J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/02/15/2016011075/justel

Titel
15 FEBRUARI 2016. - Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties. - E2 U/AGR/ORGA/2016

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-02-2016 nummer :   2016011075 bladzijde : 14899   BEELD
Dossiernummer : 2016-02-15/15
Inwerkingtreding : 01-01-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De in de hiernavolgende tabel opgenomen organismen worden voor de met een kruis ( " X " ) aangeduide activiteitsdomeinen erkend tot 31 december 2017, overeenkomstig de algemene erkenningsprocedure bedoeld in punt 04 van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

  Art. 2. De in de hiernavolgende tabel opgenomen organismen worden voor de met een sterretje ( " * " ) aangeduide activiteitsdomeinen erkend, voor een duur van maximaal 3 jaar, tot de in de laatste rij van de tabel vermelde datum, overeenkomstig de bijzondere erkenningsprocedure van punt 05 van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
  In afwachting van het bekomen van de accreditatie in de bedoelde activiteitsdomeinen zijn de betrokken organismen er toe gehouden :
  a) trimestrieel de Algemene Directie Energie het aantal uitgevoerde controles per agent-onderzoeker en per activiteitsdomein te laten geworden alsook de ondernomen activiteiten inzake vorming;
  b) zich trimestrieel aan een evaluatie door de voornoemde Directie te onderwerpen.
  

  
Organisme
  Ondernemings-nummer
  -
  Organisme
  Numéro d'entreprise
Activiteitsdomeinen - Domaines d'activité
 Huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning -
  Installations domestiques à basse et très basse tension
Niet-huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning - Installations non domestiques à basse et très basse tension Installaties in zones met ontploffings-gevaar
  -
  Installations dans les zones avec risques d'explosion
Hoogspannings-installaties, uitgezonderd hoogspannings-luchtlijnen -
  Installations à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes à haute tension
Hoogspannings-luchtlijnen, uitgezonderd de controle door thermografie bedoeld in artikel 272bis van het AREI - Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie visé à l'article 272bis du RGIE Controle door thermografie bedoeld in artikel 272bis van het AREI
  -
  Contrôle par thermographie visé à l'article 272bis du RGIE
  
ACA
  0811.407.869
X - - - - -
ACEG
  0839.866.481
X X X - - -
ACMV
  0861.150.162
X - - - - -
AGRETIS
  0836.937.576
*(3) - - - - -
AIB-Vinçotte
  Belgium
  0402.726.875
X X X X X X
APAVE BELGIUM
  0871.547.374
X X X X - -
APRAGAZ
  0407.199.070
X X X X - -
A"S"C
  0826.131.776
X X - - - -
ATECON
  0408.677.925
*(5) *(5) - - - -
ATENAS BELGIUM
  0560.807.577
- *(4) *(4) *(4) - -
ATK
  0406.583.319
X X X X - -
BELOR 0888.990.449 X X - - - -
BTI 0459.361.613 X X X X - -
BTV
  0406.486.616
X X X X - -
VERENIGING BUREAU VERITAS/
  ASSOCIATION BUREAU VERITAS
  0407.573.313
X X X X - -
CERTINERGY
  0536.501.654
*(2) - - - - -
ELECTRO-TEST
  0434.433.603
X X X X - -
GREENFISH ENERGY
  0537.406.922
*(1) - - - - -
KEA
  0821.773.706
X - - - - -
KEURTEAM
  0831.542.002
X - - - - -
KEURTECH
  0809.589.912
X X X - - -
OCB
  0404.312.034
X X X X - -
PROCONTROL
  0507.735.513
*(6) *(6) - - - -
SGS Statutory
  Services Belgium
  0407.573.610
X X X X - -
SNCB/NMBS 0203.430.576 - X - X - -
SOCOTEC
  BELGIUM
  0406.671.312
X X - X X -
SOFISTES
  0543.365.690
*(6) - - - - -
TÜV SÜD
  BENELUX
  0881.899.749
X - - - - -
J. VAN HEMELEN
  0422.507.353
X X X X - -
VINCOTTE
  CERTIGO
  0821.076.888
X - - - - -
(1) erkenning geldig tot 4 september 2016 - agrément valable jusqu'au 4 septembre 2016
  (2) erkenning geldig tot 11 september 2016 - agrément valable jusqu'au 11 septembre 2016
  (3) erkenning geldig tot 9 oktober 2016 - agrément valable jusqu'au 9 octobre 2016
  (4) erkenning geldig tot 12 februari 2018 - agrément valable jusqu'au 12 février 2018
  (5) erkenning geldig tot 14 juni 2018 - agrément valable jusqu'au 14 juin 2018
  (6) erkenning geldig tot 17 december 2018 - agrément valable jusqu'au 17 décembre 2018

Art. 3. Een hernieuwing van de erkenning dient te worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het punt 06 van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 15 februari 2016.
M. C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Energie,
   Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, bindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en 2 september 1981, artikel 275, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005;
   Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2015 tot erkenning van organismen voor de controle van elektrische installaties;
   Gelet op het advies van de Commissie van Advies en Toezicht gegeven op 27 januari 2016;
   Overwegende dat de geaccrediteerde erkende organismen aan de voorwaarden voldoen om erkend te blijven; dat bijgevolg de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een gunstig advies geeft aan de hernieuwingaanvraag;
   Overwegende dat de Commissie van Advies en Toezicht, voorzien bij artikel 275.09 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, tijdens haar vergadering van 3 september 2015 heeft beslist om alle erkenningen van de organismen met twee jaar te verlengen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie