J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/11/06/2017010073/justel

Titel
6 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiŽle bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de uitvoering van het Verdrag van Minamata inzake kwik

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 23-01-2017 nummer :   2017010073 bladzijde : 12545       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-11-06/03
Inwerkingtreding : 02-02-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een bedrag van 20.000 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2016 wordt verleend aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de uitvoering van het Verdrag van Minamata inzake kwik, als Belgische bijdrage voor het jaar 2016.
  Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer :
  J.P. Morgan Chase Bank
  PO BOX 60284
  Junghofstrasse 14
  60311 Frankfurt/Main, Germany
  Bank Code nummer : 501 108 00
  Code SWIFT = BIC : CHASDEFX
  Titularishouder : UNEP Euro
  IBAN-nummer : DE56 5011 0800 6161 6037 55
  Referentie : M1-32MCL-000004

  Art. 2. Het in artikel 1 vermelde bedrag zal vereffend worden na de ondertekening van dit besluit en nadat de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

  Art. 3. De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenverslag, vergezeld van een financiŽle staat, afgeleverd door UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties.

  Art. 4. Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, zal, in het kader van het hierboven vermelde financiŽle bijdrage, het niet benutte gedeelte door UNEP FUND worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het IBAN bankrekeningnummer BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "Diverse ontvangsten".

  Art. 5. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 6 november 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Leefmilieu,
Marie-Christine MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, programma 25.55.1;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 19 september 2016;
   Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;
   Overwegende het akkoord van het Internationaal Onderhandelingscomitť in januari 2013 voor het Verdrag van Minamata inzake kwik;
   Overwegende de ondertekening van dat nieuwe Verdrag door BelgiŽ in oktober 2013;
   Overwegende de ondertekening van dat nieuwe Verdrag door meer dan 120 naties;
   Overwegende de aan de gang zijnde werkzaamheden van het Internationaal Onderhandelingscomitť, waarvan de laatste zitting vond plaats in maart 2016, met betrekking tot de regels voor de uitvoering en de doeltreffendheid van het Verdrag;
   Overwegende dat de biomonitoringstudie in het kader van het project DEMO/COPHES gewezen heeft op een besmetting van de Belgische bevolking die hoger ligt dan het gemiddelde van die van de andere lidstaten;
   Overwegende dat de uitvoering van het Verdrag noodzakelijk is om een beperking van de uitstoot van kwik op globaal niveau en dus een vermindering van de besmetting van het milieu, met inbegrip van de voeding, te verzekeren;
   Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie