J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/28/2016011426/justel

Titel
28 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 17-11-2016 nummer :   2016011426 bladzijde : 76682   BEELD
Dossiernummer : 2016-09-28/13
Inwerkingtreding : 04-10-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken, zoals gewijzigd en bijgevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

  Art. 2. Het ministerieel besluit van 25 januari 2016 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken wordt opgeheven.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 4 oktober 2016.

  BIJLAGE.

  Art. N. [Belpex Marktreglement] (Erratum, zie B.St. 10-03-2017, p. 35050)
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 17-11-2016, p. 76683 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 28 september 2016.
Mevr. M.C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 18, ß 1, eerste lid, 3į, gewijzigd bij de wet van 1 juni 2005;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken, artikel 8, ß 2;
   Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 2016 tot goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken;
   Gelet op het voorstel van wijzigingen aan het marktreglement van Belpex NV van 7 juni 2016;
   Gelet op het advies van de Belgische Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA), gegeven op 14 juli 2016;
   Gelet op het advies (A)160719-CDC-1549 van de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven op 19 juli 2016;
   Gelet op de brief van 4 augustus 2016 gericht naar de NV BELPEX teneinde zich te conformeren aan het advies (A)160719-CDC-1549 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;
   Gelet op het voorstel van wijzigingen aan het marktreglement van Belpex NV van 18 augustus 2016;
   Gelet op het advies (A)160922-CDC-1567 van de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven op 22 september 2016,
   Besluit :
Erratum Tekst Begin

BEELD
2017030107
PUBLICATIE :
2017-03-10
bladzijde : 35049

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie