J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/08/31/2016011374/justel

Titel
31 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 22-09-2016 nummer :   2016011374 bladzijde : 64341       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-08-31/05
Inwerkingtreding : 01-07-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie wordt vervangen als volgt :
  "Art. 4. De basisfactuur vermeldt of het onderliggende contract een contract van bepaalde of onbepaalde duur is en, in voorkomend geval, op welke datum er geen restwaarde meer betaald moet worden voor de eindapparatuur die gebonden is aan het inschrijven op het abonnement.
  Voor elk voor een bepaalde duur gesloten contract vermeldt de basisfactuur bovendien de datum vanaf wanneer er geen schadevergoeding meer verschuldigd is voor de beëindiging van het contract.
  Iedere vermelding in toepassing van dit artikel is leesbaar en goed zichtbaar.".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 31 augustus 2016.
A. DE CROO

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Telecommunicatie,
   Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 110, § 1, laatstelijk gewijzigd door de wet van 10 juli 2012;
   Gelet op het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie;
   Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gegeven op 25 mei 2016;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 mei 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 23 mei 2016;
   Gelet op het overleg binnen het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie van 14 juni 2016;
   Gelet op het akkoord van het Overlegcomité, gegeven op 6 juli 2016;
   Gelet op het advies 59.514/4 van de Raad van State, gegeven op 11 juli 2016, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat artikel 4 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 aangepast dient te worden aan de regels betreffende de opzeg van contracten die in 2012 ingevoerd werden via artikel 111/3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en artikel 6/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten;
   Overwegende dat er, in het bijzonder in het kader van een migratie, duidelijkheid moet verschaft worden over het type contract (van bepaalde of onbepaalde duur) en de datum vanaf wanneer een abonnee zonder opzegkosten en/of afschrijvingskosten voor eindtoestellen aangeschaft in koppelverkoop, een einde kan maken aan zijn contract;
   Overwegende dat het plaatsen van dergelijke informatie op de basisfactuur de abonnee op efficiënte wijze in staat stelt om dit snel te weten te komen,
   Besluit :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   ADVIES 59.514/4 VAN 11 JULI 2016 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN MINISTERIEEL BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 12 NOVEMBER 2009 TOT VASTSTELLING VAN HET NIVEAU VAN SPECIFICATIE VAN DE BASISFACTUUR BETREFFENDE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE'
   Op 1 juni 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post verzocht binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot 13 juli 2016 (*) een advies te verstrekken over een ontwerp van ministerieel besluit `tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie'.
   Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 11 juli 2016.
   De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Martine Baguet en Bernard Blero, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Marianne Dony, assessoren, en Bernadette Vigneron, griffier.
   Het verslag is opgesteld door Anne Vagman, eerste auditeur.
   De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet.
   Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 11 juli 2016.
   -------------
   (*) Bij e-mail van 6 juni 2016.
   Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.
   Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.
   Voorafgaande vormvereisten
   De gemachtigde van de minister heeft wel de documenten bezorgd betreffende het overleg in het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie waarvan melding wordt gemaakt in het zevende lid van de aanhef, maar niet die met betrekking tot het akkoord van het Overlegcomité.
   De steller van het ontwerp dient erop toe te zien dat dat vormvereiste wordt vervuld.
   Onderzoek van het ontwerp
   Aanhef
   In het tweede lid moeten de woorden ", gewijzigd bij ministerieel besluit van 8 oktober 2013" worden geschrapt.
   
   De griffier,
   B. Vigneron.
   De voorzitter,
   P. Vandernoot.
   
   ----------
   
   (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 30 en formule F 3-3.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie