J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/10/28/2017010074/justel

Titel
28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiŽle bijdrage voor 2016 aan het programma voor biociden van de OESO

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 23-01-2017 nummer :   2017010074 bladzijde : 12544       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-10-28/30
Inwerkingtreding : 02-02-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een bedrag van 12.000 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2016 wordt verleend aan de OESO als Belgische bijdrage voor de uitvoering van het Werkprogramma Biociden in 2016.
  Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer :
  J.P. Morgan AG
  Taunus Turm 1
  D-60310 Frankfurt/Main
  Germany
  Code IBAN : DE95501108006161603441
  BLZ : 50110800
  Code SWIFT= BIC : CHASDEFX
  Titularishouder : OECD
  Rekeningnummer : 6161603441
  Referentie : 161049/ENV/2016/502.

  Art. 2. Het in artikel 1 vermelde bedrag zal vereffend worden na ondertekening van dit besluit en nadat de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

  Art. 3. De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiŽle staat, afgeleverd door de OESO.

  Art. 4. Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het niet benutte gedeelte van de bijdrage door de OESO worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op de IBAN rekening : BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

  Art. 5. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 28 oktober 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Leefmilieu,
Mevr. M.-C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, programma 25.55.1;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn van 19 september 2016;
   Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;
   Overwegende dat BelgiŽ lid is van de OESO sinds 13 september 1961;
   Overwegende dat de Raad van de OESO op 14 december 2015 de begroting van de OESO voor het financieel boekjaar 2016 heeft goedgekeurd;
   Overwegende dat het Begrotingscomitť van de OESO op 26 januari 2016 de omvang van de bijdragen 2016 aan de programmabegroting voor chemische producten van de OESO heeft goedgekeurd;
   Overwegende dat BelgiŽ, als lid van de OESO, zich verplicht ziet bij te dragen tot de goede werking van Deel II van het Werkprogramma Biocides van deze internationale organisatie;
   Overwegende dat de activiteiten van het Werkprogramma Biocides van de OESO nodig zijn voor de toepassing van de Europese en nationale regelgevingen omtrent biociden;
   Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie