J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/06/19/2016014162/justel

Titel
19 JUNI 2016. - Wet tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG Zie wijziging(en)

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 04-08-2016 nummer :   2016014162 bladzijde : 47448       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-06-19/08
Inwerkingtreding : 14-08-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1° Verordening (EU) nr. 1257/2013 : de Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG.

  Art. 3. Onverminderd de toepassing van de strengere straffen in artikel 4 worden inbreuken op de Verordening (EU) nr. 1257/2013 bestraft met een geldboete van 500 tot 50.000 euro.

  Art. 4. Met een geldboete van 500.000 euro tot 1.000.000 euro wordt bestraft een scheepseigenaar zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, 14°, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van een schip onder Belgische vlag :
  1° dat gerecycled wordt in een scheepsrecyclinginrichting die niet opgenomen is in de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1257/2013; of
  2° dat gerecycled wordt en niet in het bezit is van een Geschikt voor recycling-certificaat zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, 22°, van de Verordening (EU) nr. 1257/2013.

  Art. 5. In geval van herhaling binnen een termijn van drie jaar die op een veroordeling volgt, kunnen de geldboetes voorzien in de artikelen 3 en 4 van deze wet op het dubbel van het maximum worden gebracht.

  Art. 6. Onverminderd de bevoegdheid van de politie, worden de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren die daartoe zijn aangesteld belast met de opsporing en vaststelling van de op deze wet gepleegde inbreuken overeenkomstig de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen.

  Art. 7. Onverminderd artikel 5 zijn alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85, van toepassing op de inbreuken bepaald in deze wet.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 19 juni 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK
De Staatssecretaris voor Noordzee,
Ph. DE BACKER
Met `s Lands zegel gezegeld:
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019

  • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
        Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-1733 Integraal verslag : 26 mei 2016

    Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
    Franstalige versie