J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/10/29/2016031044/justel

Titel
29 OKTOBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en tot oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 22-01-2016 nummer :   2016031044 bladzijde : 4628   BEELD
Dossiernummer : 2015-10-29/25
Inwerkingtreding : 01-02-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De artikelen 7 en 8 van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en tot oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting treden in werking op 29 oktober 2015.

  Art. 2. De artikelen 1 tot 6 van de ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en tot oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting treden in werking op 1 januari 2016.

  Art. 3. De Minister-President wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, de 29 oktober 2015.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 83quinquies;
   Gelet op de ordonnantie van 29 juli 2015 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en tot oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, inzonderheid op artikel 8;
   Overwegende de imminentie van nieuwe aankopen van vastgoed door de Maatschappij voor Vastgoed in de periode vr 1 januari 2016, dient de inwerkingtreding van de bepalingen betreffende de registratierechten voorzien te worden vr de inwerkingtreding van de overige bepalingen van de ordonnantie van 29 juli 2015;
   Op de voordracht van de Minister-President,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie