J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2015/12/26/2015205959/justel

Titel
26 DECEMBER 2015. - Programmawet (II)

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 30-12-2015 nummer :   2015205959 bladzijde : 80609       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-12-26/02
Inwerkingtreding : 01-01-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de gecoördineerde wetten op de Raad van State
Art. 2-4
HOOFDSTUK 3. - Opheffing van het Fonds voor het beheer van de dwangsommen
Art. 5
HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding
Art. 6

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de gecoördineerde wetten op de Raad van State

  Art. 2. In artikel 30, § 1, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen bij de wet van 20 januari 2014, worden de woorden "het bepaalt de toewijzing van de middelen die toegekend worden aan het begrotingsfonds bedoeld in artikel 36, § 5;" opgeheven.

  Art. 3. In artikel 36 van dezelfde wetten, vervangen bij de wet van 20 januari 2014, wordt paragraaf 5 vervangen als volgt :
  " § 5. De in paragraaf 2 bedoelde dwangsom wordt ten uitvoer gelegd op vraag van de partij ten verzoeke waarvan die werd opgelegd en met tussenkomst van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij wordt voor de helft toegewezen aan de algemene middelen van de Schatkist. De andere helft wordt gestort aan de partij ten verzoeke waarvan de dwangsom werd opgelegd. ".

  Art. 4. In artikel 37 van dezelfde wetten, hersteld bij de wet van 17 februari 2002 en gewijzigd bij de wet van 15 september 2006, wordt het zesde lid vervangen als volgt :
  " De opbrengst van de geldboete wordt gestort aan de algemene middelen van de Schatkist. ".

  HOOFDSTUK 3. - Opheffing van het Fonds voor het beheer van de dwangsommen

  Art. 5. In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen wordt de rubriek 13-7 - Fonds voor het beheer van de dwangsommen, ingevoegd bij de wet van 24 december 1993, opgeheven.

  HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

  Art. 6. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2016.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
Ch. MICHEL
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Minister van Begroting,
Mevr. S. WILMES
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie, afwezig :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: 54-1480 Integraal verslag: 10 december 2015. Senaat (www.senate.be) Stukken : 6-251 Handelingen van de Senaat : 11 december 2015.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie