J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/11/16/2015024283/justel

Titel
16 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 februari 2003 houdende het verbod van het op de markt brengen van fosfaathoudende textielwasmiddelen bestemd voor huishoudelijk gebruik

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 11-12-2015 nummer :   2015024283 bladzijde : 73298       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-11-16/17
Inwerkingtreding : 21-12-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het koninklijk besluit van de 13 februari 2003 houdende het verbod van het op de markt brengen van fosfaathoudende textielwasmiddelen bestemd voor huishoudelijk gebruik wordt opgeheven.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Consumenten, de minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Leefmilieu zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 16 november 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK
De Minister van Leefmilieu,
Mevr. M.-C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op Verordening (EG) nr. 648/2004 van het europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia;
   Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2003 houdende het verbod van het op de markt brengen van fosfaathoudende textielwasmiddelen bestemd voor huishoudelijk gebruik;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 augustus 2014;
   Gelet op de kennisgevingen aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Raad voor het verbruik, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad;
   Gelet op het feit dat is voldaan aan de vormvoorschriften vervat in richtlijn 98/34/EG van het europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
   Gelet op advies 57.278/1 van de Raad van State, gegeven op 8 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Consumenten, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Leefmilieu,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie