J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/10/27/2016031751/justel

Titel
27 OKTOBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 13-12-2016 nummer :   2016031751 bladzijde : 84960   BEELD
Dossiernummer : 2016-10-27/17
Inwerkingtreding : 01-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan
Art. 1-15
HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen
Art. 16
HOOFDSTUK III. - Inwerkingtredingsbepaling en uitvoeringsbepaling
Art. 17-18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

  Artikel 1. In artikel 2, tweede lid, derde streepje van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan worden de woorden "(rode, groene, blauwe)" opgeheven.

  Art. 2. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt :
  "Parkeersector en deelsector : de geografische zone die de grenzen afbakent waarbinnen de vrijstellingskaarten geldig zijn, zoals bedoeld bij artikel 1, 5° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten.".
  2° na de bepaling onder 6° wordt een nieuwe bepaling 7° ingevoegd die luidt als volgt :
  "Administratie : Administratie Uitrusting en Vervoer - Brussel Mobiliteit - Directie Beleid."

  Art. 3. In het vierde lid van artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "(blauwe, groene en rode)" opgeheven.

  Art. 4. In het eerste lid van artikel 21 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder het vijfde streepje opgeheven.

  Art. 5. In de Nederlandse tekst van artikel 22 van hetzelfde besluit wordt het woord "gedurende" opgeheven.

  Art. 6. In artikel 28 van hetzelfde besluit wordt het woord "parkeersector" vervangen door het woord "parkeersector of deelsector".

  Art. 7. Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "Enkel wagens van verenigingen of bedrijven die hiervoor door de Administratie erkend zijn kunnen genieten van de parkeervoordelen die door dit besluit, de Ordonnantie, zijn uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke parkeeractieplannen worden toegekend.".

  Art. 8. Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "Er zijn twee parkeermogelijkheden voor voertuigen voor autodelen :
  1° Voorbehouden parkeerplaatsen : deze parkeermogelijkheid richt zich op de parkeerplaatsen voorbehouden voor motorvoertuigen die gebruikt worden voor het systeem van autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen. De gemeenteraden reserveren dit soort parkeerplaatsen op de openbare weg om de klanten toe te staan om een gedeeld voertuig op te halen of terug te brengen. De door de Administratie erkende exploitanten van motorvoertuigen toegewezen aan het systeem van autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen kunnen tevens een vrijstellingskaart "autodelen" verkrijgen die aan de klanten ter beschikking wordt gesteld wanneer die het voertuig gebruiken.
  2° Vrije vloot : de door de Administratie erkende exploitanten van motorvoertuigen toegewezen aan het systeem voor "vrije vloot" autodelen kunnen een vrijstellingskaart "autodelen" verkrijgen die per autodeelvoertuig ter beschikking wordt gesteld tijdens en buiten het gebruik van het voertuig.

  Art. 9. In het tweede lid van artikel 52 van hetzelfde besluit worden de woorden ", of in één van de aangrenzende parkeersectoren, in zoverre dit gebied binnen de limiet van 150 ha blijft" opgeheven.

  Art. 10. Artikel 72 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :
  1° in de tweede zin wordt het woord "parkeersector" vervangen door het woord "deelsector of vaste parkeersector";
  2° in de Nederlandse tekst van het artikel wordt in de tweede zin het woord "vrijstellingskaart" vervangen door het woord "vrijstellingskaarten";
  3° in de derde zin wordt het woord "parkeersectoren" vervangen door het woord "deelsectoren of vaste parkeersectoren".

  Art. 11. In artikel 79 van hetzelfde besluit wordt het woord "parkeersector" vervangen door het woord "deelsector of vaste parkeersector".

  Art. 12. Artikel 81 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "Op basis van het advies van het Parkeeragentschap, verklaart de Regering het gemeentelijke dossier volledig. Het gemeentelijke parkeeractieplan wordt goedgekeurd binnen de drie maanden te rekenen vanaf deze verklaring.".

  Art. 13. Artikel 83 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :
  1° in de eerste zin van het eerste lid worden de woorden "parkeerzone" en "reglementering" respectievelijk vervangen door de woorden "deelsector of vaste parkeersector" en "type reglementering";
  2° in de tweede zin van het eerste lid wordt het woord "type" ingevoegd tussen de woorden "nieuwe" en "reglementering.

  Art. 14. Artikel 84 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "Indien het college van burgemeester en schepenen of het Parkeeragentschap vrijstellingskaarten "buurtbewoner" uitreiken waarvan de parkeersector één of meer deelsectoren omvat die niet volledig gelegen zijn op het grondgebied van één gemeente, vermeldt het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten per betreffende deelsector het aantal afgeleverde vrijstellingskaarten "buurtbewoner" die :
  - in omloop zijn;
  - tijdens de periode werden afgeleverd.
  - het bedrag van de inkomsten afkomstig van deze vrijstellingskaarten."

  Art. 15. In het tweede lid van artikel 85 van hetzelfde besluit worden de woorden "parkeersector" en "parkeersectoren" respectievelijk vervangen door de woorden "deelsector of vaste parkeersector" en "deelsectoren of vaste parkeersectoren".

  HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

  Art. 16. De artikelen 29 en 30 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen worden opgeheven.

  HOOFDSTUK III. - Inwerkingtredingsbepaling en uitvoeringsbepaling

  Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

  Art. 18. De minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 27 oktober 2016.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid.
Rudi VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.
Pascal SMET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, in het bijzonder de artikelen 9, 10 en 11;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen;
   Gelet op de `gendertest' uitgevoerd op 19 november 2015 in toepassing van artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op advies 59.872/2/V van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat de inhoud van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan in overeenstemming moet worden gebracht met de recente wijzigingen die werden aangebracht aan de ordonnantie van 22 januari 2009 "houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap" en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 "betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten";
   Op voordracht van de Minister belast met Mobiliteit
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie