J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2015/07/29/2015031507/justel

Titel
29 JULI 2015. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en tot oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 12-08-2015 nummer :   2015031507 bladzijde : 51462   BEELD
Dossiernummer : 2015-07-29/04
Inwerkingtreding : 01-01-2016 (Art.3)    ***    01-01-2016 (Art.4)    ***    01-01-2016 (Art.1-6)    ***    29-10-2015 (Art. 7-8)    ***    01-01-2016 (Art.5)    ***    01-01-2016 (Art.6)    ***    01-01-2016 (Art.2)

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. In de titel en in alle bepalingen van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de maatschappij voor de verwerving van vastgoed - hierna " de ordonnantie " genoemd - die melding maken van " de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed " en het letterwoord " de MVV ", worden deze benamingen vervangen door " de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting " en " de MSI ".

  Art. 3. Artikel 4, § 1, van de ordonnantie, vervangen door artikel 3 van de ordonnantie van 8 februari 2007, wordt vervangen door de volgende paragraaf :
  " § 1. De maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 12 leden, waaronder 4 onafhankelijke experten en de directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau of diens vertegenwoordiger.
  Twee derden van de bestuurders moeten behoren tot dezelfde taalrol als deze van de talrijkste taalgroep in het Parlement. Het andere derde moet behoren tot dezelfde taalrol als deze van de leden van de minst talrijke taalgroep in het Parlement.
  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbaar mandaat van ten hoogste vijf jaar.
  Een bestuurdersmandaat loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering die tot herverkiezing is overgegaan.
  De onafhankelijke experten beschikken over relevante ervaring op het vlak van stedelijke inrichting en beantwoorden aan de criteria bedoeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999. ".

  Art. 4. Artikel 7 van de ordonnantie, vervangen door artikel 6 van de ordonnantie van 8 februari 2007, wordt vervangen als volgt :
  " De raad van bestuur kan het dagelijks beheer van de maatschappij evenals de vertegenwoordiging van de maatschappij aangaande dit beheer toekennen :
  - ofwel aan één of meerdere leden die de titel van gedelegeerd bestuurder voeren;
  - ofwel aan één of meerdere directeuren of lasthebbers gekozen buiten de leden van de raad van bestuur. ".

  Art. 5. In de ordonnantie wordt een artikel 22 toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " Het Gewest, de gemeenten van het Gewest en alle andere publiekrechtelijke rechtspersonen waarvoor rechtstreeks of onrechtstreeks geldt dat zij door het Gewest of de gemeenten van het Gewest zijn opgericht of hiervan voor het grootste deel eigendom zijn of waarop het Gewest een toezichthoudende bevoegdheid uitoefent, zijn gemachtigd alle onroerende goederen, ook die welke behoren tot hun openbaar domein, over te hevelen naar de MSI, in zoverre die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de MSI. Zij mogen de MSI tevens zakelijke rechten op deze goederen toekennen of deze eraan verhuren of in beheer geven, ongeacht de juridische aard van de operatie, en dit zowel kosteloos als tegen betaling. ".

  Art. 6. In artikel 262, eerste lid, van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004 wordt een punt 10 toegevoegd dat luidt als volgt :
  " 10. de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting ".

  Art. 7. In artikel 161, 1°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt een zevende lid ingevoegd dat luidt als volgt :
  " De akten die betrekking hebben op onroerende goederen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die worden verleden in naam of ten gunste van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting. ".

  Art. 8.De Regering legt de datum van de inwerkingtreding van deze ordonnantie vast.
  
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 7 en 8 vastgesteld op 29-10-2015 bij BESL 2015-10-29/25, art. 1)
  (NOTA : inwerkingtreding van art. 1 tot 6 vastgesteld op 01-01-2016 bij BESL 2015-10-29/25, art. 2)

  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 29 juli 2015.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2014-2015. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-192/1. Verslag (verwijzing), A-192/2. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 17 juli 2015.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie