J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/01/14/2016031038/justel

Titel
14 JANUARI 2016. - Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de 4 september 2014 tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 26-01-2016 nummer :   2016031038 bladzijde : 6022       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-01-14/02
Inwerkingtreding : 05-02-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van de 4 September 2014 tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting, wordt een artikel 3bis ingevoegd luidend als volgt :
  " Artikel 3bis § 1. De ingevulde en ondertekende aangiften moeten door de belastingplichtige naar het Instituut worden gestuurd binnen de vijfenveertig dagen nadat ze hem werden ter beschikking gesteld wat de belasting betreft die wordt bedoeld in artikel 40 van de ordonnantie van 14 juni 2012.
  Indien de belastingplichtige deze verplichting niet naleeft kan worden overgegaan tot een ambtshalve heffing volgens de procedure zoals omschreven in artikel 9 van de ordonnantie van 21 december 2012.
  Het Instituut bevestigt de ontvangst van de aangifte binnen de tien dagen na de ontvangst ervan.
  § 2. De belastingplichtigen die op 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar nog geen aangifteformulier hebben ontvangen, dienen er zelf een aan te vragen voor 1 augustus van het jaar volgend op het belastingjaar.
  Indien de belastingplichtige deze verplichting niet naleeft, kan worden overgegaan tot een ambtshalve heffing volgens de procedure zoals omschreven in artikel 9 van de ordonnantie van 21 december 2012.
  § 3. De Minister kan tegen de voorwaarden die hij vaststelt toestaan dat de aangiften en de documenten of inlichtingen waarvan het overleggen door het model wordt vereist, geheel of gedeeltelijk elektronisch worden ingediend".

  Art. 2. In hetzelfde besluit wordt artikel 6 aangevuld met een tweede lid luidende :
  "De belasting waarvan de betaling wordt vervolgd door een gerechtsdeurwaarder, met toepassing van artikel 16 van de ordonnantie van 21 december 2012, kan worden betaald in handen van deze gerechtsdeurwaarder."

  Art. 3. Artikel 1 treedt in werking vanaf het belastingjaar 2015.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Leefmilieu en de minister bevoegd voor Financiėn en Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 14 januari 2016.
Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-voorzitter,
R. VERVOORT
De Minister van Leefmilieu,
C. FREMAULT
De Minister van Financiėn en Begroting,
G. VANHENGEL

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op het artikel 44, § 2, van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;
   Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de 4 september 2014 tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 13 mei 2015;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad, gegeven op 21 mei 2015;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiėn, gegeven op 26 augustus 2015.
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting uitgebracht op 14/01/2016;
   Gelet op de krachtens artikel 3 van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerde gendertest;
   Gelet op het advies van de Raad van State 57.826/1/V, gegeven op 31 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie