J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
21 MAART 2016. - Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 05-04-2016 nummer :   2016031246 bladzijde : 22602   BEELD
Dossiernummer : 2016-03-21/02
Inwerkingtreding : 15-04-2016
Opheffing : 31-12-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze beslissing heeft betrekking op een energetische karakterisering binnen het volgende toepassingsgebied:
  1° het toestel van het merk CALEFFI International zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 15/E024, waarbij het toestel instaat voor de verwarming en de sanitair warm watervoorziening van eengezinswoningen of appartementen verbonden met een collectieve verwarmingsinstallatie (combilus systeem);
  2° het toestel is geïntegreerd in een combilus die aan de volgende voorwaarden voldoet:
  a) alle afleversets binnen dezelfde combilus behoren tot één van de types zoals beschreven in de tabel van deze beslissing;
  b) Er mogen geen kortsluitingen zijn tussen aanvoer- en retourleidingen in de combilus, m.a.w. in de combilus kan het warme water enkel van aanvoer- naar retourleiding stromen via één van de afleversets opgenomen in het systeem, of via een thermostatische kraan van Caleffi serie 401 met kop en aanlegvoeler van Caleffi serie 203;
  c) De selectie en regeling van de circulatiepompen in de combilus mogen de stilstandswerking van de afleversets of thermostatische kraan niet tegenwerken.

  Art. 2. Bijlage 3 van het ministerieel besluit van 6 mei 2014 beschrijft hoe in het geval van een combilus de bruto energiebehoefte en het eindenergieverbruik van de bediende energiesectoren (ruimteverwarming) en tappunten (warm tapwater) worden bepaald.
  Voor de afleversets, beschreven in artikel 1 van deze beslissing, geldt dat:
  1° Qloss,combi k,m uit § 1.3.1 van Bijlage 3 van het ministerieel besluit van 6 mei 2014 vervangen wordt door Qloss,combi k,m uit § 3.1.1 van ATG-E 15/E024;
  2° voor de berekening van ηgen,heat volgens 10.2.3 van bijlage IX bij het besluit van 21 februari 2013 de thetareturn,design vervangen wordt door thetadesign,return,combi k zoals bepaald in § 3.1.6 van ATG-E 15/E024.
  

  
Kenmerken afleverset SATK 20 SATK 30 SATK 40
Retourwatertemperatuur van de afleverset tijdens werking voor sanitair warm water thetareturn,prim,water (bovenwaarde*) SATK 20203HE,20103HE,
  20303 : 34° C
  SATK 20305 : 24° C
SATK30103HE: 34° C
  SATK30105HE: 24° C
60° C
Instelwaarde aanvoerwater-temperatuur naar de afleverset tijdens stilstand, met
  voorverwarmingsfunctie ingeschakeld thetasupply,prim,stand-by,setpoint
  
Bovenwaarde* Onderwaarde* **
48° C
  45° C
48° C
  45° C
NVT
Instelwaarde aanvoerwater-temperatuur naar de thermostatische kraan tussen
  aanvoer- en retourleiding thetasupply,prim,valve,setpoint
  
Bovenwaarde* Onderwaarde* **
50° C
  45° C
Instelwaarde retourwater-temperatuur
  van de afleverset tijdens stilstand thetareturn,prim,standby,setpoint (bovenwaarde*)
45° C 45° C NVT
Instelwaarde retourwater-temperatuur van de thermostatische kraan tussen aanvoer- en retourleiding thetareturn,prim,valve,setpoint (bovenwaarde*) 50° C
Aantal platenwarmtewisselaars 1 2 1
Buitenoppervlak van de isolatie rond de warmtewisselaar Ahx,1 in m SATK20203HE:0,067,
  20103HE:0,089,
  20303 : 0,067
  20305 : 0,067
Ahx,1 in m(SWW)
  SATK30103HE: 0,067,
  SATK30105HE: 0,089 (c.verwarming)
  SATK30103HE: 0,058,
  SATK30105HE: 0,058
Ahx,1 = 0,067 m
Warmteweerstand van de warmtewisselaar* Rhx,1 = 0,26 mK/W Rhx,1 = Rhx,2=0,26 mK/W Rhx,1 = 0,26 mK/W
* De opgegeven waarden worden met 90/90 betrouwbaarheid gegarandeerd (er is een betrouwbaarheid van 90% dat 90% van de geproduceerde afleversets voldoen aan de opgegeven kenmerken) ** De eis voor de onderwaarde draagt bij tot een korte toestelwachttijd

Art. 3. De huidige beslissing is geldig voor de bouwaanvragen die tot en met 31/12/2016 worden ingediend.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 21 maart 2016.
Machteld GRYSEELS,
Adjunct-Directrice-generaal ad interim
Frédéric FONTAINE,
Directeur generaal.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brussels Instituut voor Milieubeheer,
   Gelet op de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikel 2.2.2, § 2;
   Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen;
   Overwegende de aanvraag van n.v. CALEFFI International van 21 januari 2016 voor het beoordelen van drie afleverset " SATK 20-30-40 "van CALEFFI International ;
   Overwegende het advies ATG-E n° 15/E024,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie