J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/10/08/2016031109/justel

Titel
8 OKTOBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en sanerings normen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 09-02-2016 nummer :   2016031109 bladzijde : 9218   BEELD
Dossiernummer : 2015-10-08/17
Inwerkingtreding : 19-02-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGEN.
Art. N1-N3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De interventienormen in de zin van artikel 3, 10°, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems worden overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit vastgesteld.

  Art. 2. De saneringsnormen in de zin van artikel 3, 11°, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems worden overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit vastgesteld.

  Art. 3. De overeenstemming van de kwetsbaarheidzones zoals weergegeven in bijlage 1 en de zones van het GBP wordt overeenkomstig bijlage 3 bij dit besluit vastgelegd.

  Art. 4. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen, wordt opgeheven.

  Art. 5. De Minister voor Leefmilieu wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1 : Interventienormen voor bodem en grondwater
  

  
Vaste deel van de aarde (mg/kg droge stof) Grondwater (µg/l)
Kwetsbaarheidsklasse Bijzondere zones Woonzones Industriezones
ZWARE METALEN EN METALLOIDEN
Arseen 58 103 267 20
Cadmium 2 6 30 5
Chroom (III) 130 240 880 50
Koper 120 197 500 100
Kwik 2,9 4,8 11 1
Lood 200 560 1250 20
Nikkel 93 95 530 40
Zink 333 333 1250 500
MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Benzeen 0,5 0,5 1 10
Tolueen 4 7 80 700
Ethylbenzeen 2 10 77 300
Xyleen 3 11 165 500
Styreen 0,8 3 20 20
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan 0,13 0,35 3,5 20
Tetrachloormethaan 0,1 0,1 1 2
Tetrachlooretheen 0,7 1,4 35 40
Trichlooretheen 0,65 1,4 10 70
Monochloorbenzeen 2,5 8 40 300
1,2-dichloorbenzeen (1) 35 110 690 1000
1,3-dichloorbenzeen (1) 40 140 1260 1000
1,4-dichloorbenzeen (1) 4 15 190 300
Trichloorbenzeen (2) 0,5 2 80 20
Tetrachloorbenzeen (2) 0,1 0,3 275 9
Pentachloorbenzeen 0,5 1,3 385 2,4
1,1,1-trichloorethaan 10 13 300 500
1,1,2-trichloorethaan 0,2 0,6 1 12
1,1-dichloorethaan 2 5 95 330
Cis+trans-1,2-dichlooretheen 0,4 0,7 33 50
CARCINOGENE GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan 0,1 0,1 9,6 30
Vinylchloride 0,1 0,1 0,1 5
Trichloormethaan 0,1 0,1 0,1 200
Hexachloorbenzeen 0,1 0,1 66 1
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Naftaleen 1,5 5 160 60
Benzo(a)pyreen 0,5 3,6 7,2 0,7
Fenantreen 60 65 1650 120
Fluoranteen 20 30 270 4
Benzo(a)antraceen 5 10,5 30 7
Chryseen 10 180 320 1,5
Benzo(b)fluoranteen 2 7 30 1,2
Benzo(k)fluoranteen 1 11,5 30 0,76
Benzo(ghi)peryleen 160 3920 4690 0,26
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 1 20 30 0,1
Antraceen 3 70 4690 75
Fluoreen 45 3950 4690 120
Dibenz(a,h)antraceen 0,5 2,9 3,6 0,5
Acenafteen 9 14 210 180
Acenaftyleen 1 1 40 70
Pyreen 125 395 3150 90
CYANIDES
Cyanides totaal (3)    70
Vrij cyanide 5 5 110  
Niet-chlooroxideerbare cyanides 5 12 550  
PESTICIDEN
Aldrin + dieldrin    0,03
Chloordaan (cis + trans)    0,1
DDT + DDE + DDD    0,1
Hexachloorcyclohexaan (g-isomeer)    0,1
Hexachloorcyclohexaan (a -isomeer)    0,06
Hexachloorcyclohexaan (;szlig;-isomeer)    0,1
Endosulfan (a, ;szlig; en sulfaat)    0,1
Som van de pesticiden (4)    0,5
TRIMETHYLBENZENEN
1,2,3-TMB 0,81 1,2 14,1 150
1,2,4-TMB 1,3 1,7 19,5 150
1,3,5-TMB 0,61 0,86 9,7 150
CHLOORFENOLEN
2,4,6-trichloorfenol 0,64 14 310 200
Pentachloorfenol 0,25 0,54 9 9
2-chloorfenol 3,93 130 5600 15
2,4-dichloorfenol 0,67 47 150 9
2,4,5-trichloorfenol 24 850 2200 300
2,3,4,6-tetrachloorfenol 1,79 37 130 90
OVERIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN
Hexaan 1,5 1,5 10 180
Heptaan 25 25 25 3000
Octaan 75 90 90 600
Minerale olie (>C5-C8) 8 11 20 120
Minerale olie (>C8-C10) 70 100 320 400
Minerale olie (>C10-C40) 1000 1000 1500 500
Methyltertiairbutylether 2 9 140 300
Polychloorbfenylen (5) 0,24 0,91 10,44 0,10
methaan (in %) 1 % 1 % 1 %  
OVERIGE SUBSTANTIES
Asbest (6) 100 100 100  
Nitraten    50 000

(1)Voor de isomeren van dichloorbenzeen moet aan de volgende aanvullende voorwaarde voldaan zijn :
  (1,2 - dichloorbenzeen/interventienorm(1,2))+(1,3 -dichloorbenzeen/interventienorm(1,3)) ≤1
  waarbij 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk 1,3-dichloorbenzeen gelezen moet worden als de gemeten concentratie 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk de gemeten concentratie 1,3-dichloorbenzeen en interventienorm (1,2), respectievelijk interventienorm (1,3) als de interventienorm voor 1,2- dichloorbenzeen respectievelijk 1,3-dichloorbenzeen die behoort bij het relevante bodembestemmingstype.
  (2) De interventienormen voor trichloorbenzeen en tetrachloorbenzeen gelden telkens voor de som van de isomeren.
  (3) De interventienorm voor cyanides in grondwater geldt voor de som van de vrije en niet-chlooroxideerbare cyanides. Onder vrije cyanides wordt begrepen : de anorganisch gebonden cyanides die bestaan uit de som van de gehalten vrije cyanide-ionen en het in enkelvoudige metaalcyanide gebonden cyanides. Onder niet-chlooroxideerbare cyanides wordt begrepen : de som van de alkalimetaalijzer- cyanides (K4Fe(CN)6) en de metaal-ijzer- cyanides (Fe4(Fe(CN)6).
  (4) De som van alle opgespoorde en gekwantificeerde afzonderlijke bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan.
  (5) De indicator PCB (congeneren) zijn PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180. De norm geldt voor de som van PCB.
  (6) Serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfiboolasbestconcentratie.

  Art. N2. Bijlage 2 : saneringsnormen voor bodem en grondwater
  

  
Vaste deel van de aarde (mg/kg droge stof)
  - Partie fixe du sol (mg/kg matière seche)
Grondwater (µg/l) - Eau souterraine (µg/l)
ZWARE METALEN EN METALLOIDEN -- METAUX LOURDS ET METALLOIDES
Arseen Arsenic 35 12
Cadmium Cadmium 1,2 3
Chroom (III) Chrome (III) 91 30
Koper Cuivre 72 60
Kwik Mercure 1,7 0,6
Lood Plomb 120 12
Nikkel Nickel 56 24
Zink Zinc 200 300
MONOCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES
Benzeen Benzène 0,3 2
Tolueen Toluène 1,6 20
Ethylbenzeen Ethylbenzène 0,8 20
Xyleen Xylène 1,2 20
Styreen Styrène 0,32 10
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES CHLORES
Dichloormethaan Dichlorométhane 0,05 5
Tetrachloormethaan Tétrachlorométhane 0,04 1,2
Tetrachlooretheen Tétrachloroethène 0,28 5
Trichlooretheen Trichloroethène 0,26 5
Monochloorbenzeen Monochlorobenzène 1 5
1,2-dichloorbenzeen (1) 1,2-dichlorobenzène (1) 14 5
1,3-dichloorbenzeen (1) 1,3-dichlorobenzène (1) 16 5
1,4-dichloorbenzeen (1) 1,4-dichlorobenzène (1) 1,6 5
Trichloorbenzeen (2) Trichlorobenzène (2) 0,2 5
Tetrachloorbenzeen (2) Tétrachlorobenzène (2) 0,04 5
Pentachloorbenzeen Pentachlorobenzène 0,2 1,4
1,1,1-trichloorethaan 1,1,1-trichloroéthane 4 5
1,1,2-trichloorethaan 1,1,2-trichloroéthane 0,08 5
1,1-dichloorethaan 1,1-dichloroéthane 0,08 5
Cis+trans-1,2-dichlooretheen Cis+trans-1,2-dichloroéthène 0,16 5
CARCINOGENE GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES CHLORES CARCINOGENES
1,2-dichloorethaan 1,2-dichloroéthane 0,06 5
Vinylchloride Chlorure de vinyle 0,06 2
Trichloormethaan Trichlorométhane 0,06 5
Hexachloorbenzeen Hexachlorobenzène 0,06 0,6
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN -- HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Naftaleen Naphtalène 0,8 20
Benzo(a)pyreen Benzo(a)pyrène 0,3 0,4
Fenantreen Phénanthrène 30 20
Fluoranteen Fluoranthène 10,1 2
Benzo(a)antraceen Benzo(a)anthracène 2,5 2
Chryseen Chrysène 5,1 0,9
Benzo(b)fluoranteen Benzo(b)fluoranthène 1,1 0,7
Benzo(k)fluoranteen Benzo(k)fluoranthène 0,6 0,4
Benzo(ghi)peryleen Benzo(ghi)pérylène 35 0,1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen Indeno(1,2,3-cd)pyrène 0,55 0,06
Antraceen Anthracène 1,5 20
Fluoreen Fluorène 19 20
Dibenz(a,h)antraceen Dibenz(a,h)anthracène 0,3 0,3
Acenafteen Acénaphtène 4,6 20
Acenaftyleen Acénaphtylène 0,6 20
Pyreen Pyrène 62 20
CYANIDES -- CYANURES
Cyanides (3) Cyanures totaux (3)  40
Vrij cyanide Cyanures libres 3  
Niet-chlooroxideerbare cyanides Cyanures non oxydables au chlore 3  
PESTICIDEN -- PESTICIDES
Aldrin + dieldrin Aldrine + dieldrine  0,02
Chloordaan (cis + trans) Chlordane (cis + trans)  0,1
DDT + DDE + DDD DDT + DDE + DDD  0,1
Hexachloorcyclohexaan (g -isomeer) Hexachlorocyclohexane (isomère g)  0,1
Hexachloorcyclohexaan (a -isomeer) Hexachlorocyclohexane (isomère a)  0,03
Hexachloorcyclohexaan(;szlig;-isomeer) Hexachlorocyclohexane (isomère ;szlig;)  0,1
Endosulfan (a, ;szlig; en sulfaat) Endosulfane (a, ;szlig; et sulphate)  0,1
Som van de pesticiden (4) Somme des pesticides (4)  0,25
OVERIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN -- AUTRES COMPOSES ORGANIQUES
Hexaan Hexane 0,6 20
Heptaan Heptane 10 50
Octaan Octane 30 50
Minerale olie (>C5-C8) Huile minérale (>C5-C8) 4 60
Minerale olie (>C8-C10) Huile minérale (>C8-C10) 7 200
Minerale olie (>C10-C40) Huile Minérale (>C10-C40) 300 300
Methyltertiairbutylether Méthyle tertiaire butyléther 1 20
Polychloorbfenylen (5) Polychlorobiphenyls (5) 0.033  
OVERIGE STOFFEN-- AUTRES SUBSTANCES
Asbest (6) Amiante (6) 80  
Nitraten Nitrates  5000

(1)Voor de isomeren van dichloorbenzeen moet aan de volgende aanvullende voorwaarde voldaan zijn :
  (1,2 - dichloorbenzeen/saneringsnorm(1,2)) + (1,3 -dichloorbenzeen/saneringsnorm(1,3)) ≤1
  waarbij 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk 1,3-dichloorbenzeen gelezen moet worden als de gemeten concentratie 1,2-dichloorbenzeen, respectievelijk de gemeten concentratie 1,3-dichloorbenzeen en saneringsnorm (1,2), respectievelijk saneringsnorm (1,3) als de saneringsnorm voor 1,2- dichloorbenzeen respectievelijk 1,3-dichloorbenzeen.
  (2) De saneringsnorm voor trichloorbenzeen en tetrachloorbenzeen gelden telkens voor de som van de isomeren.
  (3) De saneringsnorm voor cyanides in grondwater geldt voor de som van de vrije en niet-chlooroxideerbare cyanides. Onder vrije cyanides wordt begrepen : de anorganisch gebonden cyanides die bestaan uit de som van de gehalten vrije cyanide-ionen en het in enkelvoudige metaalcyanide gebonden cyanides. Onder niet-chlooroxideerbare cyanides wordt begrepen : de som van de alkalimetaalijzer- cyanides (K4Fe(CN)6) en de metaal-ijzer- cyanides (Fe4(Fe(CN)6).
  (4) De som van alle opgespoorde en gekwantificeerde afzonderlijke bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan.
  (5) De norm geldt voor de som van PCB. De indicator PCB (congeneren) zijn PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180.
  (6) Serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfiboolasbestconcentratie.

  Art. N3. Bijlage 3 : Overeenstemming tussen de kwetsbaarheidszones en de gebieden van het GBP :
  Deze bijlage verwijst naar de kwetsbaarheidsklassen vermeld in de tabellen van bijlage 1
  1. bijzondere zones : groengebieden, groengebieden met hoog biologische waarde, parkgebieden, begraafplaatsgebieden, bosgebieden, gebieden van erfdienstbaarheden langs de randen van bossen en wouden, landbouwgebieden en gebieden voor de bescherming van grondwaterwinningen;
  2. woonzones : woongebieden met residentieel karakter, typische woongebieden, gemengde gebieden, administratiegebieden, gebieden voor voorzieningen van openbaar belang of van openbare diensten, gebieden voor sport- of vrijetijdsactiviteiten in de open lucht;
  3. industriezones : gebieden voor stedelijke industrie, gebieden voor havenactiviteiten en vervoer, spoorweggebieden.
  Gebieden van gewestelijk belang, gebieden van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg en grondreservegebieden worden ingedeeld in de kwetsbaarheidszone die met hun bestaande feitelijke toestand overeenstemt, overeenkomend met de reëel door de bodemverontreinigingsdeskundige vastgestelde situatie of bij ontstentenis van gebruik, in woonzone.
  Sterk gemengde gebieden en ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving worden ingedeeld in de kwetsbaarheidszone die met hun bestaande feitelijke toestand overeenstemt, overeenkomend met de reëel door de bodemverontreinigingsdeskundige vastgestelde situatie of bij ontstentenis van gebruik, in woonzone. Bij aanwezigheid van woningen op een kadastraal perceel in een sterk gemengd gebied of in een ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving zijn het de normen voor woonzone die van toepassing zijn op dit perceel.
  Voor sites die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verkennend bodemonderzoek en gelegen zijn in een beschermingsgebied voor grondwaterwinning, moeten de in tabel vastgestelde normen uit bijlage 1 door twee worden gedeeld.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 8 oktober 2015 .
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, artikel 18, §§ 1 en 2;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 8 april 2015;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 april 2015;
   Gezien de gendertest van de respectieve situatie van vrouwen en mannen, zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen, uitgevoerd op 10 juni 2015;
   Gelet op het advies nr. 57.828/1/V van de Raad van State, gegeven op 14 augustus 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Overwegende dat de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems op 1 januari 2010 van kracht is geworden;
   Overwegende dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013, tot goedkeuring van het gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld, een nieuw voorschrift met titel `ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving' invoegt in het gewestelijk bestemmingsplan;
   Op voorstel van de minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie