J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/03/24/2016031258/justel

Titel
24 MAART 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 07-04-2016 nummer :   2016031258 bladzijde : 23060   BEELD
Dossiernummer : 2016-03-24/12
Inwerkingtreding : 07-04-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit beoogt de uitvoering van verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur.

  Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit verstaan we onder :
  - Instituut: het Brussels Instituut voor Milieubeheer zoals opgericht krachtens het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;
  - verordening : verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur

  Art. 3. De autoriteit zoals bedoeld in artikel 5 van de verordening is het Instituut. De opdrachten toegewezen aan het raadgevend comité zoals in datzelfde artikel bedoeld, worden door het Instituut uitgeoefend.

  Art. 4. De vergunningsaanvraag zoals bedoeld in artikel 6 van de verordening bevat de elementen zoals voorzien in artikel 37 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, net als de indicatieve richtsnoeren bepaald in bijlage I van de verordening.

  Art. 5. Er wordt een register van de introducties en translocaties, uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangemaakt. Dat register kan op de website van het Instituut worden geraadpleegd. Het bevat een historisch overzicht van alle aanvragen en de bijbehorende documentatie die vóór de afgifte van de vergunning en tijdens de toezichtperiode is verzameld, overeenkomstig artikel 23 van de verordening.

  Art. 6. Aan de bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, wordt een rubriek 177 met de volgende omschrijving toegevoegd :
  
  

  
Rub. Nr.BenamingKlSleutel-
  woord
177Gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur, zoals bedoeld in verordening (EG) nr. 708/2007 van 11 juni 2007.1BAquacultuur

Art. 7. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. 8. Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 24 maart 2016.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur, de artikelen 5, 6 en 23;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
   Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, artikel 4, lid 3, gewijzigd bij de ordonnanties van 19 juli 2007 en 3 april 2014, en artikel 10, tweede lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, artikel 3, § 3, bekrachtigd bij de wet van 16 juni 1989;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II, IC, ID en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
   Gelet op de "gendertest" van 14 augustus 2015, zoals vereist door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 18 november 2015;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 19 november 2015;
   Gelet op het advies 58.854/1 van de Raad van State, gegeven op 23 februari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerstelid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de minister van Leefmilieu;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie