J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/04/21/2016024093/justel

Titel
21 APRIL 2016. - Koninklijk besluit inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 09-05-2016 nummer :   2016024093 bladzijde : 30604       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-04-21/26
Inwerkingtreding : 09-05-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder :
  1° de verordening (EG) nr. 1272/2008 : de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van mengsels;
  2° de REACH verordening : de verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.

  Art. 2. § 1. Ten laatste achtenveertig uren voor het in de handel brengen van een mengsel ingedeeld als gevaarlijk op basis van verordening (EG) nr. 1272/2008 wegens zijn gevolgen voor de gezondheid of zijn fysische effecten maakt de importeur of downstreamgebruiker verantwoordelijke voor het in de handel brengen ervan de gegevens bedoeld in paragraaf 2 over aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties.
  § 2. De gegevens die moeten worden overgemaakt volgens paragraaf 1 zijn de volgende :
  1° de volledige scheikundige samenstelling van het mengsel, het veiligheidsinformatieblad in de zin van artikel 31 van de REACH verordening en alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de taak van hogergenoemd centrum;
  2° een apart formulier met volgende gegevens :
  a) de gegevens die voorkomen op het etiket, conform de bepalingen van verordening (EG) nr. 1272/2008, in de taal of talen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van verordening (EG) nr. 1272/2008; in de plaats hiervan mag een exemplaar of een kopie van het etiket worden meegedeeld; indien het mengsel in de handel wordt gebracht in de vorm van verschillende verpakkingen, zijn de gegevens of een kopie van het etiket voor elk van de verpakkingen verplicht;
  b) de naam, het volledig adres en het telefoonnummer van de persoon die, in de zin van artikel 49 van verordening (EG) nr. 1272/2008, het volledig dossier van het mengsel ter beschikking houdt;
  c) indien van toepassing, een kopie van de beslissing van het Europees Agentschap voor chemische stoffen met betrekking tot het verzoek zoals bedoeld in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 of, in afwezigheid van een dergelijk document, een kopie van de aanvraag en de vermelding van het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 24, § 3, van die verordening; als de oorspronkelijke identificatie van de stof niet in het document vermeld wordt, vermeldt de persoon die de kennisgeving uitvoert ook deze identificatie;
  d) de datum van de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad in de zin van artikel 31 van de REACH verordening;
  e) de datum van de laatste kennisgeving betreffende het mengsel aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties;
  § 3. Het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties stuurt het onder paragraaf 2, 2°, bedoelde formulier onmiddellijk door aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing van Chemische Stoffen.

  Art. 3. Een kopie van het bewijs van verzending aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en een kopie van de overgemaakte informatie worden bewaard in het dossier met betrekking tot het mengsel voorzien in artikel 49 van verordening (EG) nr. 1272/2008.

  Art. 4. Eenieder die toegang heeft tot de in artikel 2, § 2, 2°, bedoelde gegevens is verplicht deze geheim te houden.

  Art. 5. § 1. In artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° De woorden "artikel 13 van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke mengsels met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan" worden vervangen door de woorden "artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2016 inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten";
  2° De woorden "door de verantwoordelijke voor het op de markt brengen van dit gevaarlijk mengsel, in de zin van artikel 9, § 2, 2.2. van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke mengsels met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan of in de zin van artikel 17, lid 1, a) van Verordening 1272/2008" worden vervangen door de woorden "door de persoon die de kennisgeving, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2016 inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, uitvoert";
  § 2. In artikel 9, § 2, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2014, worden de woorden "door de verantwoordelijke voor het op de markt brengen van dat gevaarlijk mengsel" vervangen door de woorden "door de persoon die de kennisgeving, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2016 inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, uitvoert";
  § 3. In artikel 9, § 4 en § 5, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2014, worden de woorden "de verantwoordelijke voor het op de markt brengen" iedere keer vervangen door de woorden "de persoon die de kennisgeving, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2016 inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, uitvoert";
  § 4. In artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2014, wordt paragraaf 6 opgeheven.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 7. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 21 april 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 2° en 13°, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten;
   Gelet op de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van mengsels, artikel 45;
   Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 20 januari 2015;
   Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 25 februari 2015;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 26 februari 2015;
   Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, gegeven op 27 februari 2015;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 januari 2015;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 17 april 2015;
   Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
   Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 17 december 2015 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat geen advies is versterkt binnen de gestelde termijn;
   Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat, conform zijn statuten, het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als doel heeft, hulp te bieden aan de slachtoffers van intoxicaties veroorzaakt door schadelijke scheikundige en biologische stoffen en de nodige maatregelen te treffen of te bevorderen om ze te voorkomen en te genezen, en dat de activiteiten van dit centrum dus bijdragen aan de bescherming van de volksgezondheid;
   Overwegende dat, om dat te kunnen doen, het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, in het bijzonder, moet beschikken over gegevens betreffende de scheikundige samenstelling van de desbetreffende gevaarlijke mengsels, en dat deze gegevens door de bedrijven die deze mengsels in de handel brengen bewaard worden;
   Overwegende het koninklijk besluit van 25 november 1983 betreffende Rijkstegemoetkoming aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties;
   Overwegende het koninklijk besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van verordening (EG) nr. 1272/2008;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie