J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/08/03/2016003273/justel

Titel
3 AUGUSTUS 2016. - Wet houdende dringende fiscale bepalingen

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 11-08-2016 nummer :   2016003273 bladzijde : 50966       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-08-03/10
Inwerkingtreding :
01-07-2016 (Art.4-Art.10)
21-08-2016 (Art.1-Art.3)

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Tate & Lyle
Art. 2-3
HOOFDSTUK 3. - Octrooiaftrek
Art. 4-11

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Tate & Lyle

  Art. 2. In artikel 269/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a)in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "die niet worden verleend of toegekend door een vennootschap die binnen het toepassingsgebied valt van artikel 203 en" ingevoegd tussen de woorden "Belgische oorsprong" en de woorden "die worden verkregen door een in het tweede lid bedoelde vennootschap," en worden de woorden "en in de mate dat de krachtens de artikelen 261 tot 269 verschuldigde roerende voorheffing niet kan worden verrekend noch worden terugbetaald in hoofde van de verkrijgende vennootschap" en de woorden "dat wordt toegepast op het gedeelte van de overeenstemmende dividenden" opgeheven;
  b) in paragraaf 1, tweede lid, eerste streepje, wordt het woord "andere" ingevoegd tussen de woorden "gevestigd zijn in een" en "lidstaat van de Europese Economische Ruimte";
  c) in paragraaf 1 wordt het tweede lid aangevuld met een streepje, luidende :
  "- zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan een gelijksoortige belasting als de vennootschapsbelasting zonder te genieten van een belastingstelsel dat afwijkt van het gemeen recht.";
  d) paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "Het eerste lid is slechts van toepassing in de mate dat de krachtens de artikelen 261 tot 269 verschuldigde roerende voorheffing niet kan worden verrekend noch worden terugbetaald in hoofde van de in het tweede lid bedoelde verkrijgende vennootschap.";
  e) in paragraaf 2 wordt een bepaling onder 1░ /1 ingevoegd, luidende :
  "1░ /1 dat de verkrijger onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan een gelijksoortige belasting als de vennootschapsbelasting zonder te genieten van een belastingstelsel dat afwijkt van het gemeen recht.";
  f) paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder 5░, luidende :
  "5░ wat de volledige naam, de rechtsvorm, het adres en in voorkomend geval het fiscaal identificatienummer van de verkrijgende vennootschap is.".

  Art. 3. Artikel 2 is van toepassing op de dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  HOOFDSTUK 3. - Octrooiaftrek

  Art. 4. Artikel 2051 van Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007, wordt opgeheven.

  Art. 5. Artikel 2052 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007 en laatst gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, wordt opgeheven.

  Art. 6. Artikel 2053 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007, wordt opgeheven.

  Art. 7. Artikel 2054 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007, wordt opgeheven.

  Art. 8. Artikel 236bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007, wordt opgeheven.

  Art. 9. In artikel 286 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ in het tweede lid worden de woorden ", zoals ze bestonden voor ze werden opgeheven door de artikelen 4 tot 8 van de wet van 3 augustus 2016" ingevoegd tussen de woorden "artikel 236bis" en de woorden "een aftrek voor octrooi-inkomsten";
  2░ in het derde lid worden de woorden ", zoals ze bestonden voor ze werden opgeheven door de artikelen 4 tot 8 van de wet van 3 augustus 2016," ingevoegd tussen de woorden "artikel 236bis" en de woorden "een aftrek voor octrooi-inkomsten".

  Art. 10. In titel X, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 543 ingevoegd, luidende :
  "Art. 543. De belastingplichtige kan de toepassing vragen van de overeenkomstig de artikelen 2051 tot 2054 of artikel 236bis, zoals ze bestonden voor ze werden opgeheven door de artikelen 4 tot 8 van de wet van 3 augustus 2016, bepaalde aftrek voor octrooi-inkomsten voor tot en met 30 juni 2021 verkregen octrooi-inkomsten uit in aanmerking komende octrooien waarvan de aanvragen zijn ingediend vˇˇr 1 juli 2016 of, in het geval van verworven octrooien of licentierechten, die zijn verworven vˇˇr 1 juli 2016.
  Het eerste lid is niet van toepassing op vanaf 1 januari 2016 rechtstreeks of onrechtstreeks van een verbonden vennootschap verworven octrooien die bij de overdragende vennootschap niet voor de aftrek voor octrooi-inkomsten of voor een analoge regeling van buitenlands recht in aanmerking komen.".

  Art. 11. De artikelen 4 tot 10 treden in werking op 1 juli 2016.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 3 augustus 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van FinanciŰn,
J. VAN OVERTVELDT
Met's Lands zegel gezegeld :
Voor de Minister van Justitie, afwezig, de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1920. - Integraal verslag : 19 en 20 juli 2016.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie