J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/10/06/2016031677/justel

Titel
6 OKTOBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 31-10-2016 nummer :   2016031677 bladzijde : 72324   BEELD
Dossiernummer : 2016-10-06/14
Inwerkingtreding : 01-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe EPB-eenheden wooneenheid, kantoren en diensten, en onderwijs;
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden
Art. 2-15
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden
Art. 16-27
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw
Art. 28-45
HOOFDSTUK 5. - Wijzigings-, overgangs- en eindbepalingen
Art. 46-51
BIJLAGEN.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe EPB-eenheden wooneenheid, kantoren en diensten, en onderwijs;

  Artikel 1. § 1. Artikel 6, eerst lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe EPB-eenheden wooneenheid, kantoren en diensten, en onderwijs, wordt aangevuld als volgt : " In het EPB-certificaat wordt de energieprestatie uitgedrukt in energetische klassen zoals vastgesteld in bijlage 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden, voor nieuwe EPB-eenheden wooneenheid en, in bijlage 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden, voor nieuwe EPB-eenheden Kantoren en diensten en Onderwijs. "
  § 2. Artikel 6, eerst lid in hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " Het EPB-certificaat is in overeenstemming met het door de minister vastgestelde model en bevat minstens :
  1° de energieprestatie uitgedrukt in zijn indicatoren en,
  2° de indicatoren van het naleven van de EPB-eisen. "

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden

  Art. 2. In Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 1° worden de woorden "de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" vervangen door de woorden "de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing";
  2° het punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° Eisenbesluit : besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen ";
  3° in punt 3° worden de woorden " 22 in fine " vervangen door de woorden " 2.5.1, § 1 ";
  4° in punt 4° worden de woorden "wooneenheid zoals bedoeld in bijlage 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" vervangen door de woorden "EPB-eenheid die beantwoordt aan de definitie bedoeld in punt 1.1° van bijlage 1 van Eisenbesluit";
  5° Het punt 5° wordt vervangen door als volgt : "5° Erkenningenbesluit : besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw;";
  6° het punt 6° wordt vervangen als volgt : "6° Minister : de Minister van het Brusselse hoofdstedelijke gewest die het energiebeleid tot zijn/haar bevoegdheden telt;";
  7° het punt 7° wordt opgeheven.

  Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidend als volgt : " Art. 1bis. Voor de wooneenheden worden de indicatoren van energie prestatie berekend in overeenstemming met de bepalingen van bijlage 1 van dit besluit.".

  Art. 4. In het opschrift van hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "de opstelling" vervangen door de worden "de vorm, de inhoud, de herroeping en de bijwerking".

  Art. 5. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " Art. 2. Het EPB-certificaat wordt opgesteld met behulp van de software zoals bepaald in artikel 1, 6° van het Erkenningenbesluit. Het is in overeenstemming met het door de minister vastgestelde model en bevat minstens de volgende elementen :
  1°. de energieprestatie uitgedrukt in indicatoren en een energetische klasse zoals vastgesteld in bijlage 2 bij dit besluit.
  2°. rendabele aanbevelingen gerangschikt volgens hun relevantie, die op zo'n manier worden geformuleerd dat ze zo volledig mogelijke informatie verstrekken aan de begunstigde van het EPB-certificaat aangaande de vereiste maatregelen in twee verschillende situaties :
  a) bij een ingrijpende renovatie van de bouwschil of van de technische systemen van de EPB-eenheid of van het gebouw waarin die eenheid zich bevindt;
  b) bij werken aan individuele elementen van de bouwschil of de technische systemen van de EPB-eenheid of van het gebouw waarin die eenheid zich bevindt, die geen ingrijpende renovatie inhouden.".

  Art. 6. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door als volgt : "Art. 3. Een EPB-certificaat heeft betrekking op een enkele wooneenheid. De aangrenzende lokalen die een bestemming hebben zoals wordt bedoeld onder punt 1.2 tot 1.10 van bijlage 1 van het Eisenbesluit, en waarvan de oppervlakte kleiner is dan vijfenzeventig vierkante meter en dan die van de wooneenheid, worden in het EPB-certificaat in aanmerking genomen.".

  Art. 7. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 8. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in eerst lid van paragraaf 3 worden de woorden "niet overeenkomstig het voorliggende besluit opgesteld werd" vervangen door de woorden "niet in overeenstemming werd gesteld met de verplichtingen van de certificateur bedoeld in artikel 6, 1° van het Erkenningenbesluit";
  2° in tweede lid van paragraaf 3 worden de woorden " 23bis " vervangen door de woorden " 2.5.4 ";
  3° derde lid van paragraaf 3 wordt opgeheven;
  4° paragraaf 4 wordt opgeheven.

  Art. 9. Het opschrift van hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden : "en informatie"

  Art. 10. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " In de bekendmaking zoals bedoeld in artikel 2.2.14 § 1, 1° van de ordonnantie wordt de energieprestatie vermeld, uitgedrukt door middel van de energetische klasse van de wooneenheid, die uit het EPB-certificaat wordt overgenomen.";
  2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) het woord "bedoeld" wordt vervangen door het woord "bedoelde";
  b) de woorden " 18, § 2 " worden vervangen door de woorden " 2.2.13, § 2 ";
  c) de punten 1° en 2° worden vervangen door de punten 1°, 2° en 3°, luidend als volgt :
  " 1° de energieprestatie van de wooneenheid;
  2° het nummer van het EPB-certificaat en de datum waarop het verstrijkt;
  3° de verklaring volgens dewelke de partijen die betrokken zijn bij de transactie elk een kopie van het EPB-certificaat hebben ontvangen waarvan de gegevens worden vermeld in punt 2°. ";
  3° een derde paragraaf wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  " § 3. De kopie van het EPB-certificaat wordt gevoegd bij het bestek in het geval van een openbare verkoop.";
  4° een vierde paragraaf wordt toegevoegd, luidend als volgt : " § 4. De lijst met de EPB-certificaten wordt online gepubliceerd op de portaalsite van het Instituut : deze vermelden mogelijk het nummer van het EPB-certificaat, de datum van uitgifte, de einddatum van de geldigheid, zijn statuut (geldig, niet-geldig of herroepen), de reden van de niet-geldigheid of van de herroeping, het erkenningsnummer van de certificateur die het EPB-certificaat heeft uitgegeven, het adres van de wooneenheid, en de indicator van energie prestatie. ".

  Art. 11. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door als volgt : "Art. 7. § 1 De notaris belast met het opmaken van de authentieke akte betreffende een van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 2.2.13 § 2 brengt het Instituut ten laatste binnen de 15 werkdagen volgend op de ondertekening van die authentieke akte ervan op de hoogte :
  1°. dat op het moment van de onderhandse akte die aan deze authentieke akte voorafging geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar was voor één of meer wooneenheden vermeld in de authentieke akte;
  2° dat op de datum van de authentieke akte geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar was voor één of meer betrokken wooneenheden.
  § 2. De notaris deelt de gegevens mee die nodig zijn om de wooneenheden te identificeren waarvan hij het Instituut overeenkomstig § 1 op de hoogte brengt.".

  Art. 12. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" ingevoegd tussen de woorden "de ordonnantie" en de woorden " treden in werking" en het woord "voornoemde" tussen de woorden "van de" en het woord "ordonnantie".

  Art. 13. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "die het Energiebeleid tot zijn bevoegdheden telt " opgeheven.

  Art. 14. Het bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt door het bijlage 1 van dit besluit vervangen.

  Art. 15. Het bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt door het bijlage 2 van dit besluit vervangen.

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden

  Art. 16. In Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 1° worden de woorden "de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" vervangen door de woorden "de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing";
  2° het punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° Eisenbesluit : besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen";
  3° in punt 3° worden de woorden "krachtens artikel 2.5.1, § 1 van de ordonnantie," ingevoegd tussen de woorden "erkend is" en de woorden "voor het opstellen";
  4° in punt 4° worden de woorden "alle aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw gelegen zijn en die één of meerdere bestemmingen hebben, met uitzondering van de wooneenheden zoals gedefinieerd onder bijlage 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen " vervangen door de woorden "EPB-eenheid of verzameling van EPB-eenheden, waarvan de bestemmingen worden gedefinieerd onder de punten 1.2 tem 1.10 van bijlage 1 van Eisenbesluit ";
  5° het punt 5° wordt vervangen als volgt : "Erkenningenbesluit : besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw; ";
  6° het punt 6° wordt vervangen als volgt : "6° Minister : de Minister van het Brusselse hoofdstedelijke gewest die het energiebeleid tot zijn/haar bevoegdheden telt;";
  7° het punt 7° wordt opgeheven.

  Art. 17. In het opschrift van hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "de opstelling" vervangen door de worden "de vorm, de inhoud, de herroeping en de bijwerking".

  Art. 18. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " Art. 2. Het EPB-certificaat wordt opgesteld met behulp van de software zoals bepaald in artikel 1, 6° van het Erkenningenbesluit. Het is in overeenstemming met het door de minister vastgestelde model en bevat minstens de volgende elementen :
  1°. de energieprestatie uitgedrukt in indicatoren en een energetische klasse zoals vastgesteld in bijlage 1 bij dit besluit.
  2°. rendabele aanbevelingen gerangschikt volgens hun relevantie, die op zo'n manier worden geformuleerd dat ze zo volledig mogelijke informatie verstrekken aan de begunstigde van het EPB-certificaat aangaande de vereiste maatregelen.".

  Art. 19. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " Art. 3. Een EPB-certificaat heeft betrekking op één enkele tertiaire eenheid ".

  Art. 20. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in eerst lid van paragraaf 3 worden de woorden "niet overeenkomstig het voorliggende besluit" vervangen door de woorden "niet in overeenstemming met de in artikel 6, 1° van de Erkenningenbesluit bedoelde verplichtingen van de certificateur";
  2° in tweede lid van paragraaf 3 worden de woorden " 23bis " vervangen door de cijfers " 2.5.4 ";
  3° derde lid van paragraaf 3 wordt opgeheven;
  4° paragraaf 4 wordt opgeheven.

  Art. 21. Het opschrift van hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden : "en informatie".

  Art. 22. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen door als volgt : " § 1. In de bekendmaking zoals bedoeld in artikel 2.2.14, § 1er, 1° van de ordonnantie wordt de energieprestatie vermeld, uitgedrukt door middel van de energetische klasse van de tertiaire eenheid, die uit het EPB-certificaat wordt overgenomen.";
  2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) het woord "bedoeld" wordt vervangen door het woord "bedoelde";
  b) de woorden " 18, § 2 " worden vervangen door de woorden " 2.2.13, § 2 ";
  c) de punten 1° en 2° worden vervangen door de punten 1°, 2° en 3°, luidend als volgt :
  "1° de energieprestatie van de tertiaire eenheid;
  2° het nummer van het EPB-certificaat en de datum waarop het verstrijkt;
  3° de verklaring volgens dewelke de partijen die betrokken zijn bij de transactie elk een kopie van het EPB-certificaat hebben ontvangen waarvan de gegevens worden vermeld in punt 2°. ";
  3° een derde paragraaf wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  " § 3. De kopie van het EPB-certificaat wordt gevoegd bij het bestek in het geval van een openbare verkoop.";
  4° een vierde paragraaf wordt toegevoegd, luidend als volgt : " § 4. De lijst met de EPB-certificaten wordt online gepubliceerd op de portaalsite van het Instituut : deze vermelden mogelijk het nummer van het EPB-certificaat, de datum van uitgifte, de einddatum van de geldigheid, zijn statuut (geldig, niet-geldig of herroepen), de reden van de niet-geldigheid of van de herroeping, het erkenningsnummer van de certificateur die het EPB-certificaat heeft uitgegeven, het adres van de tertiaire eenheid, en de indicator van energie prestatie. ".

  Art. 23. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door als volgt : "Art. 6. § 1 De notaris belast met het opmaken van de authentieke akte betreffende een van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 2.2.13, § 2 brengt het Instituut ten laatste binnen de 15 werkdagen volgend op de ondertekening van die authentieke akte ervan op de hoogte :
  1°. dat op het moment van de onderhandse akte die aan deze authentieke akte voorafging geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar was voor één of meer tertiaire eenheden vermeld in de authentieke akte;
  2° dat op de datum van de authentieke akte geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar was voor één of meer betrokken tertiaire eenheden.
  § 2. De notaris deelt de gegevens mee die nodig zijn om de tertiaire eenheden te identificeren waarvan hij het Instituut overeenkomstig § 1 op de hoogte brengt.".

  Art. 24. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in eerst lid worden de woorden "van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" ingevoegd tussen de woorden "de ordonnantie" en de woorden " treden in werking";
  2° in tweede lid worden de woorden " de ordonnantie" vervangen door de woorden " de voorgenoemde ordonnantie";
  3° in derde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "18, § 2 tot § 5 en 25" worden vervangen door de woorden "2.2.13, § 2 en 2.2.14, §§ 1 en 3";
  b) de woorden " 1 januari 2017 " worden vervangen door de woorden " op een door de minister vast te stellen datum, rekening houdende met de beschikbaarheid van de software bedoeld in artikel 1, 6° van het Erkenningenbesluit.".

  Art. 25. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "die het Energiebeleid tot zijn bevoegdheden telt " opgeheven.

  Art. 26. Het bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt door het bijlage 3 van dit besluit vervangen.

  Art. 27. Bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw

  Art. 28. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 1° worden de woorden "de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen" vervangen door de woorden "de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing";
  2° een punt 3° wordt ingevoegd, luiden als volgt : "3°. Specialiteit : de gekozen wijze van certificering, hetzij de certificering van wooneenheden, van tertiaire eenheden of van openbare gebouwen, die bepaalt welke opleiding de certificateur moet volgen en welke specifieke instrumenten hij moet gebruiken;";
  3° een punt 4° wordt ingevoegd, luidend als volgt : "4° Protocol : handleiding die door het Instituut ter beschikking wordt gesteld en die de richtsnoeren vastlegt die de certificateurs moeten volgen voor de uitgifte van het EPB-certificaat voor iedere specialiteit;";
  4° een punt 5° wordt ingevoegd, luidend als volgt : "5° Opleidingsprotocol : handleiding die door het Instituut ter beschikking wordt gesteld en die de richtsnoeren vastlegt die de opleidingsinstellingen moeten volgen in het kader van de erkenning van de opleidingen voor certificateur, voor iedere specialiteit afzonderlijk;";
  5° een punt 6° wordt ingevoegd, luidend als volgt : "6° Software : specifieke informaticatoepassing voor iedere specialiteit die door het Instituut ter beschikking wordt gesteld en die de gegevens verwerkt die nodig zijn voor het opstellen van het EPB-certificaat volgens de methode voor berekening van de energieprestatie;".

  Art. 29. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "drie specialiteiten te erkennen al naargelang ze EPB-certificaten voor wooneenheden, EPB-certificaten voor tertiaire eenheden of EPB-certificaten Openbaar gebouw opstellen" vervangen door de woorden " elk van de specialiteiten te erkennen".

  Art. 30. In het opschrift van de afdeling 1 van de hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit worden de woorden " en verplichtingen " ingevoegd tussen het woord "Erkenning" en de woorden "van de certificateurs".

  Art. 31. In artikel 3, § 1, 4° van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " of een in een andere staat uitgereikt gelijkwaardig diploma " ingevoegd tussen het woord "behandelt," en de woorden "dan wel het bewijs";
  2° de woorden "in een van de in het kader van de ordonnantie aan erkenning onderworpen activiteiten" worden vervangen door de woorden "in een vakgebied dat de energetische aspecten van de gebouwen behandelt".

  Art. 32. In artikel 4, zoals gewijzigd door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie, worden de woorden " artikel 17, § 3" vervangen door de woorden "artikel 17".

  Art. 33. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 34. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het punt 1° wordt vervangen als volgt : "1° de certificateur stelt het EPB-certificaat op met behulp van de software en met toepassing van het protocol, rekening houdende met alle documenten die specifiek door het Instituut werden uitgegeven voor de uitoefening van zijn activiteit als certificateur;";
  2° in punt 2° worden de woorden "De EPB-certificaten en de EPB-certificaten voor openbare gebouwen worden onafhankelijk en objectief opgesteld en worden niet beïnvloed door eventuele commerciële belangen" vervangen door de woorden " Hij stelt de EPB-certificaten en de EPB-certificaten voor openbare gebouwen op onafhankelijke en objectieve wijze op, zonder dat hij door eventuele commerciële belangen wordt beïnvloed " en de woorden "18, § 2" worden vervangen door de woorden "2.2.13, § 2";
  3° het punt 6° wordt opgeheven.
  4° het punt 12° wordt opgeheven.
  5° het punt 14° wordt vervangen als volgt :
  "Hij behaalt een slaagattest voor het centrale examen dat het Instituut krachtens artikel 17 heeft georganiseerd, binnen de termijn vastgesteld door de minister die krachtens artikel 15, § 1, 1°, b) de inhoud van de bijscholing vastlegt; "
  6° Het punt 15° wordt vervangen als volgt : "15° Indien een van zijn EPB-certificaten wordt ingetrokken, verbetert hij de gegevens rekening houdende met de opmerkingen van het Instituut. Binnen de zestig dagen na de kennisgeving van de intrekking levert hij een nieuw EPB-certificaat af. Hij kan van deze verplichting worden vrijgesteld indien hij het bewijs levert, dat door het Instituut wordt aanvaard, dat geen enkele renovatie werd uitgevoerd die een impact heeft op de energiekenmerken van de EPB-eenheid sinds zijn bezoek ter plaatse dat voorafging aan de uitgifte van het ingetrokken EPB-certificaat.";
  7° een punt 16° wordt toegevoegd, luidend als volgt : " 16° Indien een van zijn EPB-certificaten wordt ingetrokken, overhandigt hij kosteloos en binnen de vijftien dagen na uitgifte het nieuwe EPB-certificaat aan de eigenaar of de bewoner van de betrokken EPB-eenheid op het moment van intrekking.".

  Art. 35. § 1. In artikel 7, § 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt2° worden de woorden "voor initiële kennis" opgeheven;
  2° in punt 3° wordt het cijfer "28" vervangen door de cijfers "2.5.3".
  § 2. In artikel 7, § 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° een nieuw punt 1° wordt ingevoegd, luidend als volgt : "1° het naar behoren ingevulde en ondertekende formulier voor aanvraag van erkenning, waarvan het model door het Instituut ter beschikking wordt gesteld;";
  2° de punten vroeger genummerd 1° tot en met 5° worden nieuw genummerd 2° tot en met 6° ;
  3° in het nieuw genummerde punt 5° worden de woorden "voor initiële kennis" opgeheven;
  4° in het nieuw genummerde punt 6° wordt het cijfer "28" vervangen door de cijfers "2.5.3";
  5° een nieuw punt 7° wordt ingevoegd, luidend als volgt : "7° een uittreksel uit het strafregister dat minder dan een jaar oud is.".

  Art. 36. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt het paragraaf 2 vervangen als volgt : " § 2. Alle documenten die de houder van de erkenning opstelt in het kader van de activiteit waarvoor hij erkend is, dragen het nummer van zijn erkenning.".

  Art. 37. In artikel 10, § 3 van hetzelfde besluit worden de woorden " en die zich in de voorwaarden van een tweede schorsing overeenkomstige paragrafen 1 en 2 bevindt" ingevoegd tussen de woorden "een schorsing" en de woorden ", kan het Instituut".

  Art. 38. In artikel 12, § 1 van hetzelfde besluit wordt het cijfer " 24" vervangen door de cijfers "2.5.5".

  Art. 39. § 1. In artikel 15, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 3° worden de woorden "beschikken over een afdoende praktijkervaring op het vlak van de energieprestatie van gebouwen, zoals bedoeld in het opleidingsprotocol voor de desbetreffende specialiteit" vervangen door de woorden "minstens tien EPB-certificaten hebben opgesteld in de desbetreffende specialiteit voor zover, voor iedere opleider, het aantal ingetrokken EPB-certificaten niet meer bedraagt dan tien procent van het totale aantal EPB-certificaten dat hij heeft uitgegeven";
  2° een punt 4° wordt toegevoegd, luidend als volgt : "4° De opleiding voldoet aan de in het opleidingsprotocol vastgelegde bepalingen.".
  § 2. In artikel 15, § 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "en de praktische module" toegevoegd na de woorden "de reglementaire module".

  Art. 40. Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " § 1. Het Instituut organiseert een centraal examen dat aan de volgende voorwaarden voldoet :
  1° het examen is enkel toegankelijk voor personen die houder zijn van een geldig getuigschrift van initiële opleiding of bijscholing afgeleverd krachtens artikel 15, § 2;
  2° het examen waarvan de minimale inhoud gedefinieerd wordt onder bijlage 3 heeft betrekking op de evaluatie van de kennis die werd verworven tijdens de overeenkomstig artikel 15, § 1, 1° erkende opleiding;
  3° het examen gaat door in een aangepaste voorziening;
  4° het examen vindt minstens één keer per jaar plaats op voorwaarde dat er minstens tien personen zijn ingeschreven;
  § 2. Voor het centrale examen levert het Instituut een slaagattest af aan de deelnemers die voor elke proef vijftig procent van de punten en voor het volledige examen zestig procent van de punten behaalden.".

  Art. 41. In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt het punt 1° vervangen als volgt : "1° Hij past het opleidingsprotocol voor iedere specialiteit toe;".

  Art. 42. In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de woorden "van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het Energiebeleid tot zijn bevoegdheden telt " opgeheven.

  Art. 43. In bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het opschrift van de tweede kolom van de tabel wordt vervangen als volgt : "Specialiteit Wooneenheden";
  2° het opschrift van de derde kolom van de tabel wordt vervangen als volgt : "Specialiteit Tertiaire eenheden";
  3° op de vierde lijn en in de tweede kolom van de tabel worden de woorden "Opstelling van minstens één EPB-certificaat ter plaatse, volgens de in het opleidingsprotocol vastgelegde modaliteiten" toegevoegd;
  4° op de vierde lijn en in de derde kolom van de tabel worden de woorden "Ter plaatse opstellen van EPB-certificaten en debriefing" vervangen door de woorden "Opstelling van minstens één EPB-certificaat ter plaatse, volgens de in het opleidingsprotocol vastgelegde modaliteiten".

  Art. 44. Het bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt door het bijlage 4 van dit besluit vervangen.

  Art. 45. In opschrift van bijlage 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "initiële-kennisexamen ter erkenning van de certificateurs" vervangen door het woord "examen".

  HOOFDSTUK 5. - Wijzigings-, overgangs- en eindbepalingen

  Art. 46. In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 17 worden de woorden "aan de eisen die worden bedoeld onder hoofdstuk 2" vervangen door de woorden "aan de eis die wordt bedoeld onder punt 1.5.6 van hoofdstuk 1";
  2° in artikel 18, § 1 wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : "" De eis bedoeld onder punt 1.5.6 van hoofdstuk 1 van bijlage VIII van dit besluit is van toepassing op de eenvoudig gerenoveerde eenheden waaraan werken worden uitgevoerd die betrekking hebben op meer dan 25% van de warmteverliesoppervlakte. ";
  3° in de Nederlandse versie van hoofdstuk IV wordt het woord "renovaties" vervangen door het woord "eenheden".

  Art. 47. In artikel 35, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode worden de woorden " , en als het attest op het ogenblik van de indiening van de erkenningsaanvraag minder dan een jaar oud is" opgeheven.

  Art. 48. Artikel 33, 5°, b) (NOTA : lezen : artikel 34, 5°) van dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de door de minister vastgelegde bepalingen, genomen in uitvoering van artikel 6, 14° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw, gewijzigd door dit besluit.

  Art. 49. Artikelen 5 en 18 van dit besluit treden in werking gelijktijdig met de door de minister vastgelegde bepalingen, genomen in uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden en artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden, gewijzigd van dit besluit.

  Art. 50. Dit besluit alsook artikelen 2.2.13, § 2 en § 4, 2.2.14, § 1 en § 3 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing treden in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 1, § 2 van dit besluit dat op een door de minister bepaalde datum in werking treedt.
  Artikelen 2.2.13, § 3 en 2.2.14, § 2 van voormelde ordonnantie worden van kracht op 1 juli 2015.
  Artikel 4.2.2 van voormelde ordonnantie :
  1° treedt gelijktijdig met dit besluit in werking, voor wat artikelen 18, §§ 2 tot 5 en 25 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen betreft;
  2° wordt van kracht op 1 juli 2015 voor wat artikel 26 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen betreft.

  Art. 51. De Minister die bevoegd is voor energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N. Bijlagen niet opgenomen
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 31-10-2016, p. 72333 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 6 oktober 2016.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De minister-president van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit,
Leefmilieu en Energie
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikelen 2.2.2, § 1, 2.2.3, § 1, 2.2.12, §§ 3 en 4, 2.2.14, § 3, 2.5.1, § 1, 2.5.2, §§ 1 en 2, en 4.4.1;
   Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe EPB-eenheden wooneenheid, kantoren en diensten, en onderwijs;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende wijziging van van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie;
   Gelet op het advies 2016-06-08/1van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 8 juni 2016;
   Gelet op het advies A-2016-040-CESvan de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 16 juni 2016;
   Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen verlengd met 15 dagen, die op 8 juli 2016 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gezien de gendertest van de respectieve situatie van vrouwen en mannen, zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen, uitgevoerd op 24 maart 2016;
   Overwegende dat de regering belast is met het vastleggen van de inwerkingtreding van de bepalingen in boek 2 van de ordonnantie van 2 mei 2013, waar de bepalingen betreffende de certificering van openbare gebouwen deel van uitmaken;
   Overwegende dat artikel 12.1 van Richtlijn 2010/31/EU bepaalt dat op 9 juli 2015 de drempel voor de verplichte afgifte en aanplakking van een certificaat in openbare gebouwen (die door een overheidsinstantie worden bezet of die veelvuldig door het publiek worden bezocht) wordt vastgesteld op 250m;
   Overwegende dat dit artikel in de Brusselse wetgeving werd omgezet, namelijk in artikel 2.2.14, § 2 van de ordonnantie van 2 mei 2013 waarvan de inwerkingtreding nog niet door de regering werd vastgelegd;
   Derhalve overwegende dat, om ervoor te zorgen dat de omzetting in overeenstemming is met Richtlijn 2010/31/EU, de drempel van 250m voor de certificering van openbare gebouwen op 1 juli 2015 van kracht moet kunnen worden;
   Op voordracht van de Minister belast met Energie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie