-04-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de sector van elektronische communicatie, zijn de leden van de (Inspectionsdienst) bevoegd voor het toezicht op de naleving van de wet van 1 juli 2011 betreffende de veiligheid en de bescherming van kritieke infrastructuur en haar uitvoeringsbesluiten, houders van een legitimatiekaart gelijkgesteld aan de modellen voorkomend in de bijlage bij dit besluit. (ERR. 09-05-2018, p. 3819)
  De legitimatiekaart heeft de vorm van een rechthoek met afgeronde hoeken volgens het standaardformaat (85,60 mm x 53,98 mm) van de internationale standaard voor identificatiebadges ISO 7810.
  De voorzijde van de kaart is bedekt met een plastieken laagje met het logo van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. Model van de legitimatiekaart
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 06-04-2018, p. 32337 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 3 december 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Telecommunicatie,
A. DE CROO

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, artikel 24, § 3;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 augustus 2017;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 september 2017;
   Gelet op advies 62.196/4 van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Telecommunicatie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2018011992
PUBLICATIE :
2018-05-09
bladzijde : 38919

ErratumVerslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   Raad van State, afdeling Wetgeving
   Advies 62.196/4 van 23 oktober 2017 over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart bedoeld in artikel 24, paragraaf 3, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector elektronische communicatie'
   Op 26 september 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk `besluit houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart bedoeld in artikel 24, paragraaf 3, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector elektronische communicatie'.
   Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 23 oktober 2017. De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Martine Baguet en Bernard Blero, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Marianne Dony, assessoren, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.
   Het verslag is uitgebracht door Anne Vagman, eerste auditeur.
   De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet.
   Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 23 oktober 2017.
   Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving, overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.
   Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.
   Onderzoek van het ontwerp
   Aanhef
   Er dient een nieuw vierde lid te worden ingevoegd, gesteld als volgt:
   "Gelet op advies 62.196/4 van de Raad van State, gegeven op 23 oktober 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;".
   Dispositief
   Artikel 1
   In het tweede lid dient naar de juiste standaard te worden verwezen, namelijk "ISO 7810" in plaats van "ISO 7816".
   Artikel 2
   Uit artikel 2 blijkt dat het besluit onmiddellijk in werking treedt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
   Tenzij er een specifieke reden bestaat om af te wijken van de gangbare termijn van inwerkingtreding, vastgesteld bij artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 `betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen', moet in principe worden afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding, teneinde elkeen een redelijke termijn te geven om kennis te nemen van de nieuwe regels.
   DE GRIFFIER,
   Anne-Catherine VAN GEERSDAELE
   DE VOORZITTER,
   Pierre LIENARDY

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie