J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2016/07/20/2016031527/justel

Titel
20 JULI 2016. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken Zie wijziging(en)

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 27-07-2016 nummer :   2016031527 bladzijde : 46161       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-07-20/01
Inwerkingtreding :
01-03-2014 Art.17
24-05-2014 (Art.16)     Art.16
01-01-2017 (Art.1-15)     (Art.10)     (Art.11)     (Art.12)     (Art.13)     (Art.14)     (Art.15)     (Art.2)     (Art.3)     (Art.4)     (Art.5)     (Art.6)     (Art.7)     (Art.8)     (Art.9)     Art.1-15


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2014031337        2009031043       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
Art. 2-15
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken
Art. 16
HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepaling
Art. 17
HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding
Art. 18.§ 1

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

  Art. 2. In artikel 2 van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in de bepaling onder 2° worden de woorden " voor voertuigen gebruikt door gehandicapte personen " vervangen door de woorden " , naar gelang van het geval, voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap ";
  b) in de Nederlandse tekst van de bepaling onder 4° wordt het woord " vrijgesteldenkaart " vervangen door het woord " vrijstellingskaart ";
  c) in de bepaling onder 8° worden de woorden " het ophalen van het geld van de parkeerautomaten, het ontvangen van betalingen in geval van niet-naleving van de parkeerregels " vervangen door de woorden " het ontvangen van het geld van de parkeerautomaten, het ontvangen van betalingen in geval van overtreding van de parkeerregels ";
  d) het artikel wordt aangevuld met 10° en 11°, luidend :
  " 10° leveringszone : parkeerzone gericht op het laden en lossen;
  11° zone " kiss & ride " : parkeerzone gericht op het ophalen of afzetten van personen. ".

  Art. 3. § 1. - In artikel 4, 1° van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " gericht op kortstondig parkeren " worden ingevoegd tussen de woorden " rode zone " en het woord " waarin ";
  2° de woorden " behoudens afwijking " worden vervangen door de woorden " behoudens afwijkingen vastgesteld door de Regering ";
  3° de woorden " , van deze ordonnantie " worden opgeheven.
  § 2. - In artikel 4, 2° van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " behoudens afwijking " worden vervangen door de woorden " behoudens afwijkingen vastgesteld door de Regering ";
  2° de woorden " artikel 38, § 2, van deze ordonnantie " worden vervangen door de woorden " artikel 38, § 1 ".
  § 3. - In artikel 4, 3° van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " behoudens afwijking " worden vervangen door de woorden " behoudens afwijkingen vastgesteld door de Regering ";
  2° de woorden " , van deze ordonnantie " worden opgeheven.

  Art. 4. § 1. - In artikel 6, eerste lid, van dezelfde ordonnantie wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt :
  " 4° personen met een handicap ".
  § 2. - In het tweede lid worden de woorden " Elke vrijgesteldenkaart " vervangen door de woorden " Elke andere vrijstellingskaart ".
  § 3. - Het tweede lid wordt aangevuld als volgt :
  " Voor personen met een handicap geldt de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap als vrijstellingskaart. ".

  Art. 5. Artikel 22 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 22. - De parkeeractieplannen zijn verbindend ten aanzien van de gemeenten waarop de plannen betrekking hebben. ".

  Art. 6. Artikel 25 van dezelfde ordonnantie wordt aangepast als volgt :
  1° in paragraaf 2 worden de zinnen " Het door het Gewest onderschreven kapitaal bedraagt minstens 81 %. Alle gemeenten van het Gewest kunnen het kapitaal onderschrijven, elkeen met een maximum van 1 %. Elk aandeel geeft recht op één stem. " vervangen door de volgende zin :
  " Het kapitaal wordt volledig onderschreven door het Gewest. ";
  2° in paragraaf 3 wordt het woord " contrôle " in de Neder|Uplandse tekst vervangen door het woord " controle ";
  3° in paragraaf 3 wordt het woord " commissarissen " telkens vervangen door het woord " Regeringscommissarissen ".

  Art. 7. In artikel 26, § 2, eerste lid, eerste streepje, van dezelfde ordonnantie wordt het woord " betrokken " geschrapt.

  Art. 8. In artikel 27, eerste lid, van dezelfde ordonnantie worden de woorden " met respectieve titels van directeur-generaal en adjunct directeur-generaal, " ingevoegd tussen het woord " ambtenaar, " en het woord " die ".

  Art. 9. In artikel 29, eerste lid, 8° van dezelfde ordonnantie worden de woorden " , buiten de openingsuren van kantoren, ondernemingen en winkels " opgeheven.

  Art. 10. In artikel 37, eerste lid, van dezelfde ordonnantie worden de woorden " in een gereglementeerde rode of groene zone in de zin van artikel 4 " vervangen door de woorden " in een gereglementeerde zone in de zin van artikel 4, de blauwe zone uitgezonderd, ".

  Art. 11. § 1. - In artikel 38 van dezelfde ordonnantie wordt paragraaf 1 vervangen als volgt :
  " § 1. - De Regering bepaalt de maximale parkeertijd en het bedrag van de retributie die verschuldigd is voor het parkeren in elk van de gereglementeerde zones, de blauwe zone uitgezonderd.
  Het tarief bevindt zich binnen een vork :
  - van 0,50 EUR tot 3 EUR voor het eerste half uur;
  - van 0,50 EUR tot 5 EUR voor het tweede half uur;
  - van 2 EUR tot 10 EUR voor het tweede uur;
  - van 1,50 EUR tot 15 EUR per extra uur.
  De Regering kan beslissen om gratis parkeren toe te laten voor maximum een kwartier. ".
  § 2. - In artikel 38 van dezelfde ordonnantie wordt paragraaf 2 vervangen als volgt :
  " § 2. - In geval van niet-betaling van de retributie of overschrijding van de gratis parkeertijd of parkeertijd waarvoor een retributie werd betaald, wordt de persoon bedoeld in artikel 37 geacht gekozen te hebben voor de betaling van een forfaitaire retributie waarvan de Regering het bedrag bepaalt binnen een vork van 20 tot 50 EUR, behalve voor de leveringszone en de zone " kiss & ride " waarvoor een vork van 20 tot 100 EUR geldt. ".
  § 3. - Artikel 38, § 4, eerste lid van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " In de gevallen bedoeld in paragraaf 2 en in paragraaf 3, tweede lid, maakt een van de parkeerstewards bedoeld in artikel 42 van deze ordonnantie, op de voorruit van het voertuig of op elektronische wijze, een verzoek tot betaling over, binnen een termijn van vijf dagen, van de forfaitaire retributie. ".
  § 4. - In artikel 38, § 4, tweede lid, worden de woorden " alle verzendingskosten en " ingevoegd tussen de woorden " verhoogt met " en de woorden " een administratieve sanctie ".

  Art. 12. Artikel 39 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 39. § 1. - De houders van een vrijstellingskaart bedoeld in artikel 6, eerste lid, 2°, zijn niet onderworpen aan het verplichte gebruik van de parkeerschijf noch aan de betaling van enige retributie zoals bedoeld in artikel 38 voor de duur van de effectieve verstrekking van dringende medische hulp.
  § 2. - De houders van een vrijstellingskaart bedoeld in artikel 6, eerste lid, 4°, zijn niet onderworpen aan het verplichte gebruik van de parkeerschijf noch aan de betaling van enige retributie zoals bedoeld in artikel 38, tenzij de Regering dit uitdrukkelijk uitsluit voor een welbepaalde gereglementeerde zone.
  § 3. - De houders van een andere vrijstellingskaart dan deze bedoeld in § 1 of § 2 zijn niet onderworpen aan de retributie die van toepassing is in gereglementeerde zones zoals bedoeld in artikel 38, de rode zones en andere door de Regering vastgestelde zones uitgezonderd. Zij zijn niet onderworpen aan het verplichte gebruik van de parkeerschijf noch aan de betaling van de forfaitaire retributie, die van toepassing zijn in de blauwe zone zoals bedoeld in artikel 4, 3°. ".

  Art. 13. In artikel 40 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. - Behoudens in de gevallen zoals bepaald in § 2 of § 3, oefent elke gemeente de controleopdracht en de inningsopdracht van de retributie bedoeld in artikel 38 uit op de gemeente- en gewestwegen gelegen op haar grondgebied. ";
  2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :
  " § 2. - In afwijking van § 1 kan de gemeente de controleopdracht en de inningsopdracht gezamenlijk aan het Parkeeragentschap overdragen. Het Parkeeragentschap oefent de controleopdracht en de inningsopdracht van de retributie bedoeld in artikel 38 uit op de gewest- en de gemeentewegen op het grondgebied van de gemeenten die het uitdrukkelijk belast hebben deze opdrachten in hun plaats uit te oefenen. ";
  3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt :
  " § 3. - In afwijking van § 1 kan de gemeente de controleopdracht en de inningsopdracht gezamenlijk aan het Parkeeragentschap overdragen.
  Het Parkeeragentschap kan de uitoefening van de controleopdracht en de inningsopdracht gezamenlijk delegeren aan één enkele private concessiehouder. Op voorstel van het Parkeeragentschap, bepaalt de Regering de voorwaarden en de modaliteiten van deze delegatie van opdracht voor een bepaalde duur. De concessie is beperkt tot het grondgebied van de gemeenten die hebben beslist de controleopdracht en de inningsopdracht over te dragen aan het Parkeeragentschap met het oog op het delegeren van bovengenoemde opdrachten aan een private concessiehouder. ";
  4° paragraaf 4 wordt opgeheven;
  5° in paragraaf 5, eerste lid en tweede lid, worden de woorden " § 2 en § 3 " telkens vervangen door de woorden " § 1 ".

  Art. 14. § 1. - In artikel 42 van dezelfde ordonnantie worden de woorden " of van de gemeenten " vervangen door de woorden " , de concessiehouder van het Parkeeragentschap of van de gemeenten ".
  § 2. - Artikel 42 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld met een lid, luidend : " De Regering bepaalt de functieomschrijving van de in het eerste lid vermelde parkeerstewards, en de voorwaarden om als parkeersteward te kunnen worden aangeduid. ".

  Art. 15. De artikelen 44 en 45 van dezelfde ordonnantie worden opgeheven.

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken

  Art. 16. In artikel 16 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken worden de woorden " en het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " vervangen door de woorden " , het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun respectievelijke concessiehouders ".

  HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepaling

  Art. 17. § 1. - Alle overeenkomsten van gemeenten of het Parkeeragent|Upschap met private natuurlijke personen of private rechtspersonen, inzake controle op het parkeren, of inning van de parkeerretributies, of deze beide opdrachten samen, die geen betrekking hebben op de concessie als bedoeld in artikel 40, § 3 van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, zoals gewijzigd door deze ordonnantie, en die nog in werking zijn, worden beëindigd op 31 december 2019. Deze overeenkomsten mogen niet worden uitgebreid, en kunnen niet worden verlengd of vernieuwd, ook niet stilzwijgend.
  § 2. - In afwijking van § 1, kan het Parkeeragentschap uitzonderlijk een verlenging van deze overeenkomsten toestaan tot uiterlijk 1 juni 2018. Elke overeenkomst die op grond van deze paragraaf werd verlengd, zal van rechtswege ophouden te bestaan op 1 juni 2018.

  HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding

  Art. 18.§ 1. - De hoofdstukken I en II treden in werking op een door de Regering te bepalen datum, en uiterlijk op 1 januari 2017.
  § 2. - Hoofdstuk III treedt in werking op 24 mei 2014.
  § 3. - Hoofdstuk IV treedt in werking op 1 maart 2014.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding van HOOFDSTUK I en II bevattende art. 1 en 2 tot 15 vastgesteld op 01-01-2017 door BESL 2016-10-27/18, art. 84)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 20 juli 2016.
Rudi VERVOORT
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
Guy VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
Didier GOSUIN
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Pascal SMET
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken
Céline FREMAULT
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2015-2016 A-352/1 Ontwerp van ordonnantie A-352/2 Verslag A-352/3 Amendementen na verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 8 juli 2016

Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie