J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/04/21/2016011163/justel

Titel
21 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-04-2016 nummer :   2016011163 bladzijde : 28997       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-04-21/08
Inwerkingtreding : 20-04-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1977032302       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-4
HOOFDSTUK 2. - Verplichtingen van marktdeelnemers
Art. 5-10
HOOFDSTUK 3. - Conformiteit van het elektrisch materiaal
Art. 11-17
HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen
Art. 18-21
BIJLAGEN.
Art. N1-N3

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

  Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° "op de markt aanbieden" : het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van elektrisch materiaal met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de markt van de Europese Unie;
  2° "in de handel brengen" : het voor het eerst in de Europese Unie op de markt aanbieden van elektrisch materiaal;
  3° "fabrikant" : een natuurlijke of rechtspersoon die elektrisch materiaal vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en het onder zijn naam of handelsmerk verhandelt;
  4° "gemachtigde" : een in de Europese Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk door een fabrikant is gemachtigd om namens hem specifieke taken te vervullen;
  5° "importeur" : een in de Europese Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die elektrisch materiaal uit een derde land in de Europese Unie in de handel brengt;
  6° "distributeur" : een natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, die niet de fabrikant of de importeur is, die elektrisch materiaal op de markt aanbiedt;
  7° "marktdeelnemers" : de fabrikant, de gemachtigde, de importeur en de distributeur;
  8° " technische specificatie" : een document dat de technische eisen voorschrijft waaraan elektrisch materiaal moet voldoen;
  9° "geharmoniseerde norm" : een geharmoniseerde norm zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad;
  10° "conformiteitsbeoordeling" : het proces waarin wordt aangetoond of voldaan is aan de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vastgestelde veiligheidsdoeleinden voor elektrisch materiaal;
  11° "harmonisatiewetgeving van de Unie" : alle wetgeving van de Europese Unie die de voorwaarden voor het verhandelen van producten harmoniseert;
  12° "CE-markering" : de markering waarmee de fabrikant aangeeft dat het elektrisch materiaal in overeenstemming is met alle toepasselijke eisen van de harmonisatiewetgeving van de Unie die in het aanbrengen ervan voorziet.
  13° "de Algemene Directie Energie" : de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
  14° "de Belgische markttoezichtautoriteiten" : de autoriteiten die op basis van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht, bevoegd zijn tot het opsporen en het vaststellen van de inbreuken bepaald in artikel XV.102 van hetzelfde Wetboek.

  Art. 3. § 1. Dit besluit heeft tot doel te waarborgen dat elektrisch materiaal op de markt aan de eisen voldoet die een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen en van huisdieren en goederen bieden, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de werking van de interne markt.
  § 2. Dit besluit is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 V en 1.000 V en een nominale gelijkspanning tussen 75 V en 1.500 V.
  § 3. Dit besluit is niet van toepassing op het volgend materiaal en de volgende verschijnselen :
  1° elektrisch materiaal bestemd voor gebruik in explosieve omgeving;
  2° elektro-radiologisch en elektro-medisch materiaal;
  3° elektrisch gedeelte van personen- en goederenliften;
  4° elektriciteitsmeters;
  5° contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk gebruik;
  6° voedingen voor elektrische afrasteringen;
  7° radio-elektrische storingen;
  8° gespecialiseerd elektrisch materiaal bestemd om in schepen of vliegtuigen of bij de spoorwegen te worden gebruikt dat beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften die zijn vastgesteld door internationale instellingen waarbij de lidstaten zijn aangesloten;
  9° op maat gemaakte evaluatiepaketten die bestemd zijn voor professionals en die uitsluitend gebruikt worden voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden in inrichtingen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling.

  Art. 4. Elektrisch materiaal kan slechts op de markt van de Europese Unie worden aangeboden indien het, vervaardigd volgens de regels van goed vakmanschap op het gebied van de veiligheid die in de Europese Unie gelden, bij correcte installatie en onderhoud en bij gebruik overeenkomstig de bestemming, de gezondheid en veiligheid van mensen en huisdieren of goederen niet in gevaar brengt.
  In bijlage I worden de voornaamste elementen betreffende veiligheidsdoeleinden aangehaald.

  HOOFDSTUK 2. - Verplichtingen van marktdeelnemers

  Art. 5. § 1. Wanneer zij hun elektrisch materiaal in de handel brengen, waarborgen fabrikanten dat dit werd ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vermelde veiligheidsdoeleinden.
  § 2. Fabrikanten stellen de in bijlage II bedoelde technische documentatie op en voeren de in bijlage II bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedure uit of laten deze uitvoeren.
  Wanneer met de in het eerste lid bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedure is aangetoond dat het elektrisch materiaal aan de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vermelde veiligheidsdoeleinden voldoet, stellen fabrikanten een EU-conformiteitsverklaring op en brengen zij de CE-markering aan.
  § 3. Fabrikanten bewaren de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende tien jaar nadat het elektrisch materiaal in de handel is gebracht.
  § 4. Fabrikanten zorgen ervoor dat zij beschikken over procedures om de conformiteit van hun serieproductie met dit besluit te blijven waarborgen. Er wordt terdege rekening gehouden met veranderingen in het ontwerp of in de kenmerken van het elektrisch materiaal alsook met veranderingen in de in artikel 11 bedoelde geharmoniseerde normen, de in de artikelen 12 en 13 bedoelde internationale of nationale normen, of in andere technische specificaties waarnaar in de conformiteitsverklaring van het elektrisch materiaal is verwezen.
  Indien dit rekening houdend met de risico's van elektrisch materiaal passend wordt geacht, voeren fabrikanten met het oog op de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consumenten steekproeven uit op elektrisch materiaal dat op de markt wordt aangeboden, onderzoeken zij klachten, niet-conform elektrisch materiaal en teruggeroepen elektrisch materiaal en houden zij daarvan zo nodig een register bij, en houden zij de distributeurs op de hoogte van dergelijk toezicht.
  § 5. Fabrikanten zorgen ervoor dat op elektrisch materiaal die zij in de handel hebben gebracht een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel is aangebracht, of wanneer dit door de omvang of aard van het elektrisch materiaal niet mogelijk is, dat de vereiste informatie op de verpakking ervan of in een bij het elektrisch materiaal gevoegd document is vermeld.
  § 6. Fabrikanten vermelden op het elektrisch materiaal hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen of, wanneer dit niet mogelijk is, op de verpakking ervan of in een bij het elektrisch materiaal gevoegd document. Het adres vermeldt één enkel punt waar contact met de fabrikant opgenomen kan worden. De contactgegevens worden gesteld in een voor de Algemene Directie Energie, de Belgische markttoezichtautoriteiten en de gemiddelde gebruiker begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar het elektrisch materiaal op de markt wordt aangeboden.
  § 7. Fabrikanten zien erop toe dat het elektrisch materiaal vergezeld gaat van instructies en de informatie aangaande de veiligheid, in een voor Algemene Directie Energie, de Belgische markttoezichtautoriteiten en de gemiddelde gebruiker begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar het elektrisch materiaal op de markt wordt aangeboden. Die instructies en informatie, evenals eventuele etikettering, zijn duidelijk en begrijpelijk.
  § 8. Fabrikanten die van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat door hen in de handel gebracht elektrisch materiaal niet in overeenstemming is met dit besluit, nemen onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen om het elektrisch materiaal in overeenstemming te brengen of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen. Bovendien brengen fabrikanten, indien het op de markt aangeboden elektrisch materiaal een risico vertoont, de Algemene Directie Energie hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder de niet-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen gedetailleerd beschrijven, en dit onverminderd de verplichting bedoeld in artikel IX.8, § 4 van het Wetboek van economisch recht.
  § 9. Fabrikanten verstrekken op een met redenen omkleed verzoek van de Algemene Directie Energie of van de Belgische markttoezichtautoriteiten aan de verzoekende autoriteit op papier of elektronisch alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van het elektrisch materiaal met dit besluit aan te tonen, in een voor de Algemene Directie Energie en de Belgische markttoezichtautoriteiten begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar het elektrisch materiaal op de markt wordt aangeboden. Op verzoek van de Algemene Directie Energie of van de Belgische markttoezichtautoriteiten verlenen zij medewerking aan alle genomen maatregelen om de risico's van het door hen in de handel gebracht elektrisch materiaal uit te sluiten.

  Art. 6. § 1. Een fabrikant kan via een schriftelijk mandaat een gemachtigde aanstellen.
  De verplichtingen in artikel 5, § 1, en de in artikel 5, § 2, bedoelde verplichting om technische documentatie op te stellen maken geen deel uit van het mandaat van de gemachtigde.
  § 2. Een gemachtigde voert de taken uit die gespecifieerd zijn in het mandaat dat hij van de fabrikant heeft ontvangen. Het mandaat laat de gemachtigde toe minstens de volgende taken te verrichten :
  a) hij houdt de EU-conformiteitsverklaring en de technische documentatie gedurende tien jaar nadat het elektrisch materiaal in de handel is gebracht, ter beschikking van de Algemene Directie Energie en de Belgische markttoezichtautoriteiten;
  b) hij verstrekt de Algemene Directie Energie of de Belgische markttoezichtautoriteiten op grond van een met redenen omkleed verzoek alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van het elektrisch materiaal aan te tonen;
  c) hij verleent op verzoek van de Algemene Directie Energie of van de Belgische markttoezichtautoriteiten medewerking aan eventueel genomen maatregelen ter uitschakeling van de risico's van het elektrisch materiaal dat onder het mandaat van de gemachtigde valt.

  Art. 7. § 1. Importeurs brengen alleen elektrisch materiaal in de handel dat aan de gestelde eisen voldoet.
  § 2. Alvorens elektrisch materiaal in de handel te brengen, zien importeurs erop toe dat de fabrikant de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd. Zij zien erop toe dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld, dat het elektrisch materiaal is voorzien van de CE-markering en vergezeld gaat van de vereiste documenten, en dat de fabrikant aan de eisen in artikel 5, §§ 5 en 6, heeft voldaan.
  Indien een importeur van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat elektrisch materiaal niet in overeenstemming is met de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vermelde veiligheidsdoeleinden, brengt hij het elektrisch materiaal niet in de handel alvorens het in overeenstemming is gebracht. Wanneer het elektrisch materiaal een risico vertoont, brengt de importeur de fabrikant en de Algemene Directie Energie hiervan bovendien op de hoogte, en dit onverminderd de verplichting bedoeld in artikel IX.8, § 4 van het Wetboek van economisch recht.
  § 3. Importeurs vermelden op het elektrisch materiaal, of wanneer dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een bij het elektrisch materiaal gevoegd document, hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen. De contactgegevens worden gesteld in een voor de Algemene Directie Energie, de Belgische markttoezichtautoriteiten en de gemiddelde gebruiker begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar het elektrisch materiaal op de markt wordt aangeboden.
  § 4. Importeurs zien erop toe dat het elektrisch materiaal vergezeld gaat van instructies en de informatie aangaande de veiligheid, in een voor de gemiddelde gebruiker begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar het elektrisch materiaal op de markt wordt aangeboden. Die instructies en informatie, evenals eventuele etikettering, zijn duidelijk en begrijpelijk.
  § 5. Importeurs zorgen gedurende de periode dat zij voor elektrisch materiaal verantwoordelijk zijn, voor zodanige opslag- en vervoersomstandigheden van het elektrisch materiaal dat de conformiteit ervan met de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vastgestelde veiligheidsdoelen niet in het gedrang komt.
  § 6. Indien dit gezien de risico's van elektrisch materiaal passend wordt geacht, voeren importeurs met het oog op de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consumenten, steekproeven uit op elektrisch materiaal dat op de markt wordt aangeboden, onderzoeken zij klachten, niet-conform elektrisch materiaal en teruggeroepen elektrisch materiaal en houden zij daarvan zo nodig een register bij, en houden zij de distributeurs op de hoogte van dergelijk toezicht.
  § 7. Importeurs die van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat een door hen in de handel gebracht elektrisch materiaal niet in overeenstemming is met dit besluit, nemen onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen om het elektrisch materiaal hiermee in overeenstemming te brengen of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen. Bovendien brengen importeurs, indien het elektrisch materiaal een risico vertoont, de Algemene Directie Energie hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder de niet-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen gedetailleerd beschrijven, en dit onverminderd de verplichting bedoeld in artikel IX.8, § 4 van het Wetboek van economisch recht.
  § 8. Importeurs houden gedurende tien jaar nadat het elektrisch materiaal in de handel is gebracht, een kopie van de EU-conformiteitsverklaring ter beschikking van de Algemene Directie Energie en de Belgische markttoezichtautoriteiten en zorgen ervoor dat de technische documentatie op verzoek aan die autoriteiten kan worden verstrekt.
  § 9. Importeurs verstrekken op een met redenen omkleed verzoek van de Algemene Directie Energie of van de Belgische markttoezichtautoriteiten aan deze verzoekende autoriteit op papier of elektronisch alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van het elektrisch materiaal aan te tonen, in een voor de Algemene Directie Energie en de Belgische markttoezichtautoriteiten begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar het elektrisch materiaal op de markt wordt aangeboden. Op verzoek van de Algemene Directie Energie of van de Belgische markttoezichtautoriteiten verlenen zij medewerking aan alle genomen maatregelen om de risico's van het door hen in de handel gebrachte elektrisch materiaal uit te sluiten.

  Art. 8. § 1. Distributeurs die elektrisch materiaal op de markt aanbieden, doen dit met de nodige zorgvuldigheid in verband met de eisen van dit besluit.
  § 2. Alvorens elektrisch materiaal op de markt aan te bieden, controleren de distributeurs of het elektrisch materiaal voorzien is van de CE- markering en vergezeld gaat van de vereiste documenten en van instructies en de informatie aangaande de veiligheid, in een voor de gemiddelde gebruiker begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar het elektrisch materiaal op de markt wordt aangeboden, en of de fabrikant en de importeur aan de eisen in artikel 5, §§ 5 en 6, respectievelijk artikel 7, § 3, hebben voldaan.
  Indien een distributeur van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat elektrisch materiaal niet in overeenstemming is met de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vermelde veiligheidsdoeleinden, mag hij het elektrisch materiaal pas op de markt aanbieden nadat het in overeenstemming is gebracht. Wanneer elektrisch materiaal een risico vertoont, brengt de distributeur de fabrikant of de importeur hiervan bovendien op de hoogte, evenals de Algemene Directie Energie, en dit onverminderd de verplichting bedoeld in artikel IX.8, § 4 van het Wetboek van economisch recht.
  § 3. Distributeurs zorgen gedurende de periode dat zij voor het elektrisch materiaal verantwoordelijk zijn, voor zodanige opslag- en vervoersomstandigheden ervan dat de conformiteit van het elektrisch materiaal met de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vermelde veiligheidsdoeleinden niet in het gedrang komt.
  § 4. Distributeurs die van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat door hen op de markt aangeboden elektrisch materiaal niet in overeenstemming is met dit besluit, zien erop toe dat de nodige corrigerende maatregelen worden genomen om het elektrisch materiaal conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen. Bovendien brengen distributeurs, indien het elektrisch materiaal een risico vertoont, de Algemene Directie Energie hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder de niet-conformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen gedetailleerd beschrijven, en dit onverminderd de verplichting bedoeld in artikel IX.8, § 4 van het Wetboek van economisch recht.
  § 5. Distributeurs verstrekken op een met redenen omkleed verzoek van de Algemene Directie Energie of van de Belgische markttoezichtautoriteiten aan deze verzoekende autoriteit op papier of elektronisch alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van het elektrisch materiaal aan te tonen, in een voor de Algemene Directie Energie en de Belgische markttoezichtautoriteiten begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar het elektrisch materiaal op de markt wordt aangeboden.. Op verzoek van de Algemene Directie Energie of van de Belgische markttoezichtautoriteiten verlenen zij medewerking aan alle genomen maatregelen om de risico's van de door hen op de markt aangeboden elektrisch materiaal uit te sluiten.

  Art. 9. Een importeur of distributeur wordt voor de toepassing van dit besluit als een fabrikant beschouwd en hij moet aan de in artikel 5 vermelde verplichtingen van de fabrikant voldoen wanneer hij elektrisch materiaal onder zijn eigen naam of merknaam in de handel brengt of een reeds in de handel gebracht elektrisch materiaal zodanig wijzigt dat de conformiteit met dit besluit in het gedrang kan komen.

  Art. 10. § 1. Marktdeelnemers delen, op verzoek, aan de Algemene Directie Energie of desgevallend aan de Belgische markttoezichtautoriteiten de identiteit mee van :
  a) iedere marktdeelnemer die een elektrisch materiaal aan hen heeft geleverd;
  b) iedere marktdeelnemer aan wie zij elektrisch materiaal hebben geleverd.
  § 2. Marktdeelnemers moeten tot tien jaar nadat het elektrisch materiaal aan hen is geleverd en tot tien jaar nadat zij het elektrisch materiaal hebben geleverd, de in paragraaf 1 bedoelde informatie kunnen verstrekken.

  HOOFDSTUK 3. - Conformiteit van het elektrisch materiaal

  Art. 11. Elektrisch materiaal dat in overeenstemming is met geharmoniseerde normen of delen daarvan waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, worden geacht in overeenstemming te zijn met de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vermelde veiligheidsdoeleinden die door die normen of delen daarvan worden bestreken.

  Art. 12. Voor zover er geen geharmoniseerde normen in de zin van artikel 11 zijn vastgesteld en gepubliceerd, zal elektrisch materiaal dat beantwoord aan de veiligheidsvoorschriften van de internationale normen die zijn vastgesteld door de "International Electrotechnical Commission" (IEC) (Internationale Elektrotechnische Commissie), waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, worden geacht in overeenstemming te zijn met de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vermelde veiligheidsdoeleinden die door die normen of delen daarvan worden bestreken.

  Art. 13. Voor zover er nog geen geharmoniseerde normen in de zin van artikel 11 zijn opgesteld en bekendgemaakt, noch internationale normen in de zin van artikel 12 zijn bekendgemaakt, zal elektrisch materiaal dat is gefabriceerd overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften van de in de lidstaat waarin het is vervaardigd geldende normen geacht in overeenstemming te zijn met de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vermelde veiligheidsdoeleinden die door die normen of delen daarvan worden bestreken, op voorwaarde dat dit materiaal een even grote veiligheid biedt als die welke in België is vereist.

  Art. 14. § 1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt vermeld dat aan de in artikel 4 bedoelde en in bijlage I vastgestelde veiligheidsdoeleinden is voldaan.
  § 2. De EU-conformiteitsverklaring komt qua structuur overeen met het model van bijlage III, bevat de in module A van bijlage II vermelde elementen en wordt voortdurend bijgewerkt. Zij wordt vertaald in een voor de Algemene Directie Energie en de Belgische markttoezichtautoriteiten begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar het elektrisch materiaal op de markt wordt aangeboden.
  § 3. Indien voor elektrisch materiaal uit hoofde van meer dan één handeling van de Europese Unie een EU-conformiteitsverklaring vereist is, wordt één EU-conformiteitsverklaring met betrekking tot al die handelingen van de Europese Unie opgesteld. In die verklaring moet duidelijk worden aangegeven om welke handelingen van de Europese Unie het gaat, met vermelding van de publicatiereferenties ervan.
  § 4. Door de EU-conformiteitsverklaring op te stellen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het elektrisch materiaal met de eisen van dit besluit op zich.

  Art. 15. De CE-markering is onderworpen aan de algemene beginselen die zijn vastgesteld in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93.

  Art. 16. § 1. De CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het elektrisch materiaal of op het gegevensplaatje aangebracht. Wanneer dit gezien de aard van het elektrisch materiaal niet mogelijk of niet verantwoord is, wordt de CE-markering aangebracht op de verpakking en in de begeleidende documenten.
  § 2. De CE-markering wordt aangebracht voordat het elektrisch materiaal in de handel wordt gebracht.
  § 3. Het aanbrengen op het elektrisch materiaal, de verpakking of de gebruiksaanwijzing ervan, van tekens die derde partijen zouden kunnen misleiden betreffende de betekenis en/of de grafische vormgeving van de CE-markering is verboden.
  Onverminderd de artikelen 11, 12 of 13, indien vastgesteld is dat de CE-markering onrechtmatig is aangebracht, zorgt de fabrikant of diens gevolmachtigde er onmiddellijk voor dat het elektrisch materiaal in overeenstemming wordt gebracht.

  Art. 17. Onverminderd voorgaande vereisten voor elektrisch materiaal en deze vermeld in het Wetboek van economisch recht, boek IX worden volgende feiten als formele niet-conformiteiten beschouwd waaraan de betrokken marktdeelnemer een einde dient te stellen bij gebreke waarvan het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal verboden is :
  1° de CE-markering is in strijd met artikel 30 van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 of artikel 16 van dit besluit aangebracht;
  2° de CE-markering is niet aangebracht;
  3° de EU-conformiteitsverklaring is niet opgesteld;
  4° de EU-conformiteitsverklaring is niet correct opgesteld;
  5° technische documentatie is niet beschikbaar of onvolledig;
  6° de gegevens als bedoeld in artikel 5, § 6, of artikel 7, § 3, ontbreken, zijn onjuist of zijn onvolledig;
  7° er is niet voldaan aan een ander administratief voorschrift voorzien in artikel 5 of artikel 7.

  HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

  Art. 18. Het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal dat in overeenstemming is met de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materieel en dat vóór 20 april 2016 op de markt is gebracht, mag niet worden belemmerd.

  Art. 19. Het koninklijk besluit van 23 maart 1977 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materieel wordt opgeheven voor wat betreft alle daarin bedoelde elektrische machines, apparaten en leidingen met uitzondering van : stopcontacten, stekkers voor huishoudelijk gebruik en voedingen voor elektrische afrastering.
  Verwijzingen naar het voornoemde besluit van 23 maart 1977 gelden als verwijzingen naar de toepasselijke bepalingen van dit besluit.

  Art. 20. Dit besluit treedt in werking op 20 april 2016.

  Art. 21. De minister bevoegd voor Consumentenzaken en de minister bevoegd voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - HOOFDELEMENTEN VAN DE VEILIGHEIDSDOELEINDEN VOOR ELEKTRISCH MATERIAAL, BESTEMD VOOR GEBRUIK BINNEN BEPAALDE SPANNINGSGRENZEN
  1. Algemene eisen
  a) De voornaamste kenmerken waarvan bekendheid en inachtneming noodzakelijk zijn voor gebruik overeenkomstig de bestemming en zonder gevaar, zijn op het elektrisch materiaal aangegeven of, indien dit niet mogelijk is, op een bijgevoegd document.
  b) Het elektrisch materiaal alsmede de samenstellende delen daarvan zijn zodanig geconstrueerd dat zij veilig en behoorlijk in elkaar kunnen worden gezet en kunnen worden aangesloten.
  c) Het elektrisch materiaal is zodanig ontworpen en geconstrueerd dat, bij juist gebruik en behoorlijk onderhoud, de beveiliging tegen de gevaren beschreven in de punten 2 en 3, gewaarborgd is.
  2. Beveiliging tegen gevaren die aan het elektrisch materiaal verbonden kunnen zijn
  Er worden technische maatregelen overeenkomstig punt 1 vastgesteld opdat :
  a) personen en huisdieren afdoende worden beschermd tegen gevaar van verwonding of andere schade die kan worden toegebracht door directe of indirecte aanraking;
  b) geen temperaturen, boogontladingen of stralingen optreden die gevaar zouden kunnen opleveren;
  c) personen, huisdieren en voorwerpen afdoende worden beveiligd tegen gevaren van niet-elektrische aard die, naar de ervaring leert, door het elektrisch materiaal kunnen worden veroorzaakt;
  d) de isolatie berekend is op de te verwachten belastingen.
  3. Bescherming tegen de gevaren die kunnen ontstaan door invloeden van buiten op elektrisch materiaal
  Er worden technische maatregelen overeenkomstig punt 1 vastgesteld opdat het elektrisch materiaal :
  a) voldoet aan de gestelde mechanische eisen, zodat personen, huisdieren en voorwerpen geen gevaar lopen;
  b) bestand is tegen niet-mechanische invloeden in de te verwachten milieusituatie, zodat personen, huisdieren en voorwerpen geen gevaar lopen;
  c) personen, huisdieren en goederen niet in gevaar brengt bij de te verwachten overbelasting ervan.

  Art. N2. Bijlage 2. - MODULE A - Interne productiecontrole
  1. Met "interne productiecontrole" wordt de conformiteitsbeoordelingsprocedure bedoeld waarbij de fabrikant de verplichtingen in de punten 2, 3 en 4 nakomt en op eigen verantwoording garandeert en verklaart dat het betrokken elektrisch materiaal aan de toepasselijke eisen van dit besluit voldoet.
  2. Technische documentatie
  De fabrikant stelt de technische documentatie samen. Aan de hand van deze documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het elektrisch materiaal aan de relevante eisen voldoet; zij omvat een adequate risicoanalyse en -beoordeling. In de technische documentatie worden de toepasselijke eisen vermeld; zij heeft, voor zover relevant voor de beoordeling, betrekking op het ontwerp, de fabricage en de werking van het elektrisch materiaal. De technische documentatie bevat, indien van toepassing, ten minste de volgende elementen :
  a) een algemene beschrijving van het elektrisch materiaal;
  b) ontwerp- en fabricagetekeningen, alsmede schema's van componenten, onderdelen, circuits enz.;
  c) beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van die tekeningen en schema's en van de werking van het elektrisch materiaal;
  d) een lijst van de geheel of gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt of internationale of nationale normen als bedoeld in de artikelen 12 en 13, en indien de geharmoniseerde normen of internationale of nationale normen niet zijn toegepast, een beschrijving van de wijze waarop aan de veiligheidsdoeleinden van dit besluit is voldaan, inclusief een lijst van andere relevante technische specificaties die zijn toegepast. Bij gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen of internationale of nationale normen als bedoeld in de artikelen 12 en 13 wordt in de technische documentatie gespecificeerd welke delen zijn toegepast;
  e) de resultaten van uitgevoerde ontwerpberekeningen, onderzoeken enz., en
  f) testverslagen.
  3. Fabricage
  De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricage- en controleproces waarborgt dat het vervaardigde elektrisch materiaal conform is met de in punt 2 bedoelde technische documentatie en met de toepasselijke eisen van dit besluit.
  4. CE-markering en EU-conformiteitsverklaring
  4.1. De fabrikant brengt de CE-markering aan op elk afzonderlijk elektrisch toestel dat voldoet aan de toepasselijke eisen van dit besluit.
  4.2. De fabrikant stelt voor een productmodel een EU-conformiteitsverklaring op en houdt deze verklaring, samen met de technische documentatie, tot tien jaar na het in de handel brengen van het elektrisch materiaal ter beschikking van de nationale markttoezichtautoriteiten. In de EU-conformiteitsverklaring wordt het elektrisch materiaal beschreven.
  Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring wordt op verzoek aan de relevante markttoezichtautoriteiten verstrekt.
  5. Gevolmachtigde
  De in punt 4 vervatte verplichtingen van de fabrikant kunnen namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid worden vervuld door zijn gemachtigde, op voorwaarde dat dit in het mandaat gespecificeerd is.

  Art. N3. Bijlage 3. - EU-CONFORMITEITSVERKLARING (Nr. XXXX)
  1. Product (product-, type-, partij- of serienummer) :
  2. Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde :
  3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
  4. Voorwerp van de verklaring (beschrijving aan de hand waarvan het elektrisch materiaal kan worden getraceerd. Wanneer dat voor de identificatie van het elektrisch apparaat noodzakelijk is, mag er een voldoende duidelijke afbeelding in kleur worden toegevoegd) :
  5. Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie :
  6. Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de overige technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft :
  7. Aanvullende informatie :
  Ondertekend voor en namens :
  (plaats en datum van afgifte) :
  (naam, functie) (handtekening) :
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 21 april 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Energie,
Mevr. M. C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, ingevoegd bij de wet van 25 april 2013;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1977 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materieel;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën met referentie IF 86, gegeven op 28 januari 2016;
   Gelet op het advies 58.971/1 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Consumenten en van de Minister van Energie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie