J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/12/18/2016031002/justel

Titel
18 DECEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 13-01-2016 nummer :   2016031002 bladzijde : 1084   BEELD
Dossiernummer : 2015-12-18/52
Inwerkingtreding : 23-01-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende wordt vervangen als volgt:
  `Het jaarlijks quotum is :
  3,5 % voor 2013;
  3,8 % voor 2014;
  4,5 % voor 2015;
  8,2 % voor 2016;
  7,8 % voor 2017;
  8,5 % voor 2018;
  9,2 % voor 2019;
  10 % voor 2020;
  10,8 % voor 2021;
  11,5 % voor 2022;
  12,3 % voor 2023;
  13,1 % voor 2024;
  14 % voor 2025.'

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  - het woord `november' wordt vervangen door het woord `oktober';
  - de woorden 'het aantal toegekende groenestroomcertificaten' worden vervangen door de woorden 'de som van het aantal in de loop van het jaar toegekende groenestroomcertificaten en van het aantal groenestroomcertificaten toegekend de voorgaande jaren die nog niet door de elektriciteitsleveranciers afgeleverd zijn par les fournisseurs d'électricité à BRUGEL.

  Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidend als volgt : " Art.2bis. Indien op 30 oktober van het lopende jaar BRUGEL vaststelt dat het aantal vereiste groenestroomcertificaten van de leveranciers voor de vier laatste trimesters met 12% het aantal tijdens het lopende jaar toegekende groenstroomcertificaten overschrijdt, brengt BRUGEL daar de minister van op de hoogte die ten laatste op 25 december van het lopende jaar voor de jaren die op het betrokken jaar volgen de quota vermindert met een aantal groenestroomcertificaten gelijk aan het tekort aan groenestroomcertificaten die rekening houdend met de voorraad daadwerkelijk beschikbaar zijn.

  Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit, worden de woorden `het jaar van de geplande indienststelling van het project' door de woorden `het eerste jaar van de toekenning van groenestroomcertificaten' vervangen.

  Art. 5. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 18 december 2015.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Rudi VERVOORT
De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Céline FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het artikel 28, § 2 ;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende ;
   Gelet op het voorstel van BRUGEL met nr. 20150803-15 van 3 augustus 2015 betreffende de aanpassing van de quota's van groenestroomcertificaten;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 augustus 2015;
   Gelet op de gendertest over de respectieve situatie van vrouwen en mannen uitgevoerd op 14 september 2015 ;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 5 oktober 2015;
   Gelet op het advies van de Raad van gebruikers van elektriciteit en gas, gegeven op 30 september 2015;
   Gelet op het advies 58.549/3 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voordracht van de Minister van Energie ;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie