J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/06/02/2016031519/justel

Titel
2 JUNI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2016 tot goedkeuring van het Gewestelijk lucht-klimaat-energieplan

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 12-08-2016 nummer :   2016031519 bladzijde : 52078   BEELD
Dossiernummer : 2016-06-02/14
Inwerkingtreding : 22-08-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Overeenkomstig artikel 1.4.13 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing keurt de Regering het Gewestelijk lucht-klimaat-energieplan goed, weergegeven in de bijlage bij dit besluit, vergezeld van zijn milieuverklaring.

  Art. 2. De Minister die bevoegd is voor Leefmilieu en Energie, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. GEWESTELIJK LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN
  Het plan, het milieueffectenrapport en de milieuverklaring kunnen worden gedownload op
  http://www.leefmilieu.brussels/themas/lucht-klimaat/acties-van-het-gewest/lucht-klimaat-en-energie-een-geintegreerde-visie
  Of beschikbaar op aanvraag bij Leefmilieu Brussel - BIM,
  Thurn & Taxis-site
  Havenlaan 86C/3000
  1000 Brussel
  02-775 75 75.
  Inhoudstafel:
  LIJST VAN DE ACRONIEMEN
  INLEIDING EEN GEWESTELIJK LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN
  HOOFDLIJN 1. GEBOUWEN
  1.1. REGLEMENTERING
  MAATREGEL 1. Wegnemen van de obstakels voor bepaalde werken die gericht zijn op de verbetering van energie-efficiŽntie van gebouwen.
  MAATREGEL 2. Bevorderen van de mechanismen die de energieprestatie van huurgebouwen verbeteren
  MAATREGEL 3. Aanvullen van de bestaande reglementering op het vlak van de energie-efficiŽntie en de energieprestatie-eisen bij de uitvoering van werken
  MAATREGEL 4. Invoering van een verplichtingsregeling ten laste van de stookolieleveranciers
  1.2. STIMULERINGSBELEID
  MAATREGEL 5. Invoering van mechanismen voor certificatie en labeling als "duurzaam gebouw"
  MAATREGEL 6. Uitbreiding van het systeem van leningen voor investeringen in energie-efficiŽntie en in hernieuwbare energiebronnen
  MAATREGEL 7. Promoten en bestuderen van de invoering van alternatieve financieringssystemen
  MAATREGEL 8. In het kader van de hervorming van de vastgoedfiscaliteit rekening houden met criteria van energieprestaties van het gebouw
  MAATREGEL 9. FinanciŽle stimulansen verbeteren en versterken
  1.3. VOORBEELDROL VAN DE OVERHEID
  MAATREGEL 10. Toezien op een geleidelijke renovatie van de overheidsgebouwen en het energiebeheer ervan verbeteren
  MAATREGEL 11. De certificatie "duurzaam gebouw" opleggen voor openbare vastgoedprojecten
  MAATREGEL 12. Versterken van de lopende goede praktijken voor overheidsgebouwen of gebouwen gefinancierd door de overheid
  MAATREGEL 13. De toegang tot financiering voor overheidsprojecten bevorderen via een ESCO
  1.4. COMMUNICATIE EN BEGELEIDING
  MAATREGEL 14. Consolideren van de dynamische begeleiding van privťpersonen via het energiehuis in synergie met de andere actoren te velde
  MAATREGEL 15. Consolideren van de begeleiding van de bouwheren en beheerders van gebouwen op het vlak van duurzaam bouwen
  MAATREGEL 16. De mede-eigenaars helpen de energie-efficiŽntie van hun gebouwen verbeteren
  2.1. GEWESTELIJK PROGRAMMA VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE EN ZIJN SECTORALE BENADERING VAN DE BOUWSECTOR
  MAATREGEL 17. Het gewestelijk programma voor circulaire economie en zijn sectorale benadering van de bouwsector uitwerken en uitvoeren
  2.2. REGLEMENTERING
  MAATREGEL 18. De kwaliteit van de interventie garanderen via een erkennings- en goedkeuringssysteem voor vaklieden van de duurzame bouw
  2.3. OPLEIDING
  MAATREGEL 19. Versterken van het onderwijs en de opleidingen in het domein van duurzaam bouwen
  2.4. ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN
  MAATREGEL 20. Ontwikkelen van de technische referenties en de tools die ter beschikking worden gesteld van de vaklieden in het domein van de duurzame bouw 2.5. INNOVATIE
  MAATREGEL 21. Ondersteunen van innovatie in het domein van de duurzame bouw
  MAATREGEL 22. Opvoeren van de vermindering van het energieverbruik in scholen door technische maatregelen en educatieve initiatieven te combineren
  HOOFDLIJN 2. VERVOER
  MAATREGEL 23. Ingrijpen op het vlak van ruimtelijke ordening
  MAATREGEL 24. RATIONALISEREN VAN VERPLAATSINGEN, VOORAL VAN HET WOON-WERKVERKEER
  MAATREGEL 25. Het vrachtwagengebruik rationaliseren
  MAATREGEL 26. Het gebruik van de wagen rationaliseren
  MAATREGEL 27. Alternatieven voor de personenwagen bevorderen
  MAATREGEL 28. De bedrijfsvervoersplannen voortzetten en versterken
  MAATREGEL 29. Een permanente gewestelijke lage-emissiezone invoeren
  MAATREGEL 30. De verkeersbelastingen herzien op basis van milieucriteria
  MAATREGEL 31. Het rijgedrag aanpassen
  MAATREGEL 32. De milieuprestaties van de voertuigen verbeteren
  MAATREGEL 33. Opzetten van en/of deelnemen aan de interfederale en internationale coŲrdinatie voor transportkwesties en hun impact op het milieu
  HOOFDLIJN 3. HERNIEUWBARE ENERGIE
  MAATREGEL 34. Een gewestelijke strategie bepalen voor het ontwikkelen van hernieuwbare energieŽn
  MAATREGEL 35. De elementen invoeren van een volledig systeem van intelligent beheer van energieproductie vanuit hernieuwbare bronnen
  MAATREGEL 36. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen door de overheid stimuleren
  MAATREGEL 37. Stimuleren van het aanbod van energieproductie van uit heb
  MAATREGEL 38. Investeren in samenwerkings- en flexibiliteitsmechanismen inzake energie, geproduceerd op basis van hernieuwbare bronnen
  HOOFDLIJN 4. ECONOMIE
  MAATREGEL 39. Een echt ontwikkelingsprogramma rond circulaire economie opzetten om een goed presterende lokale economie uit te bouwen die binnen de milieudoelstellingen kadert
  MAATREGEL 40. Goede milieupraktijken integreren in de ondernemingen
  MAATREGEL 41. Aanpassing van het reglementair kader van de ondernemingen en begeleidingsmaatregelen
  MAATREGEL 42. Duurzaamheid stimuleren als bedrijfsstrategie
  HOOFDLIJN 5. STADSPLANNING
  MAATREGEL 43. De manier evalueren en optimaliseren waarop de vereisten op het vlak van milieu en energie worden opgenomen in de tools voor stadsplanning
  MAATREGEL 44. De impact op het vlak van "lucht-klimaat-energie" van de belangrijkste investeringen en infrastructuren tot een minimum beperken
  MAATREGEL 45. Burgerparticipatie en transversale benadering promoten
  HOOFDLIJN 6. CONSUMPTIEWIJZEN EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN
  MAATREGEL 46. De voorbeeldrol van de overheid op het vlak van duurzame aankopen versterken
  MAATREGEL 47. DUURZAME PRODUCTEN PROMOTEN
  HOOFDLIJN 7. AANPASSING AAN DE KLIMAATVERANDERING
  MAATREGEL 48. Het waterbeheer aanpassen
  MAATREGEL 49. De infrastructuren aanpassen
  MAATREGEL 50. Het plantenpatrimonium van het gewest ontwikkelen en aanpassen
  MAATREGEL 51. Het beheer van het zoniŽnwoud aanpassen
  HOOFDLIJN 8. BEWAKING VAN DE LUCHTKWALITEIT
  MAATREGEL 52. De metingen en de follow-up van de luchtkwaliteit verbeteren maatregel 53. De diensten voor diagnosestelling en remediŽring van de binnenluchtvervuiling versterken
  MAATREGEL 54. Een wetenschappelijke en medische waakzaamheid op het vlak van de milieu-impact van de luchtverontreiniging ontwikkelen en garanderen
  MAATREGEL 55. De gezondheids- en maatschappelijk werkers sensibiliseren en informeren
  MAATREGEL 56. De burgers bewust maken van het belang van een goede luchtkwaliteit
  MAATREGEL 57. De actieplannen op korte termijn herzien bij vervuilingspieken
  MAATREGEL 58. De impact bestuderen van overvliegende vliegtuigen op de luchtkwaliteit van Brussel
  HOOFDLIJN 9. Mechanismen voor participatie aan de klimaatdoelstellingen
  MAATREGEL 59. Het permanent beheer van het brusselse klimaatfonds
  MAATREGEL 60. Bijdragen aan de financiŽle steun aan de ontwikkelingslanden
  MAATREGEL 61. Het gebruik van de flexibiliteitsmechanismen voorbroeikasgasreductie begeleiden
  HOOFDLIJN 10. SOCIALE DIMENSIE
  MAATREGEL 62. De kortetermijneffecten van de energiearmoede verzachten
  MAATREGEL 63. De doelstelling van het plan bereiken zonder schadelijke gevolgen op de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden van de werknemers
  MAATREGEL 64. Schenking van herbruikbare voorwerpen, meubels
  BIJLAGEN

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 2 juni 2016.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Regering,
R. VERVOORT
De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikelen 1.4.1 tot 1.4.13;
   Gezien de bezorging ter informatie van het ontwerp van plan en het milieu-effectenrapport, op 30 april 2015 aan het Vlaams Gewest, aan het Waals Gewest en aan de federale overheid, met toepassing van artikel 1.4.8 van het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing;
   Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting, gegeven op 15 juli 2015;
   Gelet op het advies van de Raad van Gebruikers van elektriciteit en gas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 17 juni 2015;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 18 juni 2015;
   Gelet op het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, gegeven op 23 juni 2015;
   Gelet op het advies van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, gegeven op 29 juni 2015;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 6 juli 2015;
   Gelet op het advies van Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), gegeven op 24 juli 2015;
   Gelet op het advies van Impulse.Brussels, gegeven op 29 juli 2015;
   Gelet op het advies van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 31 juli 2015;
   Gelet op het advies van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), gegeven op 31 juli 2015;
   Gelet op de adviesaanvraag die op 22 mei 2015 bij Brugel is ingediend, met toepassing van artikels 1.4.6, derde lid, en 1.4.10 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing;
   Overwegende dat geen advies is verstrekt door Brugel binnen de gestelde termijn;
   Gelet op het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikel 1.4.10, laatste lid;
   Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek, uitgevoerd van 25 mei tot 31 juli 2015 overeenkomstig de procedure zoals bedoeld in artikel 1.4.9 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing;
   Overwegende dat het Gewestelijk lucht-klimaat-energieplan een oriŽntatie-, programmatie- en integratiedocument voor het lucht-, klimaat- en energiebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is;
   Overwegende dat het Gewestelijk lucht-klimaat-energieplan de richtlijnen vastlegt die op korte, middellange en lange termijn gevolgd moeten worden bij de besluitvorming door de Regering, het gewestelijk bestuur, de instellingen van openbaar nut, de privťpersonen belast met een missie van openbare dienst en - in aangelegenheden van gewestelijk belang - de gemeentes;
   Op voordracht van de minister belast met Leefmilieu en Energie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie