J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/12/26/2015011533/justel

Titel
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2016 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiŽle afnemers.
(NOTA : bekrachtigd met uitwerking op 01-01-2016 bij W 2016-12-25/03, art. 13) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 30-12-2015 nummer :   2015011533 bladzijde : 81340   BEELD
Dossiernummer : 2015-12-26/06
Inwerkingtreding : 01-01-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor het jaar 2016, is het bedrag van het fonds dat nodig is om te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiŽle klanten vastgesteld op 95.920.256 euro.

  Art. 2. Voor het jaar 2016, is het bedrag van het fonds dat nodig is om te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan beschermde residentiŽle klanten vastgesteld op 43.212.401 euro.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister voor Energie,
M.C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 15/11, ß 1ter, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014;
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 21 ter, ß 1, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005 en laatst gewijzigd bij de programmawet van 26 december 2013;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reŽle nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan residentiŽle beschermde klanten, artikel 4, ß 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt, artikel 3, ß 3;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 21 december 2015;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 december 2015;
   Overwegende dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas op basis van de huidige tariefbepalingen, is overgegaan tot raming van de bedragen die nodig zijn om in 2016 te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiŽle afnemers;
   Op de voordracht van de Minister van Energie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
  • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 29-12-2016
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie