J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/06/2016022347/justel

Titel
6 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30bis, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 56 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 14-09-2016 nummer :   2016022347 bladzijde : 62129       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-09-06/04
Inwerkingtreding : 24-09-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2010022420       

Inhoudstafel Tekst Begin
Hoofdstuk 1. - Openbaarmaking van de jaarrekening
Art. 1-4
Hoofdstuk 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Art. 5
Hoofdstuk 3. - Inwerkingtreding
Art. 6-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Hoofdstuk 1. - Openbaarmaking van de jaarrekening

  Artikel 1. De bepalingen van Hoofdstuk II van Titel III van Boek II van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op de openbaarmaking van de jaarrekening voorgeschreven door artikel 30bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, met uitzondering van de artikelen 174, §§ 1, 5°, en 3, 176, § 2, 2°, 177, 178, § 5, en 181, eerste lid , tweede streepje.

  Art. 2. De rechtspersonen die hun jaarrekening overeenkomstig artikel 30 van de voormelde wet van 6 augustus 1990 moeten opmaken volgens een model opgesteld door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen bedoeld in artikel 49, § 1, van voormelde wet van 6 augustus 1990, laten hun jaarrekening en de tegelijk hiermee neer te leggen stukken met het oog op de neerlegging ervan overeenkomstig artikel 30bis van voormelde wet van 6 augustus 1990 voorafgaan door, naargelang het voorwerp van de jaarrekening, "Sectie 1.1 - Jaarrekening voor ziekenfondsen betreffende de aanvullende verzekering" dan wel "Sectie 1.1 - Jaarrekening voor ziekenfondsen betreffende de verplichte verzekering", opgesteld door de Nationale Bank van België en op haar website ter beschikking gesteld.

  Art. 3. De modaliteiten van de verzending van de tekst van de vermelding bedoeld in artikel 30bis, vierde lid van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 door de Nationale Bank van België aan de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen bedoeld in artikel 49, § 1 van voormelde wet van 6 augustus 1990 worden door de Nationale Bank van België en voormelde Controledienst in onderling overleg vastgelegd.

  Art. 4. De verbetering van een vergissing in een document bedoeld in artikel 30bis van de voornoemde wet van 6 augustus 1990, waarvan de neerlegging eerder door de Nationale Bank van België werd aanvaard, gebeurt door de neerlegging, volgens de voorwaarden bepaald door artikel 175 van het voornoemde koninklijk besluit van 30 januari 2001, van de behoorlijk verbeterde bladen van de betrokken jaarrekening voorafgegaan door de in artikel 2 van dit besluit bedoelde sectie 1.1, opgesteld door de Nationale Bank van België.
  De bepalingen van artikel 181, tweede, derde en vierde lid, van voormeld koninklijk besluit van 30 januari 2001 zijn van toepassing op deze neerlegging.

  Hoofdstuk 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

  Art. 5. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen wordt het cijfer " 30bis " ingevoerd tussen de cijfers " 30, " en " 31, ".

  Hoofdstuk 3. - Inwerkingtreding

  Art. 6. Artikel 41 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid treedt in werking de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.
  De eerste jaarrekening waarop artikel 30bis van de voornoemde wet van 6 augustus 1990 en dit besluit van toepassing zijn, is de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2015, zowel wat de aanvullende verzekering betreft als wat de verplichte verzekering betreft.
  De jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2015 die goedgekeurd werd door de algemene vergadering meer dan 30 dagen voor de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad moet, in afwijking van artikel 30bis, eerste lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990, neergelegd worden bij de Nationale Bank van België binnen de 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 7. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 6 september 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, artikel 108;
   Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 30bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2015 en artikel 75, § 2, vervangen bij de wet van 29 december 1990 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2013;
   Gelet op de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 56;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
   Gelet op het voorstel van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gedaan op 25 februari en 8 april 2016;
   Gelet op het advies van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gegeven op 3 maart 2016;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 18 juli 2016 ;
   Gelet op het advies 59.640/1/V van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie