J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/02/16/2017020290/justel

Titel
16 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 23-02-2017 nummer :   2017020290 bladzijde : 29956   BEELD
Dossiernummer : 2017-02-16/04
Inwerkingtreding : 05-03-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het gewestelijk bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001, wordt onderworpen aan een gedeeltelijke wijziging, binnen de grenzen die in het huidige besluit vastgelegd zijn.

  Art. 2. De minister-president wordt belast met de uitvoering van de huidige beslissing.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 16 februari 2017.
Voor Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op artikel 39 van de Grondwet;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, meer bepaald op artikel 6, ß 1, I, 1į ;
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;
   Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004 (hierna het `BWRO'), inzonderheid op artikel 27 en bijlage D;
   Gelet op ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit, inzonderheid op artikel 40;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan (hierna 'GBP');
   Gelet op het plan IRIS2, op 9 september 2010 door de Regering goedgekeurd;
   Overwegende dat het Gewest de mobiliteit op zijn grondgebied wil optimaliseren en de infrastructuur wil verwezenlijken die daarvoor nodig is;
   Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mogelijkheid wil creŽren tot de uitbreiding van de openbare vervoerlijnen op uitzonderlijke baan tot de dichtbevolkte wijken in het noorden van het Gewest;
   Overwegende dat deze uitbreiding van de openbare vervoerlijnen op uitzonderlijke baan gepaard zou moeten gaan met de aanpassing van de bestaande infrastructuur tussen de stations Albert en het Noordstation;
   Overwegende dat deze aanpassingen gepaard gaan met wijzigingen van het GBP van de omgeving tussen en met inbegrip van de stations Albert en Noordstation;
   Overwegende dat voor de ontwikkeling van de openbare vervoerlijnen op uitzonderlijke baan een volledige infrastructuur moet worden verwezenlijkt tussen het Noordstation en Bordet;
   Overwegende dat de uitbouw van de openbare vervoerlijnen op uitzonderlijke baan aanpassingen aan de oppervlakte zou vereisen :
   - voor de bereikbaarheid van dit net: de bouw van nieuwe ondergrondse stations en van de toegangen ertoe;
   - voor de nieuwe tunnels: er zijn technische voorzieningen nodig voor verluchting en evacuatie;
   - voor het onderhoud en het stallen van de nieuwe metrostellen die op dit net rijden: een nieuwe stelplaats;
   Overwegende dat, gelet op het voorgaande, de bepalingen van het GBP moeten worden gewijzigd om de vooropgestelde doelstelling te bereiken.
   Op voorstel van de minister-president, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie