J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/08/23/2016031653/justel

Titel
23 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit van 23 augustus 2016 tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasverbruik voor de verwarming van een woning dat moet worden gebruikt voor de berekening van de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en zeer lage energiewoningen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-10-2016 nummer :   2016031653 bladzijde : 68876   BEELD
Dossiernummer : 2016-08-23/02
Inwerkingtreding : 20-10-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het gemiddeld jaarlijks gasverbruik per m voor de verwarming van een woning wordt voor 2017 vastgesteld op 141,29 Kwh/m.
  Die waarde stemt overeen met het gemiddeld verbruik dat werd berekend op basis van een steekproef op het totale verbruik van 23.012 sociale woningen.
  Het gemiddeld verbruik per woningtype wordt bepaald door het op basis van de steekproef berekende gemiddelde verbruik te vermenigvuldigen met een coŽfficiŽnt die wordt bekomen door de oppervlakte van de verhuurde woning te delen door de oppervlakte van de typewoning.
  De oppervlakte van de verhuurde woning wordt gedefinieerd als de bewoonbare oppervlakte.
  De oppervlakten van de diverse woningtypes volgens het aantal slaapkamers zien er voor 2017 als volgt uit :
  

  
WoningtypesTypeoppervlakten in m
Studio36,31
Appartement 1 slpk50,37
Appartement 2 slpk68,03
Appartement 3 slpk84,68
Appartement 4 slpk110,74
Appartement 5 slpk142,76
Appartement 6 slpk en +169,83
  
Huis 1 slpk57,72
Huis 2 slpk83,78
Huis 3 slpk100,80
Huis 4 slpk113,95
Huis 5 slpk137,72
Huis 6 slpk163,60
Huis 7 slpk194,00
Huis 8 slpk183,80

Het sociaal tarief voor gas dat werd vastgelegd voor de berekening van de huurtoeslag voor het jaar 2017 bedraagt 0,03319425 euro/kWh.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Opgesteld te Brussel, op 23 augustus 2016.
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting,
   Gezien de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode;
   Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 mei 2012 inzonderheid op zijn ingevoegd artikel 22ter, lid 3;
   Gezien het voorstel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij overeenkomstig artikel 22ter, lid 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie