J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/07/21/2016011322/justel

Titel
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes benzine, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten
(NOTA : opgeheven in de toekomst bij KB 2018-05-04/07, art. 5; Inwerkingtreding : 01-01-2020) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-07-2016 nummer :   2016011322 bladzijde : 46586       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-07-21/07
Inwerkingtreding : 08-08-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De definities vervat in artikel 1 van de wet van 17 juli 2013 houdende minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten, hierna genoemd "de wet", zijn van toepassing in dit KB.

  Art. 2. Het nominaal volume bioethanol, zuiver of in de vorm van bio-ETBE, zoals bedoeld in artikel 7, § 6 van dezelfde wet, komt overeen met een percentage van 8,5 % in volume van het geheel van de volumes benzine die de aardoliemaatschappij vanaf 1 januari 2017 jaarlijks tot verbruik uitslaat.

  Art. 3. § 1. Het percentage bio-ethanol, zoals vastgelegd in het artikel 2, zal worden geëvalueerd door de Algemene Directie Energie voor het einde van het jaar 2018. Voor deze evaluatie zullen de volumes benzine die in de periode vanaf 1 november 2017 tot 1 november 2018 tot verbruik werden uitgeslagen in aanmerking worden genomen.
  § 2. Op basis van de evaluatie bedoeld in paragraaf 1 kan de Algemene Directie Energie aan de Minister aanbevelingen en/of een voorstel tot wijziging betreffende het percentage, bedoeld in artikel 2, § 1, formuleren. Indien zulke aanbeveling en/of voorstel tot wijziging wordt uitgebracht, dan formuleert de Minister een voorstel betreffende het percentage bedoeld in artikel 2, § 1, aan de Ministerraad op basis van deze aanbeveling en/of dit voorstel tot wijziging.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 21 juli 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,
M.C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten, artikel 15;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 oktober 2015;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, d.d. 21 oktober 2015;
   Gelet op advies nr. 58.538/1 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 18 maart 2016, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
   Overwegende dat de koninklijk besluit van 19 september 2013 betreffende de benamingen en de kenmerken van benzines voor benzinemotoren op 13 oktober in werking getreden is;
   Overwegende dat dit besluit als doel heeft:
   1° de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van het artikel 7 van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van de benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van de Richtlijn 93/12/EEG van de Raad;
   2° de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van het artikel 1, 3) en 8) van de Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG;
   3° de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van het artikel 1, 1) en 3) van de Richtlijn 2011/63/EU van de Commissie van 1 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang;
   Overwegende dat het eerder vermeld besluit toestemming geeft om benzine E10 op de markt te brengen;
   Overwegende dat deze technologische ontwikkelingen van de biobrandstoffen en de evolutie van de Europese politiek terzake toestaan om de nominale bijmengingvolumes te wijzigen, gedefinieerd in artikel 7 van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten;
   Op de voordracht van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-05-2018 GEPUBL. OP 17-05-2018

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
    Franstalige versie