J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/03/03/2016031249/justel

Titel
3 MAART 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 2 juli 1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 31-03-2016 nummer :   2016031249 bladzijde : 22041   BEELD
Dossiernummer : 2016-03-03/23
Inwerkingtreding : 31-03-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2, ß 1, 1į, e), van het besluit van de Regent van 2 juli 1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen worden de woorden " Verplaatsingen van electriciteits-, gas- en rioolinstallaties " vervangen door de woorden " Verplaatsingen van elektriciteitsinstallaties, gasinstallaties, alle waterleidingen, rioolinstallaties, afvalwatercollectoren, helderwatercollectoren en waterdistributiebuizen ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. De Minister bevoegd voor Openbare Werken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 3 maart 2016.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
Rudi VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken,
Pascal SMET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de vereenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciŽn en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, zoals gewijzigd door de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg;
   Gelet op het advies van de inspectie van FinanciŽn gegeven op 6 november 2015;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 november 2015;
   Gelet op het advies nr. 58.642/4 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2016 met toepassing van artikel 84, eerste paragraaf, alinťa 1, 2į van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Overwegende de gendertest;
   Op voorstel van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie