J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/07/05/2017203781/justel

Titel
5 JULI 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraag tot betaling van arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen op een zichtrekening

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 20-07-2017 nummer :   2017203781 bladzijde : 74112       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-07-05/04
Inwerkingtreding : 30-07-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het aanvraagformulier tot vaststelling van de wijze van betaling op een zichtrekening in BelgiŽ van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970 of krachtens de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wordt vastgesteld volgens het als bijlage I bij dit besluit gevoegde model.

  Art. 2. Het aanvraagformulier tot vaststelling van de wijze van betaling op een zichtrekening in een ander land dan BelgiŽ van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970 of krachtens de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wordt vastgesteld volgens het als bijlage II bij dit besluit gevoegde model.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. BIJLAGE I bij het ministerieel besluit van 5 juli 2017 tot vaststelling van de modellen van aanvraag tot betaling van arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen op een zichtrekening
  Aanvraag tot betaling van een vergoeding op een zichtrekening in BelgiŽ
  VAK 1 : moet u invullen
  Ik, ondergetekende,
  Voornaam, NAAM .....
  Straat, nummer, bus .....
  Postcode, PLAATSNAAM .....
  LAND .....
  Geboortedatum (DD.MM.JJJJ) ...... ...... .....
  Rijksregisternummer ...... ...... ..... - ...... .....
  Dossiernummer .....
  * heb een beroepsziekte/een arbeidsongeval gehad (schrappen wat niet past)
  * vraag dat mijn vergoedingen voortaan worden gestort op mijn zichtrekening waarvan
  (voornaam, NAAM) ..... medetitularis is :
  IBAN : BE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
  BIC : __ __ __ __ __ __ __ __
  - machtig mijn financiŽle instelling ertoe om aan Fedris alle bedragen terug te betalen die het na mijn overlijden op mijn zichtrekening stort;
  - verbind me ertoe :
  1. de bedragen die ik onterecht ontvang onmiddellijk terug te betalen;
  2. Fedris spontaan en zonder verwijl in te lichten over elke gebeurtenis die mijn recht op vergoedingen kan wijzigen;
  3. Fedris binnen de veertien dagen een bewijs van leven of van burgerlijke staat voor te leggen dat voldoet aan de voorschriften, telkens wanneer Fedris daarom vraagt;
  4. Fedris in te lichten als mijn adres wijzigt.
  Opgemaakt in ..... op (DD.MM.JJJJ) ____. ____. ______
  Uw handtekening
  Handtekening van de eventuele medetitularis
  VAK 2 : moet de financiŽle instelling invullen waarbij u de bovenstaande zichtrekening hebt geopend
  Ik, ondergetekende, verklaar in naam van de onderstaande financiŽle instelling dat ze aanvaardt de vergoedingen van Fedris uit te betalen die op de zichtrekening van de ondertekenaar(s) van dit document worden gestort overeenkomstig de voorwaarden uit haar overeenkomst met Fedris, en verklaar dat de handtekening van de titularis(sen) werden gecontroleerd.
  Opgemaakt in ..... op ____. ____. ________
  OfficiŽle stempel van de financiŽle instelling
  Handtekening(en) in naam van de financiŽle instelling

  Art. N2. BIJLAGE II bij het ministerieel besluit van 5 juli 2017 tot vaststelling van de modellen van aanvraag tot betaling van arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen op een zichtrekening
  Aanvraag tot betaling van een vergoeding op een zichtrekening in een ander land dan BelgiŽ
  VAK 1 moet u invullen
  Ik, ondergetekende,
  Voornaam NAAM .....
  Straat nummer bus .....
  Postcode PLAATSNAAM .....
  LAND .....
  Geboortedatum (DD.MM.JJJJ) ...... ...... .....
  Rijksregisternummer ...... ...... ..... - ...... .....
  Dossiernummer .....
  * heb een beroepsziekte/een arbeidsongeval gehad (schrappen wat niet past)
  * vraag dat mijn vergoedingen voortaan worden gestort op mijn zichtrekening:
  IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
  BIC __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
  die ik heb geopend bij de financiŽle instelling (NAAM) .....
  Straat, nummer, bus .....
  Postcode plaatsnaam LAND .....
  - machtig mijn financiŽle instelling om aan Fedris alle bedragen terug te betalen die het na mijn overlijden op mijn zichtrekening stort;
  - verbind me ertoe :
  1. de bedragen die ik onterecht ontvang onmiddellijk terug te betalen;
  2. Fedris binnen de veertien dagen een bewijs van leven of van burgerlijke staat voor te leggen dat voldoet aan de voorschriften, telkens wanneer Fedris daarom vraagt;
  3. Fedris schriftelijk in te lichten als mijn adres wijzigt;
  4. Fedris twee maanden op voorhand ervan te verwittigen dat ik mijn bankrekeningnummer afsluit.
  Opgemaakt in ..... op (DD.MM.JJJJ) ____. ____. ________
  Uw handtekening
  VAK 2 moet de financiŽle instelling invullen waarbij u de bovenstaande zichtrekening hebt geopend
  Ik, ondergetekende, verklaar in naam van de onderstaande financiŽle instelling dat
  * de aanvra(a)g(st)er titularis is van de hierboven vermelde rekening;
  * de financiŽle instelling de identiteit en de handtekening van de aanvra(a)g(st)er heeft gecontroleerd;
  * ze Fedris zal informeren over het overlijden van de aanvra(a)g(st)er;
  * ze Fedris alle onverschuldigde bedragen ambtshalve zal terugbetalen die het onterecht op het bovenvermelde rekeningnummer heeft gestort (ook de betalingen na het overlijden van de aanvra(a)g(st)er).
  Opgemaakt in ..... op ____. ____. ________
  OfficiŽle stempel van de financiŽle instelling
  Handtekening(en) in naam van de financiŽle instelling
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 5 juli 2017.
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Sociale Zaken,
   Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970, artikel 47;
   Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, artikel 42, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 2 juli 1981 en bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot vaststelling van de wijze van betaling van de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de op 3 juni 1970 gecoŲrdineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, artikel 4;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, artikel 9, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010;
   Overwegende de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten;
   Gelet op het advies van het beheerscomitť van het Fonds voor de beroepsziekten, gegeven op 14 december 2016;
   Gelet op het advies van het beheerscomitť van het Fonds voor Arbeidsongevallen, gegeven op 20 december 2016;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 3 maart 2017;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 11 april 2017;
   Gelet op advies 61.394/1 van de Raad van State, gegeven op 29 mei 2017, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie