J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2016/12/08/2016031847/justel

Titel
8 DECEMBER 2016. - Ordonnantie betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Zie wijziging(en)

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 28-12-2016 nummer :   2016031847 bladzijde : 90321   BEELD
Dossiernummer : 2016-12-08/36
Inwerkingtreding : 28-06-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Strategische doelstellingen en rapportering door de Regering
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Uitvoering van handistreaming door de ministers en staatssecretarissen
Art. 4-5
HOOFDSTUK IV. - Raad voor personen met een handicap
Art. 6
HOOFDSTUK V. - Slotbepaling
Art. 7

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. In deze ordonnantie wordt verstaan onder :
  1° de Regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
  2° het Gewest : het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  3° de gewestelijke overheidsdiensten :
  - de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
  - de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die behoren tot categorie A en categorie B volgens de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, en hun operationele filialen;
  - de paragewestelijke instellingen van publiek recht of van openbaar nut en hun operationele filialen;
  4° het Verdrag : het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van de Verenigde Naties, gedaan te New York op 13 december 2006;
  5° personen met een handicap : personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving;
  6° handistreaming : het betrekken van de handicapdimensie en de bescherming en bevordering van de mensenrechten van personen met een handicap in alle beleidslijnen door personen die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking, uitvoering en evaluatie van dat beleid;
  7° strategische doelstellingen inzake handistreaming : objectieven inzake handistreaming die op concrete wijze het doel en de resultaten vertalen die met het beleid van de Regering nagestreefd worden. Ze moeten worden
  vertaald in verschillende actiepunten en indicatoren om hun evaluatie tussentijds en aan het einde van de legislatuur mogelijk te maken;
  8° weerslag : impact van een project op de situatie van de personen met een handicap rekening houdend met het doel om hen in staat te stellen om zelfstandig te leven en voluit deel te nemen aan alle aspecten van het leven op basis van de gelijkheid met anderen.

  HOOFDSTUK II. - Strategische doelstellingen en rapportering door de Regering

  Art. 3. § 1. De Regering ziet toe op de naleving van het Verdrag vanuit het oogpunt van handistreaming.
  § 2. De Regering stelt aan het begin van de legislatuur, bij de regeerverklaring, de strategische doelstellingen inzake handistreaming met betrekking tot alle beleidslijnen voor die ze wenst te verwezenlijken tijdens die legislatuur, alsook de middelen die ze daartoe wenst in te zetten.
  § 3. De Regering bezorgt aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een tussentijds verslag en een verslag aan het einde van de legislatuur dat is opgebouwd rond de gewestelijke bevoegdheden en dat ten minste de volgende elementen bevat :
  1° de acties die werden ondernomen in het kader van de uitvoering van de strategische doelstellingen zoals bedoeld in artikel 3, § 2;
  2° de toepassing van handistreaming in de gunningsprocedures voor overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies alsook in de planningsinstrumenten, in toepassing van artikel 4;
  3° de analyse van de statistische gegevens die werden verzameld in toepassing van artikel 5.
  § 4. Het tussentijds verslag beschrijft de ondervonden moeilijkheden en de voorgestelde oplossingen.
  Het verslag wordt aan het Parlement bezorgd binnen een termijn van 60 dagen volgend op de neerlegging van het derde ontwerp van de algemene uitgavenbegroting van de lopende legislatuur.
  § 5. Het verslag van het einde van de legislatuur vergelijkt de situatie aan het begin van de legislatuur met die van het einde van de legislatuur. Het verslag wordt aan het Parlement bezorgd binnen een termijn van 60 dagen volgend op de neerlegging van het vijfde ontwerp van de algemene uitgavenbegroting.

  HOOFDSTUK III. - Uitvoering van handistreaming door de ministers en staatssecretarissen

  Art. 4. § 1. Elke minister en staatssecretaris past handistreaming toe in al het beleid, in alle maatregelen en acties die onder zijn of haar bevoegdheden vallen.
  § 2. Elke minister en staatssecretaris integreert handi-streaming in alle nieuwe beheersplannen, beheersovereenkomsten en andere strategische planningsinstrumenten van de gewestelijke overheidsdiensten die onder zijn of haar bevoegdheden vallen. Een impactnota met het aspect handicap moet worden opgesteld bij de ontwikkeling en de opvolging van de beheersplannen, beheerscontracten en andere strategische planningsinstrumenten bij de gewestelijke overheidsdiensten.
  § 3. Elke minister en staatssecretaris evalueert elk ontwerp van wetgevende of regelgevende akten vanuit het oogpunt van handistreaming. Als een dergelijk ontwerp een weerslag heeft op de situatie van personen met een handicap dan geeft de minister of staatssecretaris dat aan in een nota aan de regering en stelt correctiemaatregelen voor indien nodig, waarbij hun volwaardige en effectieve deelname aan de maatschappij mogelijk wordt.
  De Regering bepaalt de nadere regels en de evaluatiecriteria van deze weerslag en kan een aantal handelingen die hij vaststelt, vrijstellen van beoordeling.
  § 4. Elke minister en staatssecretaris ziet toe op de toepassing van handistreaming in de gunningsprocedures voor overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies.
  § 5. De Regering pleegt overleg met zijn of haar communautaire evenknieën om samenwerking te bevorderen en een coherent handistreamingbeleid te verzekeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Art. 5. Elke minister en staatssecretaris zorgt ervoor dat, met betrekking tot de domeinen die onder zijn of haar bevoegdheid vallen, de gewestelijke overheidsdiensten de statistische gegevens verzamelen die nodig zijn voor de uitwerking en uitvoering van een beleid dat het Verdrag toepassing geeft.

  HOOFDSTUK IV. - Raad voor personen met een handicap

  Art. 6. § 1. Met het oog op de consultatie van het middenveld wordt er een Raad voor personen met een handicap opgericht.
  § 2. De leden van de Raad voor personen met een handicap worden aangeduid door de Regering.
  § 3. Drie leden van de adviesraad " Aide aux personnes et Santé " van de Franse Gemeenschapscommissie, drie leden van de adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeen-schapscommissie en drie leden van de adviesraad Welzijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden uitgenodigd om deel uit te maken van de Raad voor personen met een handicap.
  § 4. Een afgevaardigde van UNIA wordt eveneens uitgenodigd om deel uit te maken van de Raad.
  § 5. De Raad wordt gevraagd advies te geven bij het begin van de legislatuur, tussentijds en op het einde van de legislatuur betreffende de strategische doelstellingen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun resultaten zoals beschreven in artikel 3.
  § 6. Daarnaast kan de Raad voor personen met een handicap steeds om advies gevraagd worden door iedere minister of staatssecretaris.

  HOOFDSTUK V. - Slotbepaling

  Art. 7. Deze ordonnantie treedt in werking zes maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 8 december 2016.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 04-10-2018 GEPUBL. OP 18-10-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Gewone zitting 2015-2016. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-385/1. Gewone zitting 2016-2017. Documenten van het Parlement. - Verslag (verwijzing), A-385/2. Integraal verslag. - Bespreking. Vergadering van donderdag 20 oktober 2016. - Aanneming. Vergadering van vrijdag 21 oktober 2016.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten
  Franstalige versie