J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/07/15/2015003212/justel

Titel
15 JULI 2015. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 7, § 4, en 53, § 1, 3°, c) en d), van het koninklijk besluit van 28 juni 2015, betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 23-07-2015 nummer :   2015003212 bladzijde : 47225   BEELD
Dossiernummer : 2015-07-15/02
Inwerkingtreding : 02-08-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Belastingentrepot
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Diverse controlemaatregelen
Art. 3-4
BIJLAGEN.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  - directeur : de gewestelijk directeur der douane en accijnzen;
  - koninklijk besluit : het koninklijk besluit van 28 juni 2015, betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit.

  HOOFDSTUK II. - Belastingentrepot

  Art. 2. Met het oog op een rationeel gebruik van de opslagtanks kan de directeur, onder de hierna volgende voorwaarden, toestaan dat energieproducten die zich onder een douaneregeling bevinden samen in dezelfde opslagtank worden opgeslagen met energieproducten van dezelfde soort en kwaliteit die voorhanden zijn in een belastingentrepot :
  1° het betreft energieproducten onder douaneverband en onderworpen aan invoerrecht ;
  2° de aanvraag voor een machtiging tot gemeenschappelijke opslag wordt ingediend bij de eerstaanwezend inspecteur-controle;
  3° bij gunstig gevolg zal de machtiging tot gemeenschappelijke opslag vermeld worden in de machtiging douane-entrepot en in de machtiging erkend entrepothouder.

  HOOFDSTUK III. - Diverse controlemaatregelen

  Art. 3. Het registratieformulier bedoeld in artikel 53, § 1, 3°, c), van het koninklijk besluit wordt vastgesteld volgens het als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde model.

  Art. 4. Het formulier bedoeld in artikel 53, § 1, 3° d), van het koninklijk besluit wordt vastgesteld volgens het als bijlage 2 bij dit besluit gevoegde model.

  BIJLAGEN.

  Art. N. Bijlage 1 en 2.
  (Bijlagen niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 23-07-2015, p. 47232-47237)

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 15 juli 2015.
J. VAN OVERTVELDT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Financiėn,
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2015, betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, artikelen 7, § 4, en 53, § 1, 3°, c) en d);
   Gelet op de programmawet van 27 december 2004, artikel 431, derde zin en 432, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiėle bepalingen (1);
   Gelet op het voorstel van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;
   Gelet op het overleg van het Comité van Ministers van 12 mei 2015;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 9 februari 2015;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 16 februari 2015;
   Gelet op advies nr. 56.933/3 van de Raad van State, gegeven op 20 januari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie