J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/10/06/2016031669/justel

Titel
6 OKTOBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 11-10-2016 nummer :   2016031669 bladzijde : 69346   BEELD
Dossiernummer : 2016-10-06/01
Inwerkingtreding : 21-10-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau treedt in werking op 1 oktober 2016.

  Art. 2. De Minister-President wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 6 oktober 2016.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald op artikel 83quinquies;
   Gelet op de ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau;
   Op voorstel van de Minister-President,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie