J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/25/2016011554/justel

Titel
25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2017 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiŽle afnemers
(NOTA : bekrachtigd met uitwerking op 01-01-2017 bij W 2017-12-13/12, art. 3) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-12-2016 nummer :   2016011554 bladzijde : 91849   BEELD
Dossiernummer : 2016-12-25/07
Inwerkingtreding : 01-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor het jaar 2017, is het bedrag van het fonds dat nodig is om te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiŽle klanten vastgesteld op 114.754.054 euro.

  Art. 2. Voor het jaar 2017, is het bedrag van het fonds dat nodig is om te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan beschermde residentiŽle klanten vastgesteld op 47.228.212 euro.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 25 december 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie,
Mevr. M.C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 15/11, ß 1ter, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014;
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 21ter, ß 1, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005 en laatst gewijzigd bij de programmawet van 26 december 2013;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reŽle nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan residentiŽle beschermde klanten, artikel 4, ß 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt, artikel 3, ß 3;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 16 december 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 21 december 2016;
   Overwegende dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas op 15 december 2016 op basis van de huidige tariefbepalingen, is overgegaan tot raming van de bedragen die nodig zijn om in 2017 te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiŽle afnemers;
   Op de voordracht van de Minister van Energie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
  • WET VAN 13-12-2017 GEPUBL. OP 28-12-2017
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie