J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/07/16/2015031497/justel

Titel
16 JULI 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de akten van familiale aard die worden uitgesloten uit de definitie van 'vervreemding van een zakelijk recht' in de zin van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 31-07-2015 nummer :   2015031497 bladzijde : 48796   BEELD
Dossiernummer : 2015-07-16/08
Inwerkingtreding : 10-08-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Definities
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Definities

  Artikel 1. Beperkte vennootschap toegevoegd aan het stelsel van scheiding van goederen : afzonderlijke massa die zich onderscheidt van de respectievelijke eigen vermogens van de echtgenoten en in dewelke de echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen wat de basis blijft van hun huwelijksstelsel, bepaalde specifieke goederen inbrengen dewelke uitdrukkelijk en uitgebreid worden gedefinieerd.

  Art. 2. De volgende akten van familiale aard worden uitgesloten uit de definitie 'vervreemding van een zakelijk recht' zoals bepaald in artikel 3, 28°, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems :
  1° de gehele of gedeeltelijke verdeling van een onroerend goed tussen echtgenoten of ex-echtgenoten, die ofwel plaatsvindt tijdens het huwelijk, door de wijziging van het huwelijksstelsel of in toepassing van artikel 1595 van het Burgerlijk Wetboek; ofwel in het kader van en tijdens de procedure van een echtscheiding door onderlinge toestemming; ofwel een verdeling vast te stellen na de ontbinding van het huwelijk ingevolge overlijden of echtscheiding;
  2° de gehele of gedeeltelijke verdeling van een onroerend goed tussen wettelijk samenwonenden of ex-wettelijk samenwonenden, die ofwel plaatsvindt tijdens de wettelijke samenwoning, of die is vast te stellen na het beëindigen van de wettelijke samenwoning ingevolge overlijden of de eenzijdige of gemeenschappelijke verklaring van beëindiging;
  3° het inbrengen in de huwelijksgemeenschap of in een beperkte vennootschap toegevoegd aan een stelsel van scheiding van goederen van een onroerend goed dat aan een van de of beide echtgenoten of toekomstige echtgenoten toebehoort, en dat ofwel voorafgaand aan het huwelijk door inbreng vastgesteld in het huwelijkscontract zelf, ofwel tijdens het huwelijk door het huwelijksstelsel te wijzigen;
  4° de gehele of gedeeltelijke verdeling tussen rechthebbenden van een onroerend goed van de overledene en, in voorkomend geval, zijn/haar langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner en dit ongeacht of het eigendomsrecht van het onroerend goed de uitsluitende eigendom van de overledene was dan wel van de overledene en zijn/haar langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner en/of zijn/haar rechthebbenden komende uit diens nalatenschap;
  5° de gehele of gedeeltelijke schenking van een onroerend goed aan verwanten tot en met de vierde graad.

  Art. 3. De minister die bevoegd is voor Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 16 juli 2015.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, artikel 3, 28° ;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 4 maart 2014;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 10 maart 2014;
   Gezien de gendertest van de respectieve situatie van vrouwen en mannen, zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen, uitgevoerd op 12 juni 2015;
   Gelet op het advies nr. 57.614/1 van de Raad van State, gegeven op 2 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op voordracht van de Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie ;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie