J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/08/2016031814/justel

Titel
8 DECEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van 28.250.000 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de duurzame wijkcontracten

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 16-12-2016 nummer :   2016031814 bladzijde : 87044   BEELD
Dossiernummer : 2016-12-08/03
Inwerkingtreding : 26-12-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een subsidie van 28.250.000 euro wordt in gelijke delen toegekend aan de twee volgende gemeenten :
  -14.125.000 euro : Elsene
  - 14.125.000 euro : Schaarbeek
  De beltalingsmodaliteiten zijn in de overeenkomst tussen de gemeenten en het Gewest vastgesteld.

  Art. 2. De huidige subsidie zal ten laste komen van basisallocatie 27.006.28.02.63.21 van de algemene uitgavenbegroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016.

  Art. 3. Bij de ondertekening van de overeenkomst en na de kennisgeving van dit besluit, volgens de bepalingen van artikel 33 ß 1 van de organieke ordonnantie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016, zal een voorschot van 20 % van het totale bedrag van de subsidie voorzien voor de door de gemeente geleide operaties betaald worden aan de betrokken gemeenten.

  Art. 4. ß 1. De door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurde duurzame wijkcontracten, hebben betrekking op :
  - De wijk `Atheneum' te Elsene
  - De wijk `Pogge' te Schaarbeek
  Deze programma worden toegankelijk gesteld op de link http://www.wijken.brussels/doc/dwc-7.
  ß 2. De subsidie wordt bestemd voor de door de Regering goedgekeurde duurzame wijkcontracten.
  Deze goedkeuringen kunnen gepaard gaan met aanbevelingen, opschortende en/of opgelegde voorwaarden die bepaald worden door de Regering en die in de betekeningsbrieven aan de gemeenten beschreven worden.
  Deze aanbevelingen en voorwaarden maken integraal deel uit van het huidige besluit.

  Art. 5. De Minister-Voorzitter bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 8 december 2016.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
Minister belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 92 tot 95;
   Gelet op de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 4 tot 7;
   Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 1, 2, 7 tot 22, 25 tot 34, 69 tot 75, en zijn uitvoeringsbesluiten;
   Gelet op de ordonnantie van 4 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering, het artikel 8;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2010 houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 19 tot 25;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 20 juli 2014 tot vastelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering, het artikel 2;
   Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van Elsene van 20 oktober 2016 betreffende de herwaardering van de wijk "Atheneum";
   Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van Schaarbeek van 26 oktober 2016 betreffende de herwaardering van de wijk "Pogge";
   Gelet op de verslagen van de Administratie aan de Regering;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 30 november 2016;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 13 december 2016;
   Op voorstel van de Minister-Voorzitter belast met Ruimtelijke Ordening,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie