J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/22/2017010193/justel

Titel
22 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 24-01-2017 nummer :   2017010193 bladzijde : 12793       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-22/37
Inwerkingtreding : 03-02-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node dat overeenkomt met het Karel Rogierplein wordt erkend als toeristisch centrum.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 22 december 2016.
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Zelfstandigen en KMO's,
   Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;
   Gelet op artikel 6, § 6bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
   Gelet op de aanvraag tot erkenning van een gedeelte van zijn grondgebied als toeristisch centrum, ingediend door de gemeente Sint-Joost-ten-Node op 12 oktober 2016 en volledig verklaard op 27 oktober 2016;
   Gelet op de aanvraag om eensluidend advies, verstuurd op 14 november 2016 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in toepassing van artikel 6, § 6bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
   Gelet op het deels gunstig advies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 8 december 2016, in toepassing van artikel 6, § 6 bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
   Overwegende dat de gemeente Sint-Joost-ten-Node bewijst dat het toeristisch onthaal verzekerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de vzw "Visitbrussels";
   Overwegende dat uit het ingediende dossier blijkt dat het toerisme van essentieel belang is voor de economie van de gemeente Sint-Joost-ten-Node;
   Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van mening is dat buiten het Karel Rogierplein de zones gedekt door de aanvraag niet aantonen dat er een toevloed van toeristen is die er verblijven of er passeren door het bestaan van toeristische attracties;
   Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een negatief advies geeft over de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum buiten wat betreft het Karel Rogierplein;
   Overwegende dat bij gebrek aan een eensluidend gunstig advies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over alle zones gedekt door de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum, de federale overheid wettelijk gezien de hele zone gedekt door de aanvraag niet als toeristisch centrum kan erkennen;
   Overwegende dat de aanvraag ingediend door de gemeente Sint-Joost-ten-Node en het advies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het mogelijk maken vast te stellen dat het Karel Rogierplein het bewijs levert van het bestaan van een toevloed van toeristen die er verblijven of er passeren door het bestaan van toeristische attracties,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie