J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Errata Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2016/03/24/2016031253/justel

Titel
24 MAART 2016. - Ordonnantie houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 31-03-2016 nummer :   2016031253 bladzijde : 22172       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-03-24/01
Inwerkingtreding :
01-04-2015 (Art.5)     (Art.6)
01-01-2016 (Art.8)
01-04-2016 (Art.2)     (Art.3)     (Art.4)     (Art.7)

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Art. 2-4
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Vondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993
Art. 5-6
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het eurovignet
Art. 7-8
HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding
Art. 9

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

  Art. 2. Artikel 9, punt E), van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wordt vervangen als volgt :
  " E. Motorvoertuigen of samengestelde voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen
  1° Voor de motorvoertuigen of de samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 3,5 ton overschrijdt, maar minder bedraagt dan 12 ton, bedraagt de belasting 0 euro.
  Voor de motorvoertuigen of de samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 12 ton of meer bedraagt, wordt de belasting, afhankelijk van het aantal assen van het voertuig en de aard van de ophanging, berekend volgens de volgende bepalingen en tabellen :
  Tabel 1 - Alleenrijdende motorvoertuigen
  De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa (MTM) voor de toepassing van onderstaande tabel is de eigen maximaal toegelaten massa van het motorvoertuig.
  

  
MOTORVOERTUIGEN
Aantal assen en MTM (in ton)Tarief (in EUR/jaar)
Gelijk aan of meer danMinder danLuchtvering of als gelijkwaardig
  erkende vering (*) van
  de aangedreven as(sen)
Andere ophangsystemen van de
  aangedreven as(sen)
Hoogstens 2 assen
1213031
13143186
141586121
15 121274
3 assen
12173154
171954111
1921111144
2123144222
23 222345
4 assen
1225144146
2527146228
2729228362
29 362537
Meer dan 4 assen
1225144146
2527146228
2729228362
29 362537

(*) Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage 14 bij het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (Belgisch Staatsblad, 24 december 1998, blz. 40885).
  Tabel 2 - Samengestelde voertuigen
  De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa (MTM) voor de toepassing van de onderstaande tabel is de som van de eigen maximaal toegelaten massa's van de voertuigen die deel uitmaken van het samenstel.
  

  
COMBINATIES (GELEDE VOERTUIGEN EN SAMENSTELLEN)
Aantal assen en MTM (in ton)Tarief (in EUR/jaar)
Gelijk aan of meer danMinder danLuchtvering of als gelijkwaardig
  erkende vering (*) van
  de aangedreven as(sen)
Andere ophangsystemen van de
  aangedreven as(sen)
2 = 1 assen
121400
141600
1618014
18201432
20223275
22237597
232597175
25 175307
2 + 2 assen
12253070
252670115
2628115169
2829169204
2931204335
3133335465
33 465706
2 + 3 assen
1238370515
38 515700
3 + hoogstens 2 assen
1238327454
3840454628
40 628929
3 + 3 assen of andere combinaties
1238186225
3840225336
40 336535

(*) Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage 14 bij het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (Belgisch Staatsblad, 24 december 1998, blz. 40885).
  2° In afwijking van 1° wordt de belasting voor de motorvoertuigen of samengestelde voertuigen, die niet onderhevig zijn aan de kilometerheffing en die bestemd zijn voor het vervoer van goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 3,5 ton overschrijdt maar niet hoger is dan 12 ton, afhankelijk van het aantal assen van het voertuig en de aard van de ophanging berekend volgens de volgende bepalingen en tabellen :
  Tabel 1 - Alleenrijdende motorvoertuigen
  De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa (MTM) voor de toepassing van onderstaande tabel is de eigen maximaal toegelaten massa van het motorvoertuig.
  

  
MOTORVOERTUIGEN
Aantal assen en MTM [(in kg)]Tarief (in EUR/jaar)
Gelijk aan of meer danMinder danLuchtvering of als gelijkwaardig
  erkende vering (*) van
  de aangedreven as(sen)
Andere ophangsystemen van de
  aangedreven as(sen)
Hoogstens 2 assen
3.5014.00059,9774,96
4.0005.00074,9693,70
5.0006.00089,94112,44
6.0007.000104,93131,19
7.0008.000119,23149,93
8.0009.000134,68168,37
9.00010.000149,68187,11
10.00011.000164,68205,85
11.00012.000179,67224,59
3 assen
3.50112.000209,67299,55
4 assen/4essieux
3.50112.000248,44414,08
Meer dan 4 assen
3.5014.00059,9774,96
4.0005.00074,9693,70
5.0006.00089,94112,44
6.0007.000104,93131,19
7.0008.000119,93149,93
8.0009.000134,68168,37
9.00010.000149,68187,11
10.00011.000164,68205,85
11.00012.000179,67224,59

(*) Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage 14 bij het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (Belgisch Staatsblad, 24 december 1998, blz. 40885).
  <Erratum, zie B.St. 29-04-2016, p. 29065>
  Tabel 2 - Samengestelde voertuigen
  De in aanmerking te nemen maximaal toegelaten massa (MTM) voor de toepassing van de onderstaande tabel is de som van de eigen maximaal toegelaten massa's van de voertuigen die deel uitmaken van het samenstel.
  

  
COMBINATIES (GELEDE VOERTUIGEN EN SAMENSTELLEN)
Aantal assen en MTM [(in kg)]Tarief (in EUR/jaar)
Gelijk aan of meer danMinder danLuchtvering of als gelijkwaardig
  erkende vering (*) van
  de aangedreven as(sen)
Andere ophangsystemen van de
  aangedreven as(sen)
2 + 1 assen
3.5014.00059,9774,96
4.0005.00074,9693,70
5.0006.00089,94112,44
6.0007.000104,93131,19
7.0008.000119,93149,93
8.0009.000134,68168,37
9.00010.000149,68187,11
10.00011.000164,68205,85
11.00012.000179,67224,59
2 + 2 assen
3.50112.000260,29449,48
2 + 3 assen
3.50112.000471,00648,79
3 + hoogstens 2 assen
3.50112.000429,20648,79
3 + 3 assen
3.50112.000286,07648,79
Andere combinaties
3.5014.00059,9774,96
4.0005.00074,9693,70
5.0006.00089,94112,44
6.0007.000104,93131,19
7.0008.000119,93149,93
8.0009.000134,68168,37
9.00010.000149,68187,11
10.00011.000164,68205,85
11.00012.000179,67224,59

(*) Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage 14 bij het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (Belgisch Staatsblad, 24 december 1998, blz. 40885).
  <Erratum, zie B.St. 29-04-2016, p. 29065>

  Art. 3. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 9bis ingevoegd, luidend :
  " Art. 9bis. Voor het belastingjaar 2016 wordt het bedrag van de verkeersbelasting bedoeld in artikel 9, punt E), als volgt berekend : het bedrag van de verkeersbelasting berekend op de wijze zoals bedoeld in artikel 9, punt E), zoals gewijzigd door artikel 2 van [de ordonnantie van 24 maart 2016 houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen], voor de periode van 1 april 2016 tot en met 31 december 2016 + het bedrag van de verkeersbelasting berekend op de wijze zoals bedoeld in artikel 9, punt E), zoals het in werking was voor zijn wijziging door artikel 2 van dezelfde ordonnantie voor de belastbare periode tussen 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2016. <Erratum, zie B.St. 08-04-2016, p. 23260>
  § 2. Paragraaf 1, tweede lid, van de artikelen 36ter en 36quater, is niet van toepassing voor het belastingjaar 2016, voor de voertuigen belast krachtens artikel 9, punt E). ".

  Art. 4. Artikel 10 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend :
  " § 3. De vorige paragraaf is niet van toepassing op de voertuigen bedoeld in artikelen 9, punt E), 1°, eerste lid, en 9bis. ".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Vondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

  Art. 5. In artikel 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt :
  " Voor de voertuigen bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt op vraag van de belastingplichtige :
  1° een proportionele terugbetaling van het eurovignet prorata van de periode van inactiviteit van het voertuig gedurende de belastbare periode toegekend;
  2° in afwijking van 1°, wegens de beslissing van België, partij bij het akkoord van 9 februari 1994 bedoeld in artikel 1, om een einde te maken aan de inning van het gebruiksrecht op zijn wegennet en om een tolheffing in te voeren vanaf 1 april 2016, en aldus het gemeenschappelijk belastbaar grondgebied inzake het gebruiksrecht voor de in artikel 4, tweede lid, bedoelde voertuigen te wijzigen, wordt, voor alle vignetten verkregen vanaf 2 april 2015 tot en met 31 maart 2016, een terugbetaling voorzien ten belope van de dagen inactiviteit van het voertuig, proportioneel berekend op het jaarbedrag overeenkomstig artikel 12, § 2bis, tweede lid.
  De voornoemde terugbetaligen zijn gelijk aan één twaalfde of twee twaalfden van het jaarlijkse bedrag afhankelijk van het feit of de periodes van inactiviteit respectievelijk 30 of 60 dagen bereiken. Het terug te betalen bedrag wordt verminderd met een bedrag van 25 euro ten titel van administratieve kost.
  De vraag moet worden ingediend bij de gewestelijke directeur verantwoordelijk voor de dienst belast met de ontvangst van het eurovignet ten laatste binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de laatste dag van de belastbare periode.
  De Regering bepaalt de manier waarop de inactiviteit van het voertuig moet worden aangetoond in het kader van de vraag om gedeeltelijke terugbetaling van het eurovignet.
  De in deze paragraaf bedoelde aanvraag om terugbetaling moet worden gedaan vóór 30 december 2016. ".

  Art. 6. In artikel 12 van dezelfde wet wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidend :
  " § 2bis. Wegens de beslissing van België, partij bij het akkoord van 9 februari 1994 bedoeld in artikel 1, om een einde te maken aan de inning van het gebruiksrecht op zijn wegennet en om een kilometerheffing in te voeren vanaf 1 april 2016, en aldus het gemeenschappelijk belastbaar grondgebied inzake het gebruiksrecht te wijzigen, wordt, door de bevoegde dienst, voor de voertuigen bedoeld in artikel 4, tweede lid, een automatische terugbetaling toegekend voor eurovignetten verkregen tussen 2 april 2015 tot en met 31 maart 2016.
  Deze terugbetaling is gelijk aan het proportionele deel van het jaarbedrag van het eurovignet dat overeenstemt met de opeenvolgende dagen die nog gedekt zijn door het eurovignet vanaf 1 april 2016. ".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het eurovignet

  Art. 7. Artikel 22 van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het eurovignet, wordt aangevuld met een lid, luidend :
  " Het korps van ambtenaren bedoeld in het eerste lid kan bestaan uit statutaire en contractuele ambtenaren. ".

  Art. 8. In dezelfde ordonnantie wordt een nieuw artikel 42/1 ingevoegd, luidend :
  " Art. 42/1. In afwijking van artikel 42, treden de artikelen 11 en 32 in werking op 1 januari 2016. ".

  HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

  Art. 9. De artikelen 2, 3, 4 en 7 treden in werking op 1 april 2016.
  De artikelen 5 en 6 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2015.
  Artikel 8 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 24 maart 2016.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
Rudi VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
Guy VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
Didier GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
Pascal SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Céline FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, hetgeen volgt :
Errata Tekst Begin

originele versie
2016031275
PUBLICATIE :
2016-04-08
bladzijde : 23260

Rechtzetting


originele versie
2016031337
PUBLICATIE :
2016-04-29
bladzijde : 29065

Rechtzetting


Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2015-2016 A-316/1 Ontwerp van ordonnantie. A-316/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 18 maart 2016.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Errata Franstalige versie