J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/12/10/2015031881/justel

Titel
10 DECEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van {euro} 28.250.000 ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 22-12-2015 nummer :   2015031881 bladzijde : 77019   BEELD
Dossiernummer : 2015-12-10/03
Inwerkingtreding : 01-01-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een subsidie van 28.250.000 euro wordt in gelijke delen toegekend aan de twee volgende gemeenten :
  14.125.000 euro : Anderlecht
  14.125.000 euro : Sint-Gillis

  Art. 2. De huidige subsidie zal ten laste komen van basisallocatie 27.006.28.02.63.21 van de algemene uitgavenbegroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

  Art. 3. ß 1. De door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurde vierjarenprogramma's, hebben betrekking op :
  De wijk `Biestebroek' te Anderlecht
  De wijk `Parvis-Morichar' te Sint-Gillis
  Deze programma worden toegankelijk gesteld op de link http://www.wijken.brussels/doc/dwc-6.
  ß 2. De subsidie wordt bestemd voor de door de Regering goedgekeurde vierjarenprogramma's.
  Deze goedkeuringen kunnen gepaard gaan met aanbevelingen, opschortende en/of opgelegde voorwaarden die bepaald worden door de Regering en die in de betekeningsbrieven aan de gemeenten beschreven worden.
  Deze aanbevelingen en voorwaarden maken integraal deel uit van het huidige besluit.

  Art. 4. De Minister-Voorzitter bevoegd voor de Territoriale Ontwikkeling, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 10 december 2015.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
Minister belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 92 tot 95;
   Gelet op de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 8, 9,10,11,12 en 14;
   Gelet op de ordonnantie van 15 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015;
   Gelet op de ordonnantie van 4 december 2015 houdende de 1ste aanpassing van algemene uitgavenbegroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering, het artikel 8;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2010 houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen19 tot 25;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 20 juli 2014 tot vastelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering, het artikel 2;
   Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van Anderlecht van 29 oktober 2015 betreffende de herwaardering van de wijk "Biestebroek";
   Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van Sint-Gillis van 29 oktober 2015 betreffende de herwaardering van de wijk "Voorplein-Morichar";
   Overwegende dat de bijakte 12 van het samenwerkingsakkoord Beliris niet afgesloten werd en dat bijgevolg het aanvullend budget van 3.125.000,00 EUR, dat gepaard ging met de goedkeuring door de Regering van een nieuw duurzaam wijkcontract, door de Federale Staat niet verschaft wordt;
   Overwegend dat het Gewest deze ontbrekende bijdrage van de Federale Staat zal compenseren door een aanvulling van het basisprogramma van de twee nieuwe duurzame wijkcontracten goed te keuren en te financieren en dit voor een bedrag van 3.125.000,00 EUR voor elk duurzaam wijkcontract;
   Gelet op de verslagen van de Administratie aan de Regering;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 27 november 2015;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 11 december 2015;
   Op voorstel van de Minister-Voorzitter belast met Territoriale Ontwikkeling;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie