J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/21/2017010292/justel

Titel
21 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden en de tertiaire eenheden

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 31-01-2017 nummer :   2017010292 bladzijde : 15084   BEELD
Dossiernummer : 2016-12-21/30
Inwerkingtreding : onbepaald (Art.2)    ***    15-03-2017 (Art.1)

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden is conform met het model opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit.

  Art. 2. Het EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden is conform met het model opgenomen als bijlage 2 bij dit besluit.

  Art. 3. Artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 15 maart 2017.
  Artikel 2 van dit besluit treedt in werking op een nader te bepalen datum, rekening houdende met de beschikbaarheid van de software bedoeld in artikel 1, 6° van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1 - model van het EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 31-01-2017, p. 15094 )

  Art. N2. Bijlage 2 - model van het EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 31-01-2017, p. 15099 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 21 december 2016.
De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
   Gelet op de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikel 2.2.12, § 3;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden, artikel 2 gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2016 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden, artikel 2 gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2016 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 17 november 2016;
   Gelet op het advies A-2016-085-CES van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 24 november 2016;
   Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 1 december 2016 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gezien de gendertest van de respectieve situatie van vrouwen en mannen, zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen, uitgevoerd op 10 oktober 2016,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie