J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/08/2016031874/justel

Titel
8 DECEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan 'Boondaal - Ernotte' van de gemeente Elsene

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 27-12-2016 nummer :   2016031874 bladzijde : 90050   BEELD
Dossiernummer : 2016-12-08/14

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Wordt goedgekeurd het bijzonder bestemmingsplan 'Boondaal - Louis Ernotte' van Elsene die een perimeter dekt die begrensd wordt door de Bosvoordse Steenweg, de Louis Ernottestraat en de Kriekenbomenstraat; het is samengesteld uit een liggingsplan, een plan van de bestaande rechtstoestand, een plan van de bestaande feitelijke toestand, een overzicht van de bestemmingen, een bundel met de schriftelijke voorstellingen en een bundel met onder meer de uiteenzetting van de motiveringen.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 8 december 2016.
Voor Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme en de Haven van Brussel,
Rudi VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op de artikelen 43 tot 50;
   Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 en gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013;
   Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;
   Gelet op de bespreking van de gemeenteraad d.d. 30 juni 2005 waar de gemeente Elsene beslist tot de opstelling van het BBP 'Boondaal-Ernotte';
   Gelet op de bespreking van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 juni 2006 waar het studiebureau COOPARCH-R.U cvba belast wordt met de opstelling van het BBP 'Boondaal-Ernotte';
   Gelet op de bespreking van de gemeenteraad van 28 april 2011 waar het college van burgemeester en schepenen belast wordt met de voorlegging van het BBP-ontwerp aan een openbaar onderzoek;
   Gelet op de opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend werden, dat gehouden werd van 16 mei 2011 tot 15 juni 2011;
   Gelet op het advies, uitgebracht door het BROH, het BIM, de stad Brussel, de gemeente Watermaal-Bosvoorde, Infrabel, de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Milieuraad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar aanleiding van de adviesaanvraag d.d. 27 mei 2011;
   Gelet op het advies van de overlegcommissie uitgebracht in zitting van 29 september 2011;
   Gelet op de bespreking van de gemeenteraad van 30 april 2015 waar de gemeente Elsene de wijziging van het BBP-ontwerp 'Boondaal-Ernotte' goedkeurt en waar het college van burgemeester en schepenen belast wordt met de voorlegging van het BBP-ontwerp aan een openbaar onderzoek;
   Gelet op de opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend werden, dat gehouden werd van 1 tot 30 juni 2015;
   Gelet op de adviezen uitgebracht door Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Leefmilieu Brussel, de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, de Gewestelijke Mobiliteitscommissie en de gemeente Watermaal-Bosvoorde, naar aanleiding van de adviesaanvraag d.d. 28 mei 2015;
   Gelet op het gunstige advies met voorbehoud van de overlegcommissie van 30 september 2015;
   Gelet op de bespreking van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2016 waar de gemeente Elsene het BBP 'Boondaal - Louis Ernotte' definitief goedkeurt;
   Overwegende dat het BBP 'Boondaal - Louis Ernotte' van Elsene samengesteld is uit een liggingsplan, een plan van de bestaande rechtstoestand, een plan van de bestaande feitelijke toestand, een overzicht van de bestemmingen, een bundel met de schriftelijke voorstellingen en een bundel met onder meer de uiteenzetting van de motiveringen;
   Overwegende dat de perimeter die bij het BBP 'Boondaal - Louis Ernotte' van Elsene betrokken is, begrensd wordt door de Bosvoordse Steenweg, de Louis Ernottestraat en de Kriekenbomenstraat;
   Overwegende dat het BBP 'Boondaal - Louis Ernotte' strekt tot het creŽren van kwaliteitsvolle woonomstandigheden aan de buurtbewoners, tot de stedenbouwkundige opleving met zuinig bodemgebruik, tot de beperking van de globale ecologische impact van de bewoners of van de gebruikers van de site, en tot het stimuleren van de zachte mobiliteit op de site:
   Overwegende dat het BBP beantwoordt aan de doelstellingen die de gemeenteraad en het GewOP bepaald hebben;
   Overwegende dat het GBP de BBP-perimeter in het BBP 'Boondaal-Louis Ernotte' indeelt bij woongebied met residentieel karakter, bij gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten en bij spoorweggebied;
   Overwegende dat uit het bij deze beraadslaging gevoegde dossier blijkt dat de formaliteiten, voorgeschreven door de artikelen 43 tot 50 van het BWRO, vervuld zijn;
   Op voorstel van de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ruimtelijke Ordening;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie