J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
19 FEBRUARI 2016. - Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 03-03-2016 nummer :   2016031147 bladzijde : 15753   BEELD
Dossiernummer : 2016-02-19/09
Inwerkingtreding : 13-03-2016
Opheffing : 31-12-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze beslissing heeft betrekking op een energetische karakterisering binnen het volgende toepassingsgebied:
  1° het toestel van het merk Alfa Laval zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 15/E023, waarbij het toestel instaat voor de verwarming en de sanitair warm watervoorziening van eengezinswoningen of appartementen verbonden met een collectieve verwarmingsinstallatie (combilus systeem);
  2° het toestel is geïntegreerd in een combilus die aan de volgende voorwaarden voldoet:
  a) alle afleversets binnen dezelfde combilus behoren tot één van de types zoals beschreven in de tabel van deze beslissing;
  b) er zijn geen kortsluitingen tussen aanvoer- en retourleidingen in de combilus systeem, met andere woorden in de combilus kan het warme water enkel van aanvoer- naar retourleiding stromen via één van de afleversets opgenomen in het systeem;
  c) de circulatiepomp in de combilus werkt de stilstandswerking van de afleversets niet tegen. De pompselectie en inregeling van de combilus houdt rekening met de toegelaten verschildrukintervallen van de afleversets zoals gespecifieerd in de tabel van deze beslissing.
  

  
Kenmerken afleverset Micro STC Micro STC2 Mini City Indirect Mini ECO
Toegelaten verschildrukinterval 50-400 kPa 50-400 kPa 50-600 kPa 100-600 kPa
Retourwatertemperatuur van de afleverset tijdens werking voor sanitair warm water thêtareturn,prim,water (bovenwaarde*) 25° C 25° C 25° C 25° C
Instelwaarde aanvoerwatertemperatuur naar de afleverset tijdens stilstand thêtasupply,prim,stand-by,setpoint     
Bovenwaarde* 50° C 50° C 50° C 50° C
Onderwaarde* ** 45° C 45° C 45° C 45° C
Instelwaarde retourwatertemperatuur van de afleverset tijdens stilstand thêtareturn,prim,standby,setpoint (bovenwaarde*) 45° C 45° C 45° C 45° C
Aantal platenwarmtewisselaars 1 1 2 2
Buitenoppervlak van de isolatie rond de warmtewisselaar Ahx,1 = 0.15 m Ahx,1 = 0.15 m Ahx,1 = 0.12 m
  Ahx,2 = 0.10 m
Ahx,1 = 0.15 m
  Ahx,2 = 0.16 m
Warmteweerstand van de warmtewisselaar* Rhx,1 = 0.40 mK/W Rhx,1 = 0.40 mK/W Rhx,1 = Rhx,2 = 0.21 mK/W Rhx,1 = Rhx,2 = 0.21 mK/W
* de opgegeven waarden worden met 90/90 betrouwbaarheid gegarandeerd (er is een betrouwbaarheid van 90% dat 90% van de geproduceerde afleversets voldoen aan de opgegeven kenmerken)
  ** de eis voor de onderwaarde draagt bij tot een korte toestelwachttijd

Art. 2. Bijlage 3 van het ministerieel besluit van 6 mei 2014 beschrijft hoe in het geval van een combilus de bruto energiebehoefte en het eindenergieverbruik van de bediende energiesectoren (ruimteverwarming) en tappunten (warm tapwater) worden bepaald.
  Voor de afleversets, beschreven in artikel 1 van deze beslissing, geldt dat:
  1° Qloss,combi k,m uit § 1.3.1 van Bijlage 3 van het ministerieel besluit van 6 mei 2014 vervangen wordt door Qloss,combi k,m uit § 3.1 van ATG-E 15/E023;
  2° voor de berekening van ηgen,heat volgens 10.2.3 van bijlage IX bij het besluit van 21 februari 2013 de thêtareturn,design vervangen wordt door thêtadesign,return,combi k zoals bepaald in § 3.2 van ATG-E 15/E023.

  Art. 3. De huidige beslissing is geldig voor de bouwaanvragen die tot en met 31/12/2016 worden ingediend.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 19 februari 2016.
Machteld GRYSEELS,
Adjunct-Directrice-generaal ad interim
Frédéric FONTAINE,
Directeur-generaal.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brussels Instituut voor Milieubeheer,
   Gelet op de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikel 2.2.2, § 2;
   Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen;
   Overwegende de aanvraag van n.v.Alfa Laval Benelux s.a. van 26 oktober 2015 voor het beoordelen van de Alfa Laval Benelux " Micro STC-serie";
   Overwegende het advies ATG-E n° 15/E023,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie